Компютърни мрежи

Модератори: bisolnev, cristo

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Компютърни мрежи

Мнение от bisolnev » Пет Юни 07, 2013 12:35 am

Свали статията в pdf

Основната цел на статията е да запознае кандидатите за сертифициране по стандарта ECDL с
основните видове мрежи и да изясни най-често срещаната терминология, използвана при тях.
Като първи термин ще разясним какво разбираме под „Компютърна мрежа“ или накратко само
мрежа. Това е съвкупност от хардуерни компоненти и компютри, свързани помежду си чрез преносна
среда, която позволява обмен на информация помежду им.

ВИДОВЕ МРЕЖИ
В зависимост от големината си като географски обхват и в по-малка степен от броя на
компютрите, мрежите могат да бъдат следните видове:
1. LAN (Local Area Network) - Локалната компютърна мрежа (LAN) представлява мрежа, която
обхваща само ограничена географска област. Това може да бъде стая, етаж, сграда или дори цял
университет. Към този тип мрежи спадат и безжичните мрежи (Wi-Fi или Wireless LAN).
Основната разлика между LAN и WLAN мрежите е преносната среда на сигнала. За LAN
използваме кабел тип усукана двойка, докато за Wi-Fi мрежите преносната среда е радиосигнал
с определена честота, най-често на 2,4 GHz.
2. MAN (Metropolitan Area Network) - Градската компютърна мрежа (MAN) представлява мрежа с
размер, по-голям от локална мрежа и по-малък от глобална мрежа. Това е мрежа, която обхваща
приблизително областта на голям град или централна градска област.
3. WAN (Wide Area Network) - Глобалната компютърна мрежа (WAN) е изградена от свързани
една с друга локални мрежи. Тя обхваща широки географски области, като използва WAN
връзки, например телефонни линии или сателитна технология за свързване на компютри в
различни градове, държави и континенти.

КЛИЕНТ-СЪРВЪР
Запознаване с понятията за клиент и сървър
Клиент-сървър е тип мрежова архитектура използвана за осъществяване на комуникацията
между два компютъра. Сървърът е компютърът, който споделя общи ресурси с други, които са подали
заявка за определен ресурс като например файл или принтер.
Характеристики на Клиента
• Подава заявки
• Изчаква отговор
• Свързва се до малък брой сървъри едновременно
• Взаимодейства си с крайните потребители чрез графичен интерфейс
Характеристика на Сървъра
• Пасивност (slave)
• Чака за заявки от клиенти
• При получаване на заявки, ги обработва и след това отговаря
• Получава заявки от голямо количество клиенти
• Не контактува директно с крайния потребител.

ИНТЕРНЕТ
Разглеждане на понятието Интернет и основните сфери на неговото приложение

Интернет е глобална мрежа от взаимосвързани мрежи използващи единни стандарти и общ
протоколен стек TCP/IP. Протоколът е набор от правила за комуникация при модела клиент-сървър
като например: http, ftp, rdp и други. Интернет като понятие се повява в началото на 90-те години на
XX-ти век и е наследник на мрежата ARPAnet, която започва своето съществуване през 60-те години.
На практика сферите на приложение на мрежата Интернет са почти във всяка една човешка
дейност. Печатните новинарски издания имат своя виртуален аналог в лицето на новинарските сайтове
и RSS емисиите. Търговията получава възможност за един нов начин на реклама и продажби с
помощта на сайтовете за електронна търговия и системите за електронно плащане, които от своя
страна са един виртуален вариант на класическото банкиране. Образованието придобива нови
възможности в лицето на дистанционното обучение (e-learning) като дава възможност на учащите се да
имат възможност за по-гъвкаво разпределение на времето, както и оптимизиране на разходите като
цяло. Развитието на Интернет технологиите позволи и възможността определени професии да бъдат
извършвани от дома, а също така и от различни географски места (teleworking). Това дава възможност
за намаляване на разходите за наемане на офис помещения, по голяма гъвкавост, както и
непрекъснатост на наблюдение на процеса. От своя страна социалните мрежи дадоха възможност за
разширяване и разнообразяване на начините и средствата за комуникация между отделните хора.

