Политиката по отношение на хората с увреждания

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Политиката по отношение на хората с увреждания

Мнение от bisolnev » Пет Юни 07, 2013 10:34 am

Държавни институции, разработващи и осъществяващи политиката по отношение на хората с увреждания

Свали статията в pdf

Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се основава на ясна стратегическа рамка и многообразна нормативна уредба. Наличието на достатъчен институционален капацитет за управление, количеството и качеството на човешкия ресурс на всички държавни институции, ангажирани с осъществяването на политиките в областта на хората с увреждания, както и нивото на обществен диалог, имат решаваща роля за постигане на поставените стратегически цели. Развитието на институционален капацитет на неправителствените организации на или за хора с увреждания и тяхната обществена активност придобиват все по-голямо значение при вземането на решения. Координираните действия и сътрудничество в тази сфера на всички заинтересовани страни са фактор за интеграцията на хората с увреждания.
Мултидисциплинарният характер на проблемите на хората с увреждания е наложил редица ведомства да разработват политики и да извършват дейности, насочени към тях. За да ползват ефективно правата си, хората с увреждания е необходимо да знаят кои са институциите и какви са техните функции в разработването и осъществяването на политиките в тази област. Това са: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, Агенция по заетост, Национален осигурителен институт, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационното обслужване и съобщенията, Министерство на физическото възпитание и спорта, Държавната агенция за закрила на детето.

1. Министерство на труда и социалната политика
Държавната политика в областта на труда и социалната политика се осъществява от Министерския съвет. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) като юридическо лице се представлява от министъра или от оправомощени от него длъжностни лица.
Министърът на труда и социалната политика е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, подкрепата на децата и семейството, демографското развитие, интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и антидискриминацията.
Министерството на труда и социалната политика е администрация, която подпомага министъра на труда и социалната политика при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Едно от основните направления в работата на МТСП е интеграцията на рисковите групи от населението, в т.ч. хората с увреждания. В структурата на МТСП за политиката за хората с увреждания отговаря дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“. В нея е включено специализираното звено - отдел „Интеграция на хората с увреждания”.
Основните функции на тази дирекция в областта на хората с увреждания са:
(а) разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи;
(б) организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи и извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;
(в) участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информация и други документи в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности, представя и защитава позицията и интересите на Република България във връзка с участието й в работата на комитети, институции, работни групи и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои представители;
(г) подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи;
(д) координира изпълнението на политиките в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните помощи, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Фонд „Социална закрила“;
(е) подготвя становища за отпускане на субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания за дейности, които да бъдат финансирани от държавния бюджет и изпълнява функциите на секретариат на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет.
Задачите, произтичащи от горните функции, изпълнява отдел „Интеграция на хората с увреждания” като наред с това той консултира и работи с неправителствените организации (НПО) и с хора с увреждания, участва в работни групи и обсъждания по проблеми на хората с увреждания и пр.
Отделът поддържа регулярни връзки с другите ключови министерства, имащи отношение към хората с увреждания. Участва съвместно с техни експерти в работни групи, в комисии на Народното събрание, в заседания на НСИХУ. Изисква от всички отговорни институции годишни отчети на Плана за осигуряване на равните възможности за хората с увреждания в изпълнение на Стратегията за равните възможности за хората с увреждания 2008 – 2015 г.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания се админиистрира изцяло от отдела, а един от експертите е и негов секретар. Експерти на отдела участват в работни групи, в заседания на НСИХУ, изготвят отговори по преписки за институции и граждани.

