Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Мнение от redaktor » Пет Фев 05, 2021 8:13 pm

На 22.12. 2020 г. Министерският съвет прие Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. Този документ е основополагащ за подобряването на условията и възможностите на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в обществения живот на страната през следващите 10 години.
Стратегията е разработена и ще се изпълнява в унисон с международните и европейски стандарти за защита правата на човека, засягащи въпросите за борбата с бедността и социалното изключване.
Целите и приоритетите на Стратегията съответстват на ангажиментите на нашата страна по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което изисква наличието и спазването на ясни планове за изпълнение на поетите задължения утвърждаване на добра координация и ползотворен диалог между всички заинтересовани страни за подобряване положението на хората с увреждания. Мерките в Стратегията кореспондират с водещите политики за насърчаване на социалното включване, очертани в други стратегически документи и национални програми. Тя е изготвена на основание чл. 8 от Закона за хората с увреждания, съгласно който държавните и местните органи приемат, съответно издават нормативни актове, стратегии, програми, стандарти и други документи, свързани с правата на хората с увреждания. Разработена е от междуведомствена работна група със секретариат в Министерството на труда и социалната политика с широка представителност на публичния и неправителствения сектор. На основата на събрани данни и информация за изпълнение на политиката за правата на хората с увреждания са направени изводи и заключения за нейното ефективно прилагане, постигнати резултати и предизвикателства, които трябва да намерят своите решения и постигане на очакваните резултати през следващия 10-годишен период.
Както се отбелязва в документа, основно предизвикателство за периода 2021- 2030 г. ще бъде формирането по нов начин на цялостната национална политика, съответстваща на основните принципи, идеи и дух, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Предизвикателствата в резултат на наличните основни проблеми в документа са обособени в групи. А ето по-съществените от тях.
Отхвърляне и изолираност на хората с увреждания от обществото, което все още не ги приема и създава у тях комплекс за малоценност и чувство на примирение и нежелание за социално включване. Най-голямото предизвикателство пред хората в трудоспособна възраст е гарантиране на възможностите им за работа и заетост, водещи до икономическа независимост, лични постижения и възможно най-добра закрила от бедността. Предизвикателствата в образованието са свързани с недостиг на специалисти за работа с децата и учениците, съобразно различните видове специални образователни потребности, най-вече в отдалечените и в малките населени места, както и осигуряването на своевременна и постоянна квалификация и обучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Осигуряването на равнопоставен достъп до здравни услуги е голямо предизвикателство пред грижата за хората с увреждания. Сериозни причини са затрудненият достъп извън здравната система и те са свързани с относително по-честите случаи на социална изолация, стигматизация, бедност и комуникационни затруднения, произтичащи от недостъпни архитектурна среда и пътно-транспортни връзки. Осигуряването на достъпност до определени медицински грижи, свързани именно със своевременната диагностика, превенцията на уврежданията, първичната и вторична профилактика на уврежданията, особено в малките населени места е предизвикателство, което е обвързано и с осигуряването на достатъчен брой медицински специалисти, включително лекари със специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Здравната помощ за лица с увреждания в повечето случаи се нуждае от интердисциплинарен подход, което налага осигуряването и поддържането на добра координация между различните здравни специалисти, както и на социалните и други услуги, предоставяни на хората с увреждания. Наложително е да продължат усилията за осигуряване на навременна рехабилитация като комплексна дейност, включваща медицинска, професионална и социална рехабилитация. Необходимо е да се създадат достатъчно на брой рехабилитационни структури в страната, осъществяващи комплексни рехабилитационни програми, в т.ч. медицинска и функционална диагностика, кинезитерапия, физикална терапия, говорна терапия, ерготерапия, психотерапия и др. Едновременно с това следва да се развива координацията на процесите на медицинска, социална и професионална рехабилитация, насочени към максимална интеграция, реинтеграция или социално включване на хората с увреждания в обществото, в т.