Разглеждане на понятията Интранет и Екстранет.
Интранет се нарича вътрешната частна мрежа на една организация (фирма, фондация,
държавно учреждение и т.н.), защитена от достъп на външни за организацията лица (или програми).
Интранет мрежите се използват за съхранението, разделянето и приоритизацията на информацията на
тази организация, като например правила и процедури на фирмата, обявления както и информация за
нови продукти.
Екстранет е частна мрежа, която използва Интернет протоколи и компютри свързани в мрежа.
Използва обществената телекомуникационна система за безопасно споделяне на част от информацията
на организацията. Екстранет може да се разглежда като част от Интранета на конкретната компания, но
насочен и към потребители извън компанията.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ
Запознаване с понятията „сваляне от“ (Download) и „качване в“ (Upload) мрежата.
В компютърните мрежи под изтегляне, сваляне или даунлоуд (на английски: download) се
разбира процесът на получаване на данни на локалната система от отдалечена система, от сървъра към
клиента. Примери за отдалечена система, от която може да се извърши подобно изтегляне е уеб
сървър, FTP сървър, имейл сървър, или друга подобна система.
Обратната операция, се нарича качване или ъплоуд (на английски: upload), и представлява
предаване на данни от локалната система към отдалечена система, от клиента към сървъра, или друг
клиент с намерението, че отдалечената система трябва да съхранява копие на данните, които се
прехвърлят.
Двата термина се използват в случаите когато данните, изпратени или получени, се съхраняват
постоянно, или поне повече от временно. Като цяло, двата термина не се прилагат за нормалния обмен
на информация между клиент и сървър. Например, нормалното сърфиране в Интернет не се счита за
„изтегляне“, въпреки че техническите данни за уебсайта се предават от сървъра към клиента. Също
така, видео стрийминга не е „изтегляне“, което означава, че данните се използват веднага щом се
получат, докато предаването все още е в ход и не могат да се съхраняват в дългосрочен план. Все
повече сайтове, които предлагат стрийминг медия, като например YouTube, я показват директно в
браузъра, и поставят ограничения върху възможността на потребителите да запазят тези материали на
компютрите си.

ТЕРМИНОЛОГИЯ, СВЪРЗАНА С МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ
Запознаване с понятието “скорост на трансфер” и как се измерва:
бита в секунда (bps), килобита в секунда (kbps), мегабита в секунда (mbps).
• Бит (bit) - най-малката единица данни в компютъра. Битът е равен на 1 или 0 и представлява
двоичен формат, в който данните биват обработвани от компютрите.
• Байт (byte) - байтът е мерна единица, използвана за описание на размера на файл с данни,
количеството пространство на диск или друг запаметяващ носител, или количеството данни,
изпращани по мрежа. 1 байт е равен на 8 бита данни.
• Килобайт (kilobyte - KB) - килобайтът е приблизително равен на 1000 байта (по-точно 1024
байта). Може да бъде записан съкратено с „К".
• Килобайта в секунда (kilobytes per second - KBps) - това е стандартна мерна единица за
количеството данни, предавани по дадена мрежова връзка.
• Килобита в секунда (kilobits per second - kbps) - това е стандартна мерна единица за
количеството данни, предавани по дадена мрежова връзка.
• Мегабайт (megabyte - MB) - мегабайтът е приблизително равен на 1 милион байта (точно 1
048 576). Понякога мегабайтът се означава като „meg“.
• Мегабайта в секунда (megabytes per second - MBps ) - това е стандартна мерна единица за
количеството данни, предавани по дадена мрежова връзка.
• Мегабита в секунда (megabits per second - Mbps ) - това е стандартна мерна единица за
количеството данни, предавани по дадена мрежова връзка.
• Херц (Hertz - Hz) - мерна единица за честота. Това е скоростта на промяна на състоянието
или цикъл в звукова вълна, променлив ток или друга циклична вълнова форма. Означава
един цикъл (такт, тактов период) в секунда и се използва за описание на скоростта на
микропроцесора на компютъра.
• Мегахерц (megahertz - MHz) - един милион такта в секунда. Това е общоприета мерна
единица за скоростта на изчислителна обработка на даден чип, като например
микропроцесора на компютъра.
• Гигахерц (gigahertz - GHz) - един милиард такта в секунда. Това е общоприета мерна
единица за скоростта на изчислителна обработка на даден чип, като например
микропроцесора на компютъра.

ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА
Достъпът до интернет се предоставя от доставчиците на интернет услуга (ISP - Internet Service
Provider)
Broadband е техническо средство за предаване, притежаващо честотна лента достатъчна за
едновременно пренасяне на канали за глас, видео и данни. Всеки канал на изхода за предаване се
модулира до различна честота и се демодулира от приемната страна. Каналите са разделени от празно
пространство за да сме сигурни, че няма да се смесят помежду си.
Digital Subscriber Line (Цифрова абонатна линия) за кратко DSL (ди-ес-ел) е фамилия от
технологии за цифрова връзка по обикновена телефонна линия, с които се предават данни със скорост
над 1,5 Mbps на разстояние до 7,5 km.
Сателитен интернет е разговорен израз, означаващ Интернет връзка, при която данните се
получават през сателит.
Има два вида:
•еднопосочен: заявката се подава през наземна линия, а получаването става през сателит
•двупосочен: всичко минава само през сателит
Dial-up - за да ползваме този вид достъп до интернет са ни необходими модем, телефонен пост
и доставчик на интернет. Връзката се осъществява върху вече изградената телефонна мрежа
посредством модем. Модемът е устройство, което позволява на компютрите да комуникират по
телефонната линия. За да бъде извършена тази комуникация е нужно и двете страни да притежават
модем. Модемът от изпращащата страна преобразува цифровия сигнал на компютъра в аналогов и го
предава по телефонната линия.на Модемът от приемащата страна преобразува входящия аналогов
сигнал в цифров след което го предоставя на приемащия компютър.
LAN достъп - характеризира се с висока скорост, стабилност и независимост от телефонната
линия. В зависимост от преносната среда достъпът може да бъде изграден посредством обикновен utp
или ftp кабел, или оптичен, като последният предлага по-голяма скорост на трансфер на данните и по-
малка податливост на електромагнитни смущения.
Достъп до Интернет посредством мрежата на доставчиците на кабелни телевизии. Тази
технология позволява достъп до интернет посредством кабелен модем и чрез използване на
съществуващата мрежа от коаксиални кабели на кабелните оператори, по която се доставя и
телевизионният сигнал.
Достъп до Интернет през мрежата на мобилните оператори. Най-разпространените стандарти са
GPRS, който се явява добавка към 2G и 3G стандартът, осигуряващ скорости от 384 Kbit/s до 2.4
Mbit/s и съответно прави възможни нови услуги като видеоразговор, радио и тв-приемане и др.

Автор: Владимир Кършев - експерт
ECDL в НЦРС

cristo
Мнения: 46
Регистриран на: Пет Мар 08, 2013 2:31 pm
Име: Христо
Фамилия: Грозев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да
Местоположение: Plovdiv
CONTACT:

Идеята на Mozilla за единен стандарт за уеб грамотност

Мнение от cristo » Нед Юли 28, 2013 8:13 pm

Mozilla не спира да ни изненадва. Освен като успешна компания (Mozilla Corporation), доставила ни Firefox и със сериозните си планове за мобилната си операционна система, Mozilla не забравя, че е също така и организация (Mozilla Foundation), която има своя мисия и задачи въплътени в известния манифест на фондацията, в който заявява убедеността си, че Интернет е и трябва да остане едно отворено пространство, което да носи благо на всички, а не на малцина. Грижата за уеб общността и инициирането на различни по род програми стимулиращи иновациите посредством образователни и различни други стратегии, довежда сякаш закономерно фондацията до нейната следваща добра идея - прокламирането на единен стандарт за "уеб грамотност".

Прочетете повече от линка по-долу:

уеб грамотност

cristo
Мнения: 46
Регистриран на: Пет Мар 08, 2013 2:31 pm
Име: Христо
Фамилия: Грозев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да
Местоположение: Plovdiv
CONTACT:

Re: Компютърни мрежи

Мнение от cristo » Чет Авг 22, 2013 8:38 am

Предаване на файлове чрез звук със скорост 2400 бита в секунда между мобилни устройства

http://www.kaldata.com/IT-%D0%9D%D0%BE% ... 81818.html

cristo
Мнения: 46
Регистриран на: Пет Мар 08, 2013 2:31 pm
Име: Христо
Фамилия: Грозев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да
Местоположение: Plovdiv
CONTACT:

Re: Компютърни мрежи

Мнение от cristo » Нед Авг 03, 2014 11:04 am

Учените от Датския технически университет поставиха нов рекорд за скоростно предаване на данни по оптично влакно. Те са успели да предадат информация със скорост 43 Tb/s по едно оптично влакно с помощта на само един лазер. Въпреки че още през 2011 година бе постигната скорост 100 Tb/s, това бе направено с помощта на стотици лазери, което не е приемливо в реални условия.
За постигането на тази скорост датчаните са използвали разработеното неотдавна в Япония оптично влакно с няколко сърцевини, което външно не се различава от обикновеното и е монолитно, а не пакет от отделни влакна. Новото оптично влакно е съставено от 7 канала, през които преминава светлината. По този начин новият рекорд е много по-близо до практическо използване. Технически подробности няма, но много специалисти са на мнение, че е използвана OFDM техника за модулиране на сигнала с един лазер, подаващ кратки светлинни импулси.
Скоростта от 43 Tb/s е в рамките на почти пет и половина терабайта в секунда - това са няколко съвременни твърди диска, информацията от които мигновено преминават през оптичното влакно. По такъв канал прехвърлянето на двучасов филм с висока резолюция става само за около две милисекунди.
Вижете повече:

Добави отговор

Назад към