Страница 1 от 1

Individualen u4eben plan

Публикувано на: Вто Юни 18, 2019 3:15 pm
от nevenam
Здравейте. Ще ме упътите ли какво означава индивидуален учебен план, кога се дава, на какви деца, към кого да се обърна?

Re: Individualen u4eben plan

Публикувано на: Сря Юни 19, 2019 3:32 pm
от vkertikova
Здравейте.
Наредба 4 от 30.11.2015 г. за Учебния план, издадена от МОН и обнародвана в Държавен вестник гласи, че Индивидуалният учебен план се разработва за обучение на отделен ученик в определен клас въз основа на съответния училищен учебен план. Той се разработва за ученици в индивидуална форма на обучение;
за учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, вечерна, комбинирана или дистанционна форма на обучение, както и в дуална система на обучение; за учениците с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбинирана форма, или в дуална система на обучение.
За учениците в индивидуална форма на обучение индивидуален учебен план може да се разработва за два последователни класа в рамките на една учебна година, когато ученикът желае по семейни причини да завърши обучението си в други срокове.
Чл. 21 от Наредбата гласи, че в индивидуалния учебен план се допуска:
1. на учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато обучението на ученика по него е невъзможно и това е доказано с медицински документ;
2. отсъствието на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински документ екипът за подкрепа за личностно развитие е препоръчал съответните предмети да не се изучават - за учениците със специални образователни потребности;
3. намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети, като намаляването в основната степен на образование не може да бъде повече от 50 %, а в средната степен на образование - не може да бъде повече от 70 % за всеки отделен учебен предмет.
В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят:
1. място за провеждане на обучението - в училище, в център за подкрепа за личностно развитие, в домашни или в болнични условия;
2. календарен график на обучението по дати и часове;
3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и оценка, когато има такива специфики.
Индивидуалният учебен план при индивидуална форма на обучение се разработва по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, а индивидуалният учебен план за ученици със специални образователни потребности - по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището.

Източник: ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Вероника Кертикова-Тъпчева