ч. осигуряване на трудова заетост. Предизвикателство си остават архитектурните препятствия, които ограничават достъпа до обществени услуги и затрудняват реализацията на права на хората с увреждания при ползване на обществен транспорт и услуги; информационни и комуникационни услуги, предимно за хора със сензорни увреждания и с интелектуални затруднения. Не достатъчно достъпен е и транспортът– автомобилен, въздушен, воден, железопътен. Хората с увреждания продължават да се сблъскват с предизвикателства в достъпа до свързаните с мобилността помощни средства, приспособления и медицински изделия, от които се нуждаят. Създаването на условия за участие на хора с различни видове увреждания в спортни дейности и дейности за младежи, достъпност за отдих, туризъм и участие в културния живот също е сериозно предизвикателство.
Важно е да се търсят повече възможности за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпна среда за хората с увреждания и да се повиши степента на информираност на обществото за съществуващата проблематика с цел промяна на обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи в този аспект.
Сериозно предизвикателство е прилагането на мейнстрийминг подхода, който изисква утвърждаването на добра координация между различните институции, както и активизиране на властите на регионално и местно ниво.
Наличието на изброените по-горе проблеми и предизвикателства често поставя хората с увреждания в състояние на бедност с малки възможности за излизане от затворения кръг. Премахването на бариерите и предоставянето на възможности на хората с увреждания да се включат в социалния живот би спомогнало да се намали равнището на бедност в цялото общество. Без тяхното приобщаване, устойчивото намаляване на бедността за цялото общество е непостижимо.
Визията на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. е: осигурени условия и възможности за социално приобщаване на хората с увреждания в Република България във всички сфери на обществения живот чрез целенасочен, последователен и интегриран подход с цел подобряване на качеството на живот и преодоляване на риска от изолация.
Принципите се основават на основните принципи, заложени в чл. 3 от Конвенцията за правата на хората с увреждания.
• Зачитане на човешкото достойнство и равно третиране на хората с увреждания, включително личен избор и независимост.
• Равнопоставеност и недискриминация.
• Пълноценно и ефективно участие в живота на общността.
• Индивидуален подход, гарантиращ правата на хората с увреждания.
• Достъпност.
• Ефективност и ефикасност.
• Партньорство и взаимодействие между заинтересовани страни.
• Устойчивост на постигнатите резултати.
Основната цел е: Подобряване на качеството на живот на хората с увреждания чрез създаване на условия и предоставяне на възможности за тяхното пълноценно и равноправно участие в общността.
Стратегическите цели са:
1. Водене на независим живот в условия на достъпна среда. Улесняване включването в общността, чрез осигуряване на възможност за свободно изразяване на мнение и информиран избор.
2. Подобрен достъп до социална закрила и подходящ жизнен стандарт.
3. Подобряване на достъпът до качествено приобщаващо здравеопазване, образование, заетост и подходящи условия на труд.
4. Ефективна превенция от социално изключване чрез прилагане на интегриран подход.
Постигането на тези цели ще се осъществява чрез целенасочени политики и интервенции. Предвидено е целите да се реализират чрез мерки, групирани в седем взаимосвързани и интегрирани приоритети със съответните очаквани резултати от изпълнението.
Изхождайки от идентифицираните предизвикателства, в Стратегията са определени ключови приоритети за постигане на нейните цели за периода до 2030 г.
Приоритет 1. Осигуряване на достъпност на средата.
Приоритет 2. Осигуряване на достъп до приобщаващо образование и осигуряване на възможности за учене през целия живот.
Приоритет 3. Осигуряване на устойчивост на достъпни и качествени здравни услуги, без дискриминация по признак увреждане.
Приоритет 4. Осигуряване на възможности за работа и заетост и подходящи условия на труд.
Приоритет 5. Осигуряване на възможности за участие в културния живот, в спорта и прекарване на свободно време.
Приоритет 6. Осигуряване на социална закрила и подкрепа в общността.
Приоритет 7. Гарантиране на правата на децата с увреждания.
Всеки приоритет в документа е предхождан от подробен анализ и разяснения на причините, налагащи определянето на конкретните мерки и на очакваните резултати от прилагането им. Считам, че хората с увреждания отлично познават трудностите и препятствията, с които ежедневно се сблъскват. Затова предлагам всички мерки по съответните приоритети в Стратегията и те да преценяват дали отговарят на очакванията им за положителни промени към по-добър живот.