2. Агенция за социално подпомагане
Агенцията за социално подпомагане (АСП) е изпълнителна агенция - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Нейната дейност е свързана с изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане. Правомощията на АСП са регламентирани в Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в съответните подзаконови нормативни актове.
Съгласно Закона за социално подпомагане (ЗСП), функциите и задачите на АСП са свързани с управление изпълнението на конкретни дейности и програми, както и с анализ на резултати от тях и подготовка на нормативни документи:
• отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца;
• предоставяне на социални услуги;
• контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
• откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;
• изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното подпомагане.
Структурата на АСП включва обща администрация, организирана в две дирекции, и специализирана администрация, организирана в главна дирекция, две дирекции, териториални поделения: 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 148 дирекции „Социално подпомагане“. Главна Дирекция „Социално подпомагане“ има 4 отдела – „Методология на социалните услуги”; „Методология на социалните помощи”; „Специализирани институции и хуманитарна помощ” и „Обслужване на клиенти”. Основната им дейност е социалното подпомагане, като имат и конкретни задачи, които са свързани с хората с увреждания: например - част от социалните услуги са предназначени за хората с увреждания. АСП управлява социалните помощи и социалните услуги за хората с увреждания, извършва социална оценка на потребностите на човека или детето с увреждане. Огромната част от икономическата защита по Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейни помощи за деца и др. се управлява, финансира и осъществява от АСП: месечни добавки за социална интеграция; семейни помощи за деца с увреждания; помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания; еднократни помощи за закупуване нли приспособяване на лично моторно превозно средство за хора с увреждания; безплатни винетки за хора с увреждания; еднократна помощ за преустройсто на жилище на човек с увреждане.
АСП работи активно с общините, като организира обучения за работа с хора с увреждания, срещи, обсъждания с общинските администрации, насърчава партньорството между тях и НПО за развиване на социални услуги за хората с увреждания. Агенцията работи с много неправителствени организации на или за хора с увреждания в страната, тъй като те се явяват и доставчици на социални услуги в общността, получават пълно съдействие от агенцията по отношение на възлагане на проекти на тези доставчици и по отношение осигуряване на средства за издръжка на хората по стандартите, които са зададени. АСП води регистър на доставчиците на социални услуги.

3. Агенция за хората с увреждания
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и има статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания.
Дейността на АХУ е регламентирана в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Тя е главният държавен орган, отговорен да осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:
1. регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;
2. контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;
3. води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
4. участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
5. разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
6. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
7. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.
Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания. Данните служат за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация.
В изпълнение на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, е създадена информационна система за хората с увреждания, която ще осигури единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им, както и система за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания, провеждани от Агенцията за хора с увреждания.

4. Агенция по заетостта
Агенцията по заетостта (АЗ) е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, професионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа. Основните функции на АЗ са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта и съответната подзаконова нормативна уредба, а именно:
• регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;
• посреднически услуги за осигуряване на заетост;
• съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности;
• участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които са по-трудно приспособими на пазара на труда;
• изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от фондове на Европейския съюз или от други международни организации;
• защита и запазване на заетостта;
• организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;
• анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.
Администрацията на АЗ е организирана в дирекции, структурирани в обща администрация и специализирана администрация и дирекция „Вътрешен одит”, която е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Главна Дирекция „Услуги по заетостта” реализира програмите и мерките в сферата на заетостта, насочени към различни целеви групи, включително хората с увреждания. В рамките на дирекцията е обособен отдел „Проблеми и мерки за обучение и заетост”, който се състои от три сектора – „Мерки за заетост”, Социални програми” и „Програми за заетост”.
Дирекциите „Регионална служба по заетостта” и „Бюро по труда” са териториални поделения на Агенцията по заетостта към Главна дирекция „Услуги по заетостта”. Координацията и оперативното ръководство на териториалните поделения на АЗ се осъществяват от Главна дирекция „Услуги по заетостта”. Има добра взаимосвързаност между структурите на национално, регионално и местно ниво при реализирането на политиката в сферата на заетостта спрямо хората с увреждания. В тяхна подкрепа агенцията изпълнява три национални програми - „Асистенти на хора с увреждания”, „Социални услуги в семейна среда” и Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания. Тези програми се утвърждават от министъра на труда и социалната политика и се изпълняват съвместно от АЗ с АСП, общините и останалите заинтересовани страни.

