Индикатори за качеството на обучение на интегрираните зрително затруднени ученици

Модератор: bisolnev

Добави отговор
s.zaykov
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Юни 29, 2018 3:22 pm
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Индикатори за качеството на обучение на интегрираните зрително затруднени ученици

Мнение от s.zaykov » Нед Авг 26, 2018 9:39 pm

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ УЧЕНИЦИ

Обучението на интегрираните зрително затруднени деца в масовите училища все още се сблъсква с редица предизвикателства и трудности, стоящи на дневен ред пред тях самите, техните родители и семейства, връстниците им в клас, учителите и ресурсните учители и обществото като цяло. Сред тях се включват, като списъкът не е пълен, разбира се, качеството на обучение на зрителнозатруднените деца, степента им на физическа, емоционална и интелектуална интегрираност в клас и училище, физическият им достъп до средата, наличието и качеството на ресурсни учители, учебни помагала, материали и учебници и редица други.
В настоящата статия акцентът ще бъде поставен върху качеството на обучение на зрителнозатруднените деца, интегрирани в масовите училища. „Качество” е субективна величина, която обаче може да бъде измерена обективно посредством различни индикатори и инструменти, оценяващи отделните аспекти на средата. НЦРС разполага с такъв инструментариум, създаден в рамките на международния проект “PRO.T.E.C.T. Path of realization”. Неговите индикатори ще бъдат изложени накратко и обобщено, подчертавайки факта, че работата с него се извършва под ръководството на специално обучен експерт. Всички желаещи зрителнозатруднени ученици, както и техните родители и близки могат да се възползват от услугите на експертите, работещи в НЦРС и съвместно с тях да направят оценка на качеството на училищното обучение, което получават.
Индикаторите на включващото /интегрирано/ образование обхващат личностни индикатори, индикатори на микросредата и индикатори на макросредата.

Към личностните индикатори спадат:
1. Взаимодействия в масовото училище
Този индикатор измерва способностите на зрително затруднения ученик да взаимодейства с околните в класната стая, междучасията, извън училището. Измерва способностите му да задава въпроси, да изразява нуждите си, мненията, да използва езика като средство за изразяване, интерпретация и реорганизация на преживяното.
2. Ниво на автономност
Този индикатор измерва нивото на способността и капацитета да се справя и разрешава практически и теоретични проблеми, за да действа, взима решения и се самоопределя във всяка ситуация.
3. Способности за учене
Измерва способността на зрително затруднения ученик да постигне добри резултати в процеса на обучение; умението автономно да изпълнява задачи, да използва различни източници като интернет, аудио средства, изследователски инструменти; умението да се свържеш с приятел и да сравните гледните си точки.

Индикатори на микросредата са:
1. Система за оценка на зрително затруднения ученик
Системата за оценяване позволява освен всичко друго, и оценяването на нуждата от специална интервенция като например медицинска, оперативна и техническа помощ. Индикаторът измерва наличността и качеството на системата да оцени физическото и психо-социалното функциониране на ЗЗЛ, оценъчен екип: медицинска, обща, специфична, текуща оценка.
2. Развитие и характеристики на индивидуалния план за обучение
Оценява и описва качеството на индивидуалния план за обучение: годишни цели; краткосрочни цели; адаптиране и модифициране на средата, друга информация, отнасяща се до развитието на умствените и физически възможности и социалните умения.

3. Компетенции на ресурсния учител
Индикаторът описва функциите, качествата и уменията на ресурсния учител: подпомагане на учениците; подпомагане и посредничесто с обикновените учители; подпомагане и сътрудничество с родителите.


Индикаторите на макросредата включват:
1. Адаптиране и модифициране за ЗЗЛ на средата в обикновеното училище
Този индикатор измерва съществуването и нивото на адаптиране на средата: визуални, аудио, тактилни знаци.
2. Сътрудничество между институциите
Взаимодействие, връзки и сътрудничество между различните институции във включващото обучение: сътрудничество между семейството, училището, социалните и здравни служби, и съответните организации на и за зрително затруднени лица.
3. Професионалното обучение в рамките на включващото образование
Индикаторът показва характеристиките на обучението и придобитите умения: прости планове, мотивация, приложение на компетентностите в нови ситуации, автономни действия.

Всички гореспоменати индикатори включват скали за оценка на степента на постигнато качество. Използваните инструменти са чек-листове с различни твърдения, на които зрително затрудненият ученик и/или неговите родители отговарят с „Да”, „Не”, „В ограничена степен”.
Гореописаният инструментариум дава много добра представа за качеството на обучение на интегрираните зрително затруднени деца и от тази гледна точка е незаменим помощник на всички лица, имащи отношение към тяхното образование и обучение.

Вероника Тъпчева

Добави отговор

Назад към