ПРИОРИТЕТ 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА
Подприоритети:
1.1. Достъпна среда в урбанизираните територии, обществените сгради и жилищно осигуряване.
1.2. Достъп до транспорт и транспортни услуги.
1.3. Достъп до информация и комуникации, включително до информационните и комуникационните системи и технологии.
1.4. Възможности за лична мобилност.

МЕРКИ
• Извършване на установените законодателни и нормативни промени, съобразно одобрената Концепция в изпълнение на член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение на достъпността на архитектурната среда от страна на ведомствата с ресори по съответните нормативни актове.
• Хармонизиране на националните нормативни актове с влезли в сила изисквания за достъпност на европейски регламенти, директиви и стандарти.
• Възприемане и улесняване на използването на езика на знаците, Брайловата азбука, допълващи и алтернативни способи на комуникация.
• Създаване на условия за достъп до информация чрез българския жестов език и осъществяване на дейности, свързани с използването и развитието му.
• Повишаване защитата на интересите на хората с увреждания чрез избор и равен достъп до свързани крайни устройства и специфично оборудване.
• Осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги, включително услугите за спешни повиквания и услуги със социална значимост, предоставяни чрез номерата от номерационен обхват 116000 и други хармонизирани услуги със социална значимост, предоставяни чрез номера от този обхват, равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството крайни потребители.
• Осигуряване на подробна информация за продуктите и услугите, предназначени за потребители с увреждания в ясна, изчерпателна и леснодостъпна машинно-четима форма и във формат, който е достъпен за потребители с увреждания в съответствие с действащото законодателство и правото на ЕС в областта на хармонизирането на изискванията за достъпност на продукти и услуги.
• Насърчаване на достъпността и използването на универсален дизайн, в допълнение към помощните устройства и по отношение на достъпа до стоки, услуги и информация за хора с увреждания, в т.ч. за защита на хората с увреждания чрез достъпни средства, режими и формати на комуникация за безопасно и отговорно използване на новите информационни и комуникационни технологии.
• Осигуряване на адаптиран железопътен, морски и въздушен транспорт при устойчиво развитие и висока степен на сигурност в националния транспортен сектор.
• Подобряване на достъпността до информацията и гарантиране, че транспортните оператори предоставят информация за пътуване във формати, до които всички пътници могат лесно да имат достъп и разбиране, преди и по време на пътуване, за повишаване на осведомеността относно задълженията на транспортните оператори, информираност и прилагане на правата на пътниците.
• Подобряване на физическата инфраструктура – гарантиране, че превозните средства, гарите и уличната мрежа са проектирани, изградени и експлоатирани така, че да са лесни за използване за всички.
• Обучение на персонала – гарантиране, че персоналът разбира нуждите на хората с увреждания с физически, психически, когнитивни или сензорни увреждания и може да осигури по-добра помощ.
• Гарантиране на бъдещето на приобщаващия транспорт – оползотворяване на технологичния напредък и въвеждане на нови бизнес модели за предоставяне на възможности за всички, а хората с увреждания са включени в техния дизайн.
• Осигуряване на възможности за включване в дистрибуционните канали за съобщения на железопътните транспортни предприятия на подробна информация за оказване на съдействие при пътуване на хора с увреждания.
• Засилване на ролята на транспортните железопътни предприятия в предлагането на социални облекчения при регулярно пътуване на хората с увреждания и техните придружители, с цел достигане до съответното болнично заведение, извън населеното място.
• Увеличаване обхвата на компенсиране на пътуванията с железопътен транспорт на хората с увреждания и техните придружители от страна на съответните отговорни държавни институции.
• Улесняване на физическия достъп до местата за снабдяване с превозни документи, чрез въвеждане на съответните промени и стандарти от страна на железопътните транспортни и инфраструктурни предприятия.
• Осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания.
• Осигуряване на възможности за разширяване обхвата на достъпния градски транспорт за хора с трайни увреждания.
• Създаване на разширена система за транспорт „врата до врата“ за хора с тежки двигателни и множество увреждания.
• Националните доставчици на медийни услуги Българската национална телевизия и Българското национално радио следва да гарантират в услугите си пълноценно упражняване на всички права на хората с увреждания без дискриминация по признак увреждане, чрез осигуряване на информация в различни програмни територии в достъпен формат за тях и посредством технологии, подходящи за различните видове увреждания – включване на специализирани субтитри, език на знаците, аудио-описание, аудио-субтитри, достъпни мултимедии, както и други писмени, звукови, на опростен език, дикторски, допълващи и алтернативни способи на комуникация.
• Осигуряване на възможности за предоставяне на висококачествени и високотехнологични помощни технически средства, в т.ч. подходяща компютърна конфигурация и специализирани софтуерни програми; адаптирани технически и медицински устройства, други подобни средства и приспособления, съобразно специфичните нужди за създаване на достъпна среда, свързана с комуникацията, мобилността и свободното придвижване на хората с увреждания.
• Насърчаване на лица, произвеждащи и предоставящи средства за придвижване, устройства и спомагателни технологии, като се вземат предвид всички аспекти на мобилността и достъпността на хората с увреждания.
• Развитие на научноизследователска дейност за разработване и апробиране на иновативни помощни технически средства и специализирани софтуерни програми за хората с увреждания в подкрепа на мобилността и достъпността им.
• Засилване на ролята на средствата за масово осведомяване в сферата на масовите комуникации за промяна на езика и начина на представяне на хората с увреждания в медийното пространство и информираност на обществото за препятствията, свързани с достъпната среда.
Очаквани резултати:
Създадени условия и възможности за хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота чрез премахване на преградите пред достъпността на средата в цялост и подобряване на мобилността в нея.
Повишаване на гражданското самосъзнание и солидарността относно необходимостта от гарантиране на достъпна среда и адекватни възможности за хората с увреждания за социално включване чрез осигурен достъп, основан на принципите на разумни улеснения и универсален дизайн.

