Страница 1 от 1

Необходимо е балнеолечение

Публикувано на: Вто Май 27, 2014 6:39 pm
от Mariana
Здравейте! Дете с 90 % степен на увреждане се нуждае от балнеолечение за съпътстващи заболявания. Има ли право на безплатно балнеолечение веднъж в годината?

Re: Необходимо е балнеолечение

Публикувано на: Вто Юни 10, 2014 1:24 pm
от bisolnev
Право на балнсеолечение на дете с увреждане

Здравейте!
Въпросът, който задавате се отнася до правото на интеграционна добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж в годината, което е регламентирано в чл. 42 г. от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).
Съгласно този член, лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с определени вид и степен на увреждане и военноинвалидите имат право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист. Детето с определена степен на увреждане 90% има това право. Също така в закона е записано, че лицата с трайни увреждания (в случая детето с увреждане) с определена чужда помощ получават двойния размер на добавката за балнеолечение и интеграционни услуги за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.
В чл. 28. на Правилника за прилагане на ЗИХУ е определено, че добавката за балнеолечение и рехабилитационни услуги се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи и се получава, когато не е ползвана на друго правно основание.
Тази добавка се отпуска въз основа на социалната оценка, която се извършва от консултативни комисии към дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане. Съгласно Правилника за прилагане ЗИХУ, хората с трайни увреждания/родителят на дете с увреждане, подават молба-декларация за извършване на социална оценка до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Молбата е по образец (приложение № 1 към правилника и може да се получи от дирекцията). В срок 30 дни от подаването на молба-декларацията, социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад, а за децата с увреждания социалният доклад се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане".