Помощи и добавки за деца

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Помощи и добавки за деца

Мнение от bisolnev » Вто Авг 13, 2013 4:14 pm

Помощи и добавки за децата с увреждания

По Закона за семейни помощи за деца
Помощи и добавки за семействата на деца с увреждания са регламентирани със Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД). Те уреждат някои специални права на семействата с деца с трайни увреждания, с които се осъществяват повече и по-добри грижи за тяхното отглеждане и развитие.
Със специалните права на семействата с деца с увреждания се цели да се подпомогнат по-високите разходи и усилия, свързани с отглеждането и възпитанието на тези деца в семейна среда. Основните специални права за помощи на семействата с деца с увреждания са:
(а) отпускане на допълнителна еднократна парична помощ при раждане - в случай, че до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 %
(б) отпускане на месечни помощи за дете до навършване на средно образование в двоен размер и без оглед на дохода на семейството
(в) отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете за двойно по-продължителен период – до навършване от детето на 2 вместо на 1 година и (отново) без оглед на дохода на семейството.
От Закона за интеграция на хората с увреждания беше прехвърлена месечна добавка за дете с увреждане в Закона за семейни помощи за деца. Съгласно чл. 8д право на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания и семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Месечната добавка за децата с трайни увреждания има за цел да подпомогне отглеждането им в семейството, както и да стимулира и подпомогне процеса на тяхната интеграция в обществото. Поемането от държавата на част от разходите на семействата за компенсиране на последиците от уврежданията е предпоставка за повишаване възможностите на децата с увреждания за образование, успешно развитие и интеграция.
Размерът на месечната добавка се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България и не може да бъде по-малък от предходната година.
Агенцията за социално подпомагане с нейните поделения в областите и общините (дирекциите «Социално подпомагане») е институцията, която управлява и изплаща помощите за семейства с деца.

По Закона за интеграция на хората с увреждания
Месечна добавка за социална интеграция
Интеграцията на хората с увреждания се осъществява в рамките на програма, която е регламентирана най-вече в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). Тя урежда и правата, условията за достъп и начина за определяне и отпускане на месечните добавки за социална интеграция, които са важна предпоставка за развитието и включването на тази уязвима група от населението в социалния живот. Месечната добавка за социална интеграция на хората с трайни увреждания има за цел да допълва доходите им за покриване на разходи за услуги, които допринасят за тяхната интеграция.
Децата с увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция за: 1. транспортни услуги; 2. информационни и телекомуникационни услуги; 3. обучение; 4. балнеолечение и рехабилитационни услуги; 5. достъпна информация; 6. диетично хранене и лекарствени продукти. По смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто, са лица с трайни увреждания.
Лицата с трайни увреждания получават достъп до видовете добавки според индивидуалните им потребности, съобразно вида на увреждането и степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация.
За да се отпусне месечна добавка за социална интеграция, е необходимо на лицето с трайно увреждане да бъде извършена социална оценка и да бъдат определени видовете специфични добавки, формиращи величината на месечната добавка за социална интеграция. Социалната оценка обосновава нуждата от месечни добавки.
Добавката за социална интеграция е диференцирана и нейният размер се формира като сбор от средствата, определени за отделните видове месечни добавки. База за определяне размера на видовете месечни добавки за социална интеграция е гарантираният минимален доход (ГМД), чиято величина се определя от Министерския съвет на основание Закона за социално подпомагане.
Целеви помощи и облекчения
В Закона за интеграция на хората с увреждания и в Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания е регламентирано правото на хората с трайни увреждания съобразно потребностите им на целеви помощи и облекчения за:
1. Покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство.
2. Внос на лично моторно превозно средство.
3. Преустройство на жилище.
4. Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
5. Покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство
Целта на помощта е да се подпомогне процесът на интеграция на хората с увреждания, като се облекчат разходите за създаване на възможности за тяхната мобилност.
Право на целевата помощ в размер на 1 200 лв. имат хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.
Хората с трайни увреждания получават тази целева помощ, ако отговарят на следните допълнителни условия: (а) да имат определена от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно намалена възможност за социална адаптация; (б) да са работещи или учащи се; (в) да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство. Помощта може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване.
2. Внос на лично моторно превозно средство
Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет. Те имат право да закупят и внесат в страната лек автомобил, който да ползват за улеснение при своето придвижване. Целта е да се подпомогне процесът на интеграция на хората с увреждания, като се облекчат разходите за създаване на възможности за тяхната мобилност. С това право се ползват всички хора с над 90% загубена работоспособност.
3. Преустройство на жилище
С еднократната помощ се покрива част от разходите за осигуряване на среда, в която човекът с увреждане на инвалидна количка може свободно да се придвижва в жилището си и да се чувства независим.
Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.
Администрирането и изплащането на горните целеви помощи се извършват от Агенцията за социално подпомагане.
4. Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух имат право на целева помощ.
С помощта се допълват разходите на хората с увреждания за достъп до държавни, културни и други институции и увеличаване на комуникативните им възможности.
Право на целевата помощ имат: (а) лицата с увреден слух и с над 50 на сто намалена работоспособност за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавни и/или общински администрации, здравни и културни институции; (б) лицата с увредено зрение и с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час; (в) трудноподвижни лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции в размер 5 лв. на час; (г) лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час; (д) лицата със сляпо-глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
Целевата помощ се изплаща от Агенцията за хората с увреждането чрез структурите на СГБ, ССБ, СИБ, БАЛИЗ и НАСГБ.
Целева помощ за помощни средства и медицински изделия
Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
Право на целева помощ за медицински изделия и ПСПС имат: (а) лицето с увреждане; (б) родителят (осиновителят), настойникът или попечителят на лице с увреждане; (в) семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 ЗЗДет.
Целевата помощ се отпуска за: помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания; медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.
Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на медицинските изделия и ПСПС.
Лицето с увреждане трябва да има медицински протокол, издаден от ЛКК за съответното медицинско изделие или помощно средство. Видовете медицински изделия и ПСПС, медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за медицински изделия и помощните средства, приспособления и съоръжения, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение към Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Целевата помощ се администрира и изплаща от Агенцията за социално подпомагане.

