Субсидии

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kali
Мнения: 3
Регистриран на: Пет Юни 28, 2013 2:33 pm
Име: Kali
Фамилия: Marinov
Преподавател: да

Субсидии

Мнение от kali » Пет Юни 28, 2013 2:36 pm

Зная, че Национално-представителните организации на и за хора с увреждания получават държавна субсидия.
Липсва обаче информация и гласност за ползването на субсидиите от организациите. Въпросите ми са:
1. Как и кой определя размера на тези субсидии?
2. Кой контролира целесъобразното им изразходване?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Субсидии

Мнение от bisolnev » Нед Юли 21, 2013 12:23 pm

Субсидии на национално-представителните организации
на и за хора с увреждания


В изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, който е негов консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания. В съвета участват представители на: държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално-представителните организации на работниците и служителите, национално-представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. Неправителствените организации на и за хора с увреждания, признати с решение на Министерския съвет за представителни на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, ежегодно получават субсидия от държавния бюджет.
Нормативна рамка
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция. Национално представителните организации на и за хора с увреждания партнират на правителствата в разработването на политиките за решаване проблемите на хората с увреждания и за осъществяване на тези свои функции и дейности имат право на субсидия от държавния бюджет, на основание чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
В чл. 54. от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания са разписани условията и редът за получаването на тези субсидии: “Национално представителните организации на и за хората с увреждания правят предложения за субсидии, съпроводени с доклад и разчет, които представят на Министерството на финансите съгласно бюджетни насоки и в сроковете, определени от министъра на финансите за представяне на проектобюджетите на държавните органи, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.”
В изпълнение на нормативната уредба всички национално-представителни организации на и за хора с увреждания ежегодно защитават пред Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите детайлно разшифровани бюджети по дейности, включващи и собственото им участие в тяхното изпълнение. С приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година от Народното събрание, се определя размерът на субсидията на всяка една национално-представителна организация.
В Закона за държавния бюджет на РБългария за 2013 г. чл. 9. гласи ”Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2013 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 9 996,0 хил. лв.” От тази сума с Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., в чл.6 и приложение № 3 към него, е утвърдено предназначението на субсидиите за национално представителните организации на и за хора с увреждания по показатели и суми в размер общо на 4 470 000 лева. В този размер обаче (по неясни причини) е включена и субсидията на Съюза на ветераните от войните в България на стойност 262 000 лева, който не е национално представителна организация на хора с увреждания. Или само за 18–те организации на и за хора с увреждания общата субсидия за 2013 г. е в размер на 4 208 000 лева. В приложението подробно са разписани дейностите, които се дофинансират от държавния бюджет.
Контрол върху изразходването на субсидиите
Всяко тримесечие организациите са задължени да дават отчети в Министерство на финансите и Сметната палата за изразходваните средства от държавната субсидия по дейностите, посочени в постановлението за изпълнение на държавния бюджет.
На основание Закона за сметната палата, ежегодно или на интервал от 2 години, представители на Сметната палата извършват пълна ревизия за изразходване на държавната субсидия, съгласно утвърдените пера.
Ежегодно Националният съвет за интеграция на хората с увреждания приема отчета за изразходване на държавната субсидия на всяка от национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и уставите на национално-представителните организации на и за хора с увреждания, върховните органи на сдруженията – общите събрания на пълномощниците - приемат при прозрачна процедура годишните бюджети и отчети за тяхното изпълнение. Държавната субсидия е част от бюджета на тези сдружения, т.е. с нея той се до-финансира и тя не покрива огромните разходи за ресоциализация на техните членове и административните разходи.
Голяма част от организациите минават през ежегоден финансов одит от експерт счетоводители. Всички национално представителни организации имат вътрешни контролни органи, които следят за законосъобразното изразходване на бюджетните средства.
Големият обществен ефект от дейността на национално-представителните организации се изразява в защитата на правата и интересите на хората с увреждания, повишаване на тяхната правна култура, съдействие при създаване на условия за извеждането им от социална изолация и пълноценна интеграция.
Тези организации разходват средствата от субсидиите за покриване на част от разходите по осъществяване на дейности в областта на образованието и професионалното обучение, рехабилитацията и социалните услуги, помощно-технически средства, достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда, трудова заетост, култура, спорт, туризъм, парично и натурално подпомагане и др. Затова държавата подкрепя финансово-социалните партньори, работещи с хора с увреждания. Тя съдейства за тяхното институционално укрепване и устойчиво развитие. Голяма част от дейността на национално представителните организации на и за хора с увреждания и предлаганите от тях услуги са единствени в страната, като например, осигуряване на: брайлов печат, говорящи списания и книги, мобилност за слепи, софтуерни продукти за незрящи, жестомимичен език за лица със слухови проблеми и др. Те разполагат с необходимата компетентност и квалифицирани специалисти за провеждане на ефективни секторни политики, с което подпомагат държавните институции и доказват значимия си капацитет да извършват дейност в обществена полза,

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към