5. Национален осигурителен институт
Държавното обществено осигуряване се управлява от Националния осигурителен институт (НОИ), който отчита своята дейност пред Народното събрание. НОИ се състои от Централно управление със седалище в град София и териториални поделения – Районни управления „Социално осигуряване”. Неговата издръжка се формира със средства от държавния бюджет и от собствени приходи. По този начин се създават условия за устойчивост на финансовите средства, необходими за ефективната работа на НОИ.
Териториалният обхват и седалищата на Районните (Столично) управления „Социално осигуряване” са определени съгласно границите и административните центрове на областите в Република България. Териториални поделения на института и техни филиали се откриват и закриват със заповед на управителя на института, а ръководителите им действат като разпоредител втора степен с бюджета на съответното поделение. Това предполага добра ресурсна обезпеченост, която от своя страна гарантира ефективно изпълнение на осъществяваните дейности.
Централното управление на института осъществява дейността си чрез главни дирекции. По отношение на хората с увреждания интерес представляват функциите на Главна дирекция „Пенсии”, регламентирани в Правилника за организацията и дейността на НОИ, сред които са да:
• организира, методически ръководи и контролира дейността по отпускане и изплащане на пенсии;
• участва в подготовката на проекти за нормативни актове по общественото осигуряване;
• участва при тълкуване и прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране;
• изготвя проекти на предложения за отпускане на пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.
С оглед на посочените по-горе дейности на Главна дирекция „Пенсии” налице е добра съгласуваност и координация при формулирането и осъществяването на политиките по отпускане и изплащане на всички видове пенсии, включително и за хората с увреждания.

6. Министерство на здравеопазването
Министърът на здравеопазването ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността. Министърът предприема мерки за здравна закрила на децата и лицата с физически увреждания и психически разстройства.
В администрацията на Министерството на здравеопазването Дирекция „Медицински дейности и електронно здравеопазване” подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по ръководство и контрол на медицинската експертиза на работоспособността, която включва експертиза на временната неработоспособност и експертиза на трайно намалената работоспособност, вкл. разработване на проекти на нормативни актове. В териториален аспект функции по осъществяване на медицинската експертиза имат Регионалните здравни инспекции.
Дейностите и функциите на компетентните институции в сферата на медицинската експертиза са определени в Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Експертизата на временната неработоспособност на практика се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Експертизата на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). Комисията има диагностични, експертни, профилактични и контролно-методически функции по проблемите на експертизата на работоспособността. НЕЛК е здравно заведение, самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.
В структурата на НЕЛК има 12 специализирани състава по различни заболявания, както и специалисти по детски болести, трудова медицина и професионални заболявания. Всеки специализиран състав включва не по-малко от трима лекари, един от които е председател на състава, което е гаранция за прозрачност. Лекарите, които работят в специализираните състави на НЕЛК е необходимо да имат призната специалност и не по-малко от 5 години трудов стаж по съответния профил. При освидетелстване на лица до 16-годишна възраст в съставите на НЕЛК се включва педиатър, а при обсъждане характера на заболяването (професионален или общ) - специалисти по трудова медицина (радиобиология и радиационна хигиена) и по професионални болести.
Специализираните състави на НЕЛК:
• участват в разработването на нормативната уредба относно медицинската експертиза;
• разглеждат и се произнасят по обжалваните решения на НЕЛК/ТЕЛК;
• оказват методическа помощ и контрол по организацията и качеството на експертната дейност на НЕЛК/ТЕЛК и провеждат обучение на работещите в НЕЛК/ТЕЛК;
• освидетелстват на място лица, които по медицински показания не са в състояние да се явят в НЕЛК по реда на чл. 33, ал. 4; освидетелстване на лица на място може да се извърши и по преценка на директора на НЕЛК;
• участват в проверки по медицинската експертиза в лечебните заведения в страната.
Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК). В състава на ТЕЛК се включват специалисти в зависимост от специфичните характеристики и потребности на отделните потребители, което предполага добра ресурсна осигуреност от гледна точка на висококвалифицирани специалисти. В ТЕЛК могат да работят само лекари с призната клинична специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по съответния профил. Броят на ТЕЛК в страната не е достатъчен, поради което хората с увреждания са принудени да се сблъскват с редица неудобства и проблеми по придвижването, времето за провеждане на експертиза, за получаване на документи и други.