Помощи и облекчения по други закони
Хората с увреждания имат право и на редица други помощи и облекчения върху разходите, които правят, за да се включат в интеграционния процес и излязат от изолация. Тези права са регламентирани в закони и поднормативни актове: Закон за социално подпомагане, Закон за народната просвета, Закон за държавните такси, Закон за движение по пътищата, Закон за пощенските услуги, Закон за радио и телевизия и др.
• По Закона за социално подпомагане
Лицата със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация и военноинвалидите, както и придружителите на лицата с определена чужда помощ, имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната. Книжка за ползване на тази помощ се издава от дирекциите „Социално подпомагане“, след подаване на молба и копие от експертно решение.
Лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и приемни семейства на дете с трайни увреждания с доход за предходния месец по-нисък от определен диференциран минимален доход, имат право на месечна помощ. За получаване на помощта е необходимо да се подаде молба по образец в дирекциите «Социално подпомагане» на Агенцията за социално подпомагане, експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК и документи, доказващи доходите.
• По Закона за движение по пътищата лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, имат право на безплатна винетка за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). При същите условия се освобождават от заплащане на винетна такса и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези лица имат право на безплатна винетка всяка година, като представят талоните на лекия автомобил, заедно с експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, в съответната дирекция към Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес.
• По Закон за народната просвета и Постановление №207 на Министерския съвет от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование. Стипендия в размер на 21 лв. се отпуска след завършване на основно образование на ученици със специални образователни потребности, независимо от степента на инвалидност.
• По Наредба на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения хората с увреждания ползват облекчения при достъп до обществени телефонни услуги. Универсалната услуга включва осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни повиквания, телефонен указател и справочни услуги за хора с увреждания, подобни на ползваните от другите крайни потребители.
• По Закона за радио и телевизия хората с увреден слух или зрение с II група инвалидност (над 70% намалена работоспособност или степен на увреждане) се освобождават от такси за радио и телевизия.
• По Закона за достъп до обществена информация лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.
• По Закона за пощенските услуги. Освобождават се от заплащане следните пощенски услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни от основния пощенски оператор по приемане, пренасяне и доставяне на: секограми до 7 кг - релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия (с изключение на въздушните допълнителни цени), изпращани от и/или до слепи граждани или официално признати институти за слепи граждани и оформени с регламентираните отличителни знаци.
• По Закона за държавните такси лицата с трайни увреждания, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия, се освобождават от държавни такси.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към