ПРИОРИТЕТ 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.
Подприоритети:

2.1. Достъп до качествено образование и приобщаване.
2.2. Достъп до учене през целия живот.

МЕРКИ
• Гарантиране на достъпност на приобщаващото образование в контекста на физическата достъпност и по отношение на използваните форми на комуникация, и др.
• Ранно включване и ранна интервенция на децата и учениците със специални образователни потребности.
• Обучение и подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
• Осигуряване на условия за провеждане на професионално консултиране и ориентиране за ученици със специални образователни потребности.
• Създаване на възможности за предоставяне на комплексна грижа в образователния процес за децата и учениците със специални образователни потребности.
• Осигуряване на условия за включване на децата и учениците със специални образователни потребности в занимания по интереси и в дейности за ангажиране на свободното време.
• Подкрепа на деца и младежи със специални образователни потребности увреждания за кандидатстване във висши училища.
• Подкрепа в обучението на студенти, специализанти и докторанти с увреждания.
• Извършване на анализ на възможностите за подходяща образователна подготовка на хората с различни видове увреждания.
• Подготовка и въвеждане на подходящи обучителни програми.
• Изграждане на подходящи обучителни центрове и/или приспособяване на съществуващите центрове за адекватен обучителен процес, в т.ч. осигуряване на места за практически занимания за хора с увреждания.
• Осигуряване на равен достъп и и възможности за учене през целия живот.
• Развитие на система за проучване и прогнозиране на търсенето на работна сила с определена квалификация, вкл. в контекста на уврежданията.
• Развитие на система за валидиране на резултатите от неформалното обучение и самостоятелното учене, в т.ч. в подкрепа на хората с увреждания.
• Определяне на видове дейности, които могат да изпълняват хората с увреждания, в зависимост от увреждането им и в тази връзка подпомагане на процеса за учене през целия живот, предвид специфичните потребности.
• Стимулиране на работодатели за подкрепа развитието на възможностите и уменията на хора с увреждания, вкл. обучение на работодатели и служители за работа с хора с увреждания.
Очаквани резултати:
Подобряване на приобщаващото образование като приоритетна образователна политика с ефективни, ясни и достъпни модели и механизми за гарантиране на качествени резултати и адекватна подготовка на децата и учениците със специални образователни потребности. Развитие на процеса на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси за премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички сфери на живота на общността.
Надграждане на добрите практики в областта на приобщаващото образование и ученето през целия живот като ключов елемент за бъдеща дългосрочна социализация и подходящ стандарт на живот за хората с увреждания.

ПРИОРИТЕТ 3: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАК УВРЕЖДАНЕ
Подприоритети:

3.1. Достъп до здравни услуги.
3.2. Достъп до абилитация и рехабилитация.

