Помощ относно долузададения въпрос

Модератор: bisolnev

Добави отговор
mitko93
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Окт 23, 2019 1:01 pm
Име: Димитър
Фамилия: Антонов
Лице със зрителни увреждания: да

Помощ относно долузададения въпрос

Мнение от mitko93 » Нед Мар 29, 2020 7:01 pm

Как се насърчават работодателите за наемане на работа на хора с увреждания.

redaktor
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Помощ относно долузададения въпрос

Мнение от redaktor » Чет Апр 02, 2020 6:38 pm

Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания

Процедурата е регламентирана от: ЗАКОН за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) - чл. 31 ЗАКОН за хората с увреждания (3ХУ)
Същност на процедурата
Целта на процедурата е насърчаване на работодателите да разкриват нови работни места за наемането на лица с трайни увреждания. В1, т. 29 от ЗНЗ е определено, че "лице с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психологично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
Ръстът на безработицата, структурните промени в икономиката, както и пречките, свързани с недостъпната архитектурна среда, засилват социалната изолация на тази група. Според Стандартните правила на ООН на хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват гражданските си права, включително и в областта на трудовата заетост, както и да им се осигурят равни шансове за продуктивна и доходна работа.
Едновременно с това е налице неблагоприятно съчетаване на ниска квалификация, недостатъчно образование и здравословни проблеми при някои от лицата с увреждания.
С оглед повишаване пригодността им на заетост, както и за осигуряване на заетост на регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" безработни е разработена "Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания".
В съответствие с чл. 31 от ЗНЗ Министерският съвет, Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция по заетостта (АЗ), отделни министерства и други държавни институции или областни администрации и социалните партньори могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми за увеличаване на заетостта.
Част от непосредствените цели на програмата са:
- създаване на условия за заетост на регистрирани в дирекции "Бюро по труда" безработни лица с увреждания или преминали успешно курс за лечение на зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото;
- повишаване на пригодността за заетост и получаване на трудови възнаграждения чрез осигуряване на мотивационно и професионално обучение на лицата по настоящата процедура;
- насърчаване на работодателите за наемане на работа на лица по настоящата процедура. Програмата се реализира във всички общини в страната.
Субекти на правото
Обект на настоящата процедура са лица с трайни увреждания. Същите следва да са в трудоспособна възраст, да са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" и да принадлежат към някоя от следните приоритетни групи:
- с повече от 71 на сто намалена работоспособност, с право на месечно социално подпомагане; - военноинвалиди с повече от 50 на сто намалена работоспособност; - лица със сензорни увреждания; - лица с ментални увреждания;
- безработни лица, преминали успешно лечение за зависимост към наркотични вещества. Подборът на тези лица за работа по програмата се извършва от Дирекция "Бюро по труда" и въз основа на документи трябва да преминат успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества.
Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 4 от ЗНЗ работодателите могат да ползват по реда на същия включване в програми и мерки за заетост и обучение. Също така, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗНЗ те могат да получават преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта. Преференции за работодател, по определението, дадено в $ 1, т. 13 от ЗНЗ, са сумите, които са предоставени на работодатели, които сключват договори за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта и/или за обучение на наети лица. Не са въведени ограничения спрямо националността на работодателя.
В чл. 22, ал. 6 от ЗНЗ обаче е определено, че чуждестранни работодатели могат да ползват посреднически услуги от Агенцията по заетостта по ред, определен от Министерския съвет.
По програмата, обект на настоящата процедура работодатели могат да бъдат:
- общински администрации и предприятия;
- Юридически лица с нестопанска цел;
- Частни (еднолични търговци, търговски дружества) и държавни предприятия;
- Специализирани предприятия и кооперации.
Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания
Компетентни органи за извършване на процедурата
Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗНЗ отговорни институции за разработването и реализирането на националните програми за заетост и обучение са Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.
В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта е определено, че дирекциите "Бюра по труда" осъществяват непосредствено услугите, свързани с насърчаването и подпомагането на заетостта. Същите са териториални поделения на агенцията към Главна дирекция "Услуги по заетостта".
Ред за осъществяване
Програмата се реализира в два компонента: Компонент 1 „Обучение"; Компонент 2 „Заетост”.
1. Компонент "Обучение"
Обучението е организирано в съответствие със специфичните особености на уврежданията на безработните, както и с потребностите по професии на потенциалните работодатели.
По този компонент могат да бъдат организирани:
- Мотивационно обучение за хора с увреждания за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и трудова реализация.
- обучение за професионална квалификация на лица с трайни увреждания по групи увреждания, в съответствие с възможностите им и със заявени потребности на работодателите
- обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности.
2. Компонент "Заетост"
На разкритите по този компонент работни места се наемат приоритетно безработни лица, успешно преминали обучение за придобиване на професионална квалификация по модул "Обучение". На всяко работно място могат да се наемат последователно повече от едно безработно лице с увреждания.
Не се допуска съкращаване на постоянен персонал за сметка на разкритите по настоящата процедура работни места,
На работодател, който наеме на работа по трудово правоотношение (на пълно или непълно, най малко за четири часа работно време) насочени от дирекция "Бюро по труда" безработни лица, отговарящи на условията по настоящата процедура, се предоставят парични средства по чл. 30а, ал. 2 от ЗНЗ. Съгласно чл. 30а, ал. 3 от ЗНЗ всяка година с Националния план за действие по заетостта се определя размерът на средствата и тяхното предназначение.
На работодател по настоящата процедура се предоставят:
- суми за трудово възнаграждение - 610 лв. съответно 600 лв. за наети лица с висше образование;
- почасово трудово възнаграждение - 3,366 лв.;
- допълнителни възнаграждения по минимални размери;
- възнаграждение за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и 319 от КТ;
- парични средства по чл. 40, ал. 5 от КСО;
- дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса върху брутното трудово възнаграждение, но върху не по-малко от съответния минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 3 от КСО.
Субсидиране на заетостта се извършва за срок до 24 месеца.
Приоритетно в програмата се включват работодатели, сключили договор за финансиране по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания.
На разкритите работни места наемат безработни лица, обект на програмата, за срок не по-малък от 24 месеца. Възможно е лицата да бъдат назначавани със срок на изпитание, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
Средствата се изплащат за всяко лице за времето, през което е било на работа. Когато трудовото правоотношение на лицата е регламентирано на база изработка за уговореното работно време, средствата се определят на база действително заработеното трудово възнаграждение, но не повече от предварително определения размер.
Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания
3. Сключва се писмен договор (съгласно чл. 306, т. 2 от ЗНЗ) между дирекция "Бюро по труда" и работодателя по съответен образец.
Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от ППЗНЗ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образците на договорите между дирекция "Бюро по труда" и работодателите.
При подписването на договорите с работодателите се изискват:
Писмена декларация от работодателя, че няма изискуеми публични задължения, както и че мярката е допустима по Закона за държавните помощи (съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗНЗ).
Работодателят следва да декларира, че не е получавал средства от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в чл. 30a ЗНЗ.
4. Работодателят предоставя в дирекция "Бюро по труда" заявка по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от ППЗНЗ за свободни работни места (съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 от ППЗНЗ). В чл. 22, ал. 2, т. 1 от ЗНЗ също е предвидено, че работодателите могат да обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта свободните работни места.
Заявката следва да се съдържа информация относно:
4.1. Условията на труда и предлаганите работни места с оглед съобразяване със здравословното състояние на кандидатите;
4.2. Изискванията към образователното и квалификационното равнище на работниците с оглед съобразяване с възможностите на кандидатите и техните ограничения.
5. В срок от 5 работни дни от сключване на договора за ползване на финансовите насърчения, работодателят се задължава да сключи писмени трудови договори с насочени от дирекция "Бюро по труда" безработни лица.
6. Работодателят представя в 10 дневен срок в дирекция "Бюро по труда" копия от трудовите договори, сключени с лица по настоящата процедура.
7. За периода от сключване на трудовите договори с безработните лица до изтичане на дванадесетия месец (това е периодът, за който се ползват финансовите насърчения), работодателят представя ежемесечно в дирекция "Бюро по труда" до 10-то число на месеца, следващ изтеклия, следните заверени от съответните длъжностни лица документи:
7.1. Копие от разплащателната ведомост или официална справка за изплатените поименно средства на лицата по настоящата процедура за месеца, предхождащ изтеклия (с цел удостоверяване на изразходваните по предназначение средства, получени от дирекция "Бюро по труда"), както и нареждане за масово плащане за извършения банков превод по откритите от възложителя електронни дебитни карти.
7.2. Декларация - искане (по образец):
- за начислените средства за работна заплата, допълнителните възнаграждения по минимални размери, възнаграждения за платен годишен отпуск по чл. 155 и 319 от КТ, дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК и паричните средства по чл. 40, ал. 5 от КСО;
- за направените през изтеклия месец осигурителни вноски за сметка на работодателя във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК.
7.3. Отчетна форма (по образец) за явяване/неявяване на работа на лицата по настоящата процедура през изтеклия месец;
7.4. Копие на банково извлечение, удостоверяващо получените от възложителя средства.
8. Работодателят представя в 10 дневен срок в дирекция "Бюро по труда" копия от заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения с лица по настоящата процедура.
Такси
Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗНЗ право на посреднически услуги във връзка със заетостта имат работодателите и лицата, които търсят работа. По реда на чл. 26, т. 1 и т. 3 от ЗНЗ посредническите услуги по заетостта включват информиране и/или консултиране на работодателите, както и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение. В чл. 22, т. 5 от ППЗНЗ е направено разяснение, че посредническите услуги за работодателите включват насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение.
Други характеристики
1. Предоставяните на работодателя финансови средства се определят според действително отработеното през месеца време от всяко наