Наредба за включване в механизма лична помощ

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 116
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Наредба за включване в механизма лична помощ

Мнение от redaktor » Пон Сеп 02, 2019 8:07 pm

На 5 юли в Държавен вестник е публикувана Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, в изпълнение на чл.17 от Закона за личната помощ. Така предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 1 септември 2019 г. От Министерството на труда и социалната политика информираха, че заявления за включване в механизма за лична помощ могат да се подават и след тази дата.
С наредбата се определя редът за включване в механизма лична помощ и начинът за прилагане на процедурите по цялостен контрол на механизма, избягване на двойно финансиране на дейности в подкрепа за задоволяване на същите потребности на ползвателя на лична помощ; сключване, изменение и прекратяване на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство; отчитане на положения труд от асистента и изплащане на трудово възнаграждение за действително отработеното време; провеждане на обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ. Към наредбата са представени приложения – образци за улеснение на кандидатите, асистентите и институциите, участващи в действието на механизма.
Процедурите за включване в механизма лична помощ са разписани в Глава втора на наредбата. Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви да му бъде предоставена лична помощ, като подава лично или чрез изрично упълномощено лице заявление-декларация по образец (приложение № 1) до кмета на общината по настоящия адрес. В заявлението се декларира, че човекът с увреждане няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще се предоставя механизмът лична помощ. Към заявлението се прилагат за справка издаденото направление с определения брой часове и документ за самоличност. В заявлението заявителят изрично и безусловно дава съгласие конкретен размер от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейни помощи за деца, съответстващ на определените в направлението брой часове, да се превежда в бюджета на съответната община, а заявителят с право на чужда помощ изрично и безусловно дава съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда по бюджета на съответната община. И в двата случая, ако заявителят не даде съгласие, заявлението не се разглежда. Лицето с увреждане може да се откаже от включване в механизма лична помощ. Средствата се прехвърлят между институциите едва след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата. За целта между управителя на Националния осигурителен институт, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кмета на съответната община се сключва споразумение за предоставяне на механизма лична помощ. В този документ се уреждат редът и процедурите за превеждане на средствата и финансиране на предоставяне на лична помощ; редът и начинът за изпращане на копия от заявленията в Агенцията за социално подпомагане, съответно в Националния осигурителен институт; сроковете, редът и начинът за изпращане по служебен път на данните от заявленията, както и информация за трудовия договор на личния асистент и др.
Ползвателят на личната помощ или неговият законен представител избира самостоятелно или съвместно с доставчика на лична помощ асистент/и. Когато лицето с увреждане няма такъв, доставчикът на лична помощ предлага кандидат-асистенти на ползвателя от списъка с асистенти, който по закон е задължен да изготви. Ползвателят избира асистент от предложените кандидат-асистенти след провеждане на интервю. Предоставянето и ползването на лична помощ се осъществяват въз основа на тристранно споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ, в което се уреждат редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните (Приложение 2). Споразумението се сключва за срока на издаденото направление за предоставяне на лична помощ от съответната дирекция "Социално подпомагане". То може да бъде прекратено от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другите страни, при съществена промяна по неговия предмет и на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение; при настъпване на обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение на споразумението или при установяване на декларирани от страните неверни данни относно получаването и предоставянето на лична помощ, в т.ч. наличието на двойно финансиране.
Споразумението е предпоставка за възникване на трудово правоотношение между доставчика на лична помощ и асистента. При сключване на трудовия договор се определят страните, мястото на работа, срокът, характерът на работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, основното и допълнителните трудови възнаграждения и периодичността на тяхното изплащане, както и други права и задължения, доколкото не противоречат на разпоредбите на Кодекса на труда. Ползвателят на личната помощ участва в договарянето, в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд от асистента и предлага прекратяване на трудовия договор чрез писмено заявление до доставчика на лична помощ при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договорите. При отсъствие на асистента доставчикът на лична помощ предлага и назначава на ползвателя асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на отсъствието.
Доставчикът на лична помощ е длъжен да следи за спазването на изискването за избягване на двойно финансиране въз основа на декларираните данни в заявлението, като преди сключването на споразумението извършва необходимата проверка. Едни и същи разходи за обезпечаване на дейностите по предоставяне на лична помощ не могат да се финансират едновременно от държавния бюджет и от бюджета на Общността или друга донорска програма. Ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.
Доставчикът на лична помощ поддържа актуален списък на кандидатите за асистенти и професионалния им опит. Списъкът с актуални данни е наличен на място в съответната община и се предоставя на ползвателя на лична помощ при поискване. Съгласно наредбата асистент на ползвател на лична помощ може да бъде само дееспособно лице, което не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие и е вписано в списъка за кандидатите за асистенти към съответната община. Кандидатът за асистент подава в общината заявление по образец (приложение № 4) на хартиен или електронен носител за включване в списъка на кандидатите за асистенти. Към заявлението се прилагат следните документи: автобиография; копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор; декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ. Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.
В наредбата подробно е описан редът за превеждане на средствата за предоставяне на лична помощ. Въз основа на дадено съгласие в заявлението-декларация за личен асистент на дете с увреждане Агенцията за социално подпомагане превежда по бюджета на съответната община посочения конкретен размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента до първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора. Сумите се превеждат след предоставяне на финансов отчет за изразходваните средства за ползватели на лична помощ. Агенцията за социално подпомагане предоставя пълния размер на средствата на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, когато не му се предоставя личната помощ, поради прекратяване на трудовия договор с асистента.
В случаите на дадено съгласие в заявлението от пенсионер, който получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт превежда дължимата сума за добавката на Агенцията за социално подпомагане в съответствие с бюджетните правила и действащото законодателство. Сумите се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, въз основа на получена от Агенцията за социално подпомагане информация от финансовия отчет за разходваните средства за лична помощ. Когато на ползвателя не се предоставя лична помощ, поради прекратяване на договора с асистента, Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване към пенсията на ползвателя на лична помощ за времето от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора. Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец и предоставен отчет по образец (приложение № 5). Отчетът за отработените часове задължително съдържа кратък доклад за осъществените през месеца дейности.
В Наредбата са регламентирани всички процедури за извършване на контрол върху прилагането на механизма лична помощ. Кметът на съответната община със заповед определя служители, които да извършват контрол на асистентите по предоставяне на механизма лична помощ. Контролът се осъществява най-малко веднъж на три месеца или при постъпил сигнал чрез посещение в дома и събеседване с ползвателя (или с неговия законен представител) на лична помощ, като информация може да се събира и от неговите близки. В случаите на констатирани проблеми или възникнали конфликти служителят, осъществил контрола, уведомява доставчика на лична помощ за предприемане на действия за отстраняване на проблемите или преодоляване на конфликтите. Когато се установи, че ползвател и/или негов законен представител е декларирал неверни данни, съставил или използвал документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, се уведомява Агенцията за социално подпомагане за прилагане на разпоредбата по чл. 38 от Закона за личната помощ. – наказание с глоба от 100 до 300 лева. Когато се установи, че асистент не изпълнява трудовите си задължения или не извършва всички отчетени дейности, доставчикът на лична помощ предприема действия за търсене на дисциплинарна отговорност, съобразно Кодекса на труда. В този случай доставчикът на лична помощ уведомява Агенцията за социално подпомагане за прилагане на разпоредбата по чл. 40 от Закона за личната помощ, която е наказание с глоба от 200 до 500 лв. Не се счита за нарушение отсъствието на ползвателя от дома, когато е свързано с обучение, работа и/или рехабилитация. В тези случаи се извършва последващо посещение в 7-дневен срок в дома или на друго място, което ползвателят посещава.
Полезно ще бъде кандидатите за включване в механизма лична помощ внимателно да се запознаят с тази наредба и приложенията към нея. Така няма да бъдат подвеждани от некомпетентни коментари в социалните мрежи, в които се твърди, че се отнема добавката за чужда помощ и за това не трябва да се дава съгласие за прехвърлянето й в Агенцията за социално подпомагане. Мисля, че стана ясно: ако не се даде съгласие, не се разглежда заявлението и на практика е ненужно то да се подава. Не е вярно и твърдението, че с прехвърлянето на сумата за чужда помощ НОИ нарушава законодателството. Вече е прието Допълнение към Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, което се синхронизира със Закона за личната помощ. Ето текстът:
§1. Създава се чл. 50а:
„(1) При подадено заявление-декларация по чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ за предоставяне на лична помощ по реда на закона от пенсионер, който получава добавка за чужда помощ по чл. 103 КСО, НОИ превежда дължимата сума за добавката на Агенцията за социално подпомагане. Сумите се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който е прекратен трудовият договор, въз основа на информация от отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ.
(2) В случаите по ал. 1 разпореждането, с което е отпусната добавката за чужда помощ не се изменя.
(3) Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО към пенсията на лицето по ал.1, когато трудовият договор с асистента е прекратен – за времето от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, до края на месеца, през който е сключен нов трудов договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ.
(4) Сроковете, редът и начинът за превеждане на сумите по ал.1, както и за обмен на информация между НОИ и Агенцията за социално подпомагане, се уреждат със споразумение.“ Постановлението влиза в сила от 1 септември 2019 г.