МЕРКИ
• Превенция на уврежданията, първична и вторична профилактика на уврежданията, включително в малките населени места.
• Усъвършенстване на системата на медицинската експертиза в съответствие с Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF).
• Усъвършенстване на механизмите за осигуряване на медицински изделия и технически помощни средства, включително и на индивидуални протези и ортези и други спомагателни устройства и технологии, предназначени за абилитация и рехабилитация на хората с увреждания.
• Подобряване на достъпа до доказано ефективни терапии и лекарствени продукти, включително иновативни.
• Създаване на условия за развитие на мрежа от услуги за рехабилитация и дългосрочни грижи за деца и хора с увреждания.
• Повишаване капацитета на медицински специалисти по въпросите на хората с увреждания, с акцент ранно идентифициране на рисковете за здравето, водещи до увреждане, необходимостта от ранна интервенция, както и консултиране и ефективна комуникация с хората с увреждания.
• Развитие на електронното здравеопазване.
Очаквани резултати:
Подобряване на достъпа, качеството, ефективността и контрола на медицинските дейности, в т.ч. на превантивната, диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност на здравната система. Минимализиране на рисковете от заболявания, водещи до увреждания, чрез първична превенция, насочена към промоция на здраве, профилактика и ранна диагностика на болестите. Подобряване на капацитета на медицинските специалисти в здравната система. Подобряване на комплексния подход по отношение на здравните, социалните, образователните и други потребности за осигуряването на добро качество на живот, ограничаване на тежестта на хроничните заболявания и уврежданията и равнопоставен достъп до всички нива на здравната система за хората с увреждания.

ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА И ЗАЕТОСТ И ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Подприоритети:

4.1. Достъп до заетост и равни условия за включване на пазара на труда.
4.2. Защита правото на труд и подходящи условия на труд.

МЕРКИ:
• Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на заетостта на хората с увреждания.
• Внедряване на система за експертиза на работоспособността, въз основа на интегриран подход.
• Създаване на условия за мотивиране на хората с увреждания за активно поведение на пазара на труда.
• Прилагане на стандартизирани пакети от услуги по заетостта за хора с увреждания.
• Осигуряване на възможности за заетост на хората с увреждания за преодоляване на социалната им изолация и включване на пазара на труда, в т.ч. чрез осъществяване на активно посредничество за устройване на работни места, подходящи за тях.
• Насърчаване и подпомагане на работодателите да наемат на работа хора с увреждания, в т.ч. да осигуряват достъпна и подкрепяща за хората с увреждания работна среда.
• Стимулиране на заетостта на хората с увреждания в специализирана, подкрепена и защитена работна среда чрез инвестиции за гарантиране на достъп и адаптираност до работното място.
• Осигуряване на възможности за повишаване производителността на труда на работещите хора с увреждания и пригодността им за заетост.
• Стимулиране на стопанската активност на хора с увреждания и насърчаване на предприемаческите им умения.
• Насърчаване на социалното предприемачество в подкрепа на заетостта на хората с увреждания.
• Създаване на условия за подобряване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации, в т.ч. развитие на института на защитената заетост.
• Осигуряване на възможности за предоставяне на специализирани обучения за хора с увреждания, насочени към придобиване на ключови компетентности, вкл. на дигитални умения, потребни на пазара на труда (съгласно Рамката за дигитални компетентности на ЕС).
• Създаване на условия за включване в гъвкави форми на заетост за хората с увреждания.
• Подпомагане на процеса по рехабилитация за социална интеграция на хората с увреждания в работната среда.
• Подобряване на възможностите за професионално ориентиране и кариерно консултиране на хората с увреждания.
• Осигуряване на възможности за интегритет на услугите по заетостта и социалните услуги.
• Определяне на програми за създаване на защитени работни места в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки (на основание Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.; Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.; Директива 2014/ 25/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.).
• Определяне на програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания чрез запазени концесии (на основание Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г. за възлагане на договори за концесия).
• Насърчаване на работодателите да предприемат мерки за подобряване и гарантиране на здравословните и безопасни условия на труд.
• Разширяване на съществуващите информационни и комуникационни възможности, за да се гарантира, че хората с увреждания получават информация в реално време за свободни работни места и възможности за обучение.
• Провеждане на кампании с цел промяна на нагласите на работодателите по отношение наемането на работа на хората с увреждания.
• Осигуряване на възможности за повишаване степента на информираност на работодателите за възможностите на хората с увреждания в трудовия процес.
Очаквани резултати:
Пълноценно включване на хората с трайни увреждания в живота на общността и дългосрочна социализация чрез труд. Хората с увреждания имат възможност да работят, да си изкарват прехраната и са подкрепени, за да развият максимално своя потенциал. Повишена активност и мотивация на хората с увреждания за участие на пазара на труда. Подобрено взаимодействие с работодателите за осигуряване на работа за хора с увреждания и възможности за развитие на способностите им, въпреки функционалните ограничения. Ефективно прилагане на активната политика по заетостта за осигуряване на социално-икономическа подкрепа на хората с увреждания.
Подобряване на социалния диалог за преодоляване на проблемите, свързани с обучителната подготовка за придобиване на умения и компетенции в подкрепа на заетостта на хората с увреждания. Повишена пригодност на заетост на хората с увреждания. Увеличена норма на заетост на хората с увреждания и осигурена устойчивост. Повишен стандарт и качество на живот на хората с увреждания чрез упражняване на трудова дейност. Осигурени подходящи условия на труд за хората с увреждания. Развитие на предприемачеството от и за хора с увреждания.