7. Министерство на образованието, младежта и науката
Държавната политика в областта на просветата се осъществява от Министерския съвет, а Министърът на образованието, младежта и науката е специализиран орган за управление на системата на народната просвета. Той упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища, обслужващи звена и степени на образование.
Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) подпомага министъра при осъществяване на правомощията му, вкл. по отношение на децата и учениците със специални образователни потребности, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Основните функции, възложени на МОМН по отношение на защита на конституционното право на образование на децата и учениците с увреждания, са посочени в Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, както и в Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.
В структурата на министерството функции по отношение на деца и ученици със специални образователни потребности са възложени на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието". Дирекцията:
• организира и подпомага осъществяването на държавната политика за развитие на формите на образователна интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности;
• определя приоритетите, координира и подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната и социалната среда;
• съдейства при разработването и при провеждането на държавната политика, свързана с развитието на системата от детски градини, училища и обслужващи звена, във връзка с обучението и интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания;
• откриване, преобразуване, закриване, промени в статута и наименованието на детски градини, училища и обслужващи звена;
• подпомага и контролира дейностите, свързани с приема, обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания в детски градини, училища и обслужващи звена, вкл. поддържа база данни.
Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките" подпомага министъра при разработването и изпълнението на държавната политика, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, с основното и средното общо и професионално образование, с висшето образование, с науката и с младежта, като изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет. По отношение на дейността за лица със специалните образователни потребности функциите на Дирекцията включват изработване на експертни програми в областта на:
а) равния достъп до образование;
б) интеграцията;
в) ученето през целия живот;
г) информационните и комуникационните технологии.
В териториален аспект държавната политика в областта на образованието на децата и учениците с увреждания се осъществява от регионалните инспекторати по образованието. Към тях са създадени екипи за комплексно педагогическо оценяване на децата с увреждания, които извършват първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчват вид и форма на обучение. За създаване на условия за успешна интеграция в общообразователна среда, на територията на всяка област в страната са открити ресурсни центрове (28 броя). Те са извънучилищни педагогически учреждения, чиято основна функция е да подпомагат интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности. Ресурсните центрове осъществяват дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора. Финансовата обезпеченост на ресурсните центрове е гарантирана със средства от държавния бюджет и чрез собствени приходи. В обсъждания проект на нов закон за предучилищното и училищното образование се предвижда закриване на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, като се предвижда със заповед на кмета на съответната община, на територията на която се намират те да бъдат преобразуват в центрове за подкрепа за личностно развитие, вече с нови функции.

8. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министърът на регионалното развитие и благоустройството е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика и разработва целите и приоритетите на държавната стратегия в областта на регионалното развитие и благоустройството.
По отношение на хората с увреждания правомощията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са регламентирани основно в Закона за устройство на територията, Закона за интеграция на хората с увреждания, Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. МРРБ създава условия за достъпна жизнена и архитектурна среда за хората с увреждания, като разработва нормативни актове, правила, норми и нормативи за урбанизираната територия и нейните елементи; сградите, съоръженията и техните елементи; елементите за адаптиране на съществуващи сгради за обществено ползване и прилежащата им околна среда.
Отношение към хората с увреждания имат Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство", Дирекция "Устройство на територията", Дирекция „Технически правила и норми” и Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности".
Някои от по-важните функции на тези дирекции, имащи отношение към хората с увреждания, са:
Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство":
• анализира информация, извършва проучвания и разработва концепции, стандарти и схеми за регионално и местно развитие;
• подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и хармонизация със законодателството на ЕС в областта на регионалното развитие и разработва нормативни актове, регламентиращи дейността на местните и териториалните власти и административно-териториалното устройство на страната;
• организира изработването и актуализацията на националната стратегия за регионално развитие и регионалните планове за развитие и координира и контролира ефективното и ефикасното изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие през периода на тяхното действие;
• оказва методическа помощ и координира дейността на регионалните съвети за развитие, включително за осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;
• осигурява методическа помощ на областните управители и кметовете на общини за усвояване на децентрализираните функции и дейности и съвместното им изпълнение със средствата на между-общинското коопериране и сдружаването, на развитие на гражданското общество и усъвършенстване на административно-териториалното устройство;
• организира разработването на анализи и изследва тенденциите на развитие на местното самоуправление и местната администрация, на териториалните общности, административно-териториалното устройство и управление, децентрализация и деконцентрация на местните и регионалните власти, на местното развитие, общинските финанси и общинската собственост; предоставяне на публични услуги на населението на национално и местно равнище; повишаване на административния капацитет и иницииране на диалог с партньорите на МРРБ по въпросите на децентрализираното управление.
Дирекция "Устройство на територията":
• извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на устройството на територията, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции на министерството и други администрации – разработване на проекти на нормативни актове по устройство на територията;
• разработва методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, в т.ч. оказване на методическа помощ на общинските и областните администрации;
• изготвя становища и съгласува проекти на устройствени схеми и планове и техни изменения съгласно Закона за устройство на територията, вкл. относно изисквания за достъпност за хора с увреждания.
Дирекция „Технически правила и норми”.
• подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни министри) в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
• организира и ръководи разработването на техническите нормативни актове по т. 1, извършва мониторинг и анализ по прилагането им и определя нови изисквания по отношение на безопасността на строежите, на здравето, дълготрайността, икономията на енергия, опазването на околната среда и аспектите от икономически и обществен интерес, като се отчитат съществените характеристики на строителните продукти, и координира взаимната им съгласуваност с цялостната дейност в областта на инвестиционното проектиране и строителство;
Министерството системно организира обучения на проектанти, инвеститори, строители и други специалисти, участващи пряко в проектирането и строителството на околната и битовата среда в принципите и стандартите за достъпност за хората с увреждания.

9. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. При осъществяване на своите правомощия министърът е подпомаган от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), и шест изпълнителни агенции (ИА) - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на пряко подчинение на министъра – Автомобилна администрация, Железопътна инфраструктура, Морска администрация, Гражданска въздухоплавателна администрация, Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, Проучване и поддържане на река Дунав.
Най-общо, функциите на МТИТС по отношение на хората с увреждания са да създава условия за техния достъп до транспортни услуги, чрез разработване на нормативни актове и стандарти за осигуряване на достъпен транспорт за обществено ползване; внедряване на технически приспособления в общественото пространство и обществения транспорт с цел улесняване придвижването на хората с увреждания; осигуряване на специални условия за движение, спиране, паркиране и престой на пътни превозни средства, управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с увреждания; осигуряване на безпрепятствен достъп в обществения транспорт на хора с увреждания, придружени от кучета водачи; осигуряване на достъпна интернет среда и електронни административни услуги.
Относно функции във връзка с хората с увреждания, в структурата на МТИТС интерес представляват Дирекция „Национална транспортна политика“ и Дирекция „Информационни технологии”.
Някои от основните функции на Дирекция „Национална транспортна политика“ са:
• разработване целите и приоритетите в развитието на транспортния сектор и принципите при регулирането му;
• разработване и актуализиране на транспортните стратегии, принципите, етапите и насоките на развитие на отделните видове транспорт, на базата на които изготвя проект на стратегия за развитие на транспорта;
• координира научната и технологичната дейност в транспортния отрасъл; проучва и анализира европейския опит, тенденциите и политиката по отношение развитието на транспортния сектор с цел прилагането им в процеса на разработване и реализиране на националната транспортна политика;
• анализира тенденциите в развитието на отделните видове транспорт с цел формулиране на конкретни управленски решения в дългосрочен и краткосрочен аспект, както и по конкретни проблеми.
Някои от основните функции на Дирекция „Информационни технологии” са:
• разработва и осигурява изпълнението на стратегии и програми в областта на информационните технологии;
• подпомага министъра за провеждане на политика за развитие на благоприятна интернет среда за бизнеса и гражданите, в т. ч. съгласува нормативната уредба, дефинира критичната инфраструктура, провежда разяснителни кампании, подпомага въвеждането на нови интернет технологии и протоколи;
• прилага и контролира електронните административни услуги и привеждането им в съответствие с международните стандарти за онлайн достъпност.
Железопътният транспорт е с най-сериозни проблеми по отношение на достъпа на хора с увреждания. Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, която изпълнява функциите на регулаторен орган в железопътния транспорт, контролира достъпа до железопътната инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги. Агенцията е отговорен орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. В Регламента подробно са описани правата на хората с увреждания при ползване на ж.п. транспорт.
Изпълнителна агенция „Гражданска въздухоплавателна администрация” контролира изпълнението на задълженията на летищните оператори и на въздушните превозвачи относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт.