В социалните мрежи обаче има и не малко съществени въпроси, които трябва да намерят верен отговор. Например, дали е справедливо добавката за чужда помощ към инвалидната пенсия да се смята за двойно финансиране, след като ползвателят на лична помощ в почивните дни и в по-голямата част от денонощието е без асистент. Ако му е необходима в това време чужда помощ, кой ще му я плаща? Доколко справедливо и реалистично се определя броят на часовете също е проблем за хората с увреждания. Правото на чужда помощ се определя чрез медицинската експертиза и е в пряка зависимост от състоянието на човека. Не е случайно, че и в чл. 103 от КСО е регламентирано, че „Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер на 75 на сто от социалната пенсия за старост.“ Случайна ли е в този текст думата „постоянно“. Явно има сериозно разминаване с изготвената индивидуална оценка най-вече на такива пенсионери, на които в направлението са определени до 15 часа месечно за предоставяне на лична помощ от държавата. Не по-маловажен е и въпросът с липсата на лични асистенти. Практиката показва, че желаещите да упражняват тази професия са изключително малко. Как ще се реши този проблем особено в малките населени места.
В изпълнение на параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ до 30 юни 2020 г. Министерството на труда и социалната политика трябва да изготви анализ и внесе в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на личната помощ. Следващите шест месеца са достатъчно време да проличат както положителните страни, така и несъвършенствата на тази нормативна уредба. И само с активното участие на самите потребители в изготвянето на обективна оценка може да се очаква нейното подобряване в интерес на хората с увреждания от всички възрасти.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към