ПРИОРИТЕТ 5: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ, В СПОРТА И ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ.
Подприоритети:

5.1. Участие в културния живот.
5.2. Достъп за спорт и физическа активност.
5.3. Достъп за отдих и прекарване на свободното време.

МЕРКИ:
• Усъвършенстване на нормативната база в областта на културата.
• Подобряване на условията за интегрирано обучение в националните училища по изкуствата и културата.
• Стимулиране на талантливи деца с увреждания.
• Подкрепа на творчески проекти, свързани с изявата, развитие на творческия потенциал и участие в културния живот на хора с увреждания.
• Оказване на методическа помощ на работещите в сферата на културата за подобряване на средата за достъпност на хора с увреждания и допълнителни потребности в музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища.
• Ремонт и реконструкция на сгради в областта на културата по национални и европейски програми за осигуряване на достъпна архитектурна среда.
• Общинските администрации, които могат, да подадават и информация за постигнатото в областта на правата на хората с увреждания.
• Осигуряване на условия и възможности за включване на хората с увреждания за участие в спортни занимания в свободното им време с оглед подобряване на физическата им активност, социална интеграция и рехабилитация.
• Осигуряване на условия и възможности за подготовка и участие на хора с увреждания в спортни състезания и прояви.
• Осигуряване на достъпна среда в спортните обекти.
• Осигуряване на условия и възможности за участие на ученици със специални образователни потребности в спортни състезания.
• Осигуряване на достъп до спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания, в т.ч. изграждане и обновяване.
• Подкрепа на спортните организации в страната с цел разширяване на обхвата на хората с увреждания, включени във физическа активност и практикуване на спорт с оглед подобряване физическата им дееспособност, изява, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция.
Очаквани резултати:
Изградени достъпни културни, исторически, спортни обекти. Осигурена възможност хората в неравностойно положение да се докоснат до културното и историческо наследство на страната ни. Преодоляна изолация на хората с увреждания, чрез активното им социално включване в културния живот. Стимулиране на неправителствения сектор за създаване на условия за социално приобщаване чрез култура и спорт на хората с увреждания. Пълноправно включване на хора с увреждания в обществото, чрез участието им в културни и спортни мероприятия, организирани от НПО сектора. Повишен брой на хората с увреждания, включени в спортни дейности като провеждане на спортни занимания в свободното време, участие в спортни прояви от държавните спортни календари. Подобрена спортна подготовка на спортистите с увреждания и постигнати призови класирания в международни първенства и състезания. Изградени и обновени спортни обекти с осигурен достъп за хора с увреждания.

ПРИОРИТЕТ 6: ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА
Подприоритети

6.1. Осигуряване на качествени услуги за включване в живота на общността
6.2. Осигуряване на адекватна социална закрила.
6.3. Осигуряване на улеснен достъп до правосъдие.