10. Министерство на физическото възпитание и спорта
Министърът на физическото възпитание и спорта (МФВС) е централен едноличен орган на централната власт за провеждане на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта. Правомощията на министъра по отношение на хората с увреждания са регламентирани основно в Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Закона за интеграция на хората с увреждания и в Устройствения правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта.
По отношение на хората с увреждания, министърът разпределя субсидиите от държавния бюджет и другите държавни средства за спорта на хората с увреждания и на лицата в неравностойно положение, да ръководи проектите, свързани с тази дейност, подпомага с целеви средства подготовката и участието на спортистите с увреждания на олимпийски игри, световни и европейски първенства и съдейства за осъществяването на държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на хората с увреждания.
За изпълнение на тези правомощия министърът се подпомага от Дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите“ в МФВС. Функциите на Дирекцията по отношение на хората с увреждания са:
• подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на спорта за хора с увреждания и деца в риск;
• подготвя предложения до министъра за разпределение на средствата от държавния бюджет и от постъпления на Българския спортен тотализатор за финансиране на програми за развитие на спорта за хората с увреждания и деца в риск; включително подпомага с целеви средства подготовката и участието на спортисти с увреждания на олимпийски игри, световни и европейски първенства;
• подпомага и координира изпълнението на програми и проекти, свързани с физическото възпитание и спорта за хора с увреждания и деца в неравностойно положение;
• подпомага и координира провеждането на състезания и прояви за хората с увреждания и деца в риск; включително в олимпийските игри за хора с увреждания;
• подпомага методически кадрите, работещи в областта на спорта за хора с увреждания и деца в риск, и съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти за адаптиран спорт за хора с увреждания.

11. Държавна агенция за закрила на детето
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е специализиран орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето, създадена на основание Закона за закрила на детето. Държавната агенция за закрила на детето е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. ДАЗД се ръководи от председател, който се подпомага от обща и специализирана администрация при осъществяване на възложените му правомощия.
Към Държавната агенция за закрила на детето се създава Национален съвет за закрила на детето с консултативни и координационни функции, в който участват представители на министерства, Националната комисия за борба с трафика на хора, Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и на Националното сдружение на общините в Република България, както и на юридическите лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрила на децата.
Приоритетните области на ДАЗД са:
• Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството;
• Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца;
• Подобряване здравето на децата;
• Насърчаване участието на децата;
• Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация;
• Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето;
• Поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето;
• Подобряване на управлението на системата за закрила на детето.
ДАЗД осъществява регистрация, обработка, съхранение и използване на данни за децата с увреждания и провежда специализирани политики за децата с увреждания, настанени в специални центрове.


Автор: Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към