МЕРКИ:
• Създаване на условия за гарантиране на адекватна и устойчива социална закрила за хората с увреждания.
• Оптимизиране на системата за индивидуална оценка на потребностите, обвързано с експертиза на работоспособността на хората с увреждания.
• Осигуряване на лична помощ за подобряване автономността на хората с увреждания.
• Осигуряване на подкрепа чрез жестов език на лица с увреден слух и на лица със сляпо-глухота.
• Осигуряване на публично финансиране на организациите на и за хора с увреждания за изпълнение на дейности в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания.
• Осигуряване на достъпни и интегрирани здравно-социални услуги за хората с увреждания, включително социални услуги в домашна среда за хора с увреждания.
• Въвеждане на дигитализация на услугите, включително телеасистенция, различни форми на електронни инструменти и ресурси.
• Закриване на специализираните институции за хора с увреждания.
• Създаване на стандарти за качеството на социалните услуги, предоставяни на хора с увреждания.
• Развитие на здравната и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за хората с увреждания.
• Осигуряване на възможности за предоставяне на мерки за подкрепа при процедурни и всякакви процесуални действия, касаещи достъпа на хора с увреждания.
Извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа с цел изследване на съотношението между формулираните цели и очакваните резултати и намиране на най - доброто решение и оптимален подход относно лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и мерките за подкрепа.
Очаквани резултати:
Гарантиране на адекватна и своевременна социална закрила за подобряване на жизнения стандарт на хората с увреждания. Подобряване на качеството на социалната подкрепа в цялост с оглед включване на хората с увреждания в живота на общността.
Подобряване на достъпа до подходящи и достъпни услуги и други форми на социално подпомагане, съобразени с нуждите на хората с увреждания. Осигуряването на ефективен достъп до правосъдие на хората с увреждания.

ПРИОРИТЕТ 7: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

МЕРКИ:
• Проследяване и скрийнинг на всяка бременност;
• Навременни и адекватни медицински грижи за децата с увреждания;
• Разработване на пакет от мерки и подходящи услуги за подкрепа (психо-социална и медицинска) за родителите/родителя на детето с увреждане;
• Осигуряване на подкрепяща среда за семейството/родителя и детето/децата;
• Разработване на мерки за гарантиране на достъп до образователни, транспортни, инфраструктурни, информационни и комуникационни услуги;
• Разработване на мерки за гарантиране на самостоятелното развитие на децата с увреждания.
Очаквани резултати:
Гарантиран и разширен достъп до медицински и профилактични дейности за всички бременни жени (вкл. неосигурени) за проследяване на бременността и здравни грижи.
Осигурен достъп до пакет от подходящи и навременни медицински грижи за децата с наследствени болести и вродените аномалии. Осигурено предоставяне на специализирани услуги, съобразени с нуждите на децата с увреждания и техните семейства ( роднини/близки/осиновители/приемни родители). Развита национална система за ранна интервенция за подкрепа на децата с увреждания, хронични заболявания и затруднения в развитието и техните семейства. Разширен достъп и увеличено качество на рехабилитацията за децата с увреждания. Повишено качество и разширяване на мерките за гарантиране на достъп до образователни, транспортни, инфраструктурни, информационни и комуникационни услуги. Разработени и апробирани мерки, чрез които се гарантира самостоятелното развитие на децата с увреждания.

Стратегията ще се изпълнява до 2030 г. чрез планове за действие. Процесът на изпълнение ще се проследява чрез система от индикатори за наблюдение и оценка, както и посредством индикаторите за отчитане на напредъка по изпълнението й в плановете.
Основният източник на финансиране на дейностите в изпълнение на Стратегията е държавният бюджет и общинските бюджети. Най-големият допълнителен източник за финансиране на тези политики са Структурните фондове на Европейския съюз и релевантен инструментариум.
Важно е осигуряването на добра координация между отговорните институции и припознаване на ангажименти по изпълнението на политиките в подкрепа на хората с увреждания в страната и създаването на условия за взаимодействие, консултации, открит диалог и споделяне на отговорността между всички заинтересовани страни. Планираните мерки ще бъдат допълвани с инициативи, изпълнявани и финансирани, извън заложените в стратегията мерки и средства. Гаранция за ефективното изпълнение на тези политики ще бъде наличието на добро междуинституционално взаимодействие и прилагане на интегриран подход.
Наблюдението и оценката в процеса на изпълнение на стратегическите цели ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика на базата на получената информацията от ресорните министерства, институции и организации. Резултатите от наблюдението ще се представят в доклади, които ще се внасят за одобрение от Министерския съвет.

Към Стратегията е добавено Приложение “Правна рамка - допълнителна информация“(международен, европейски и национален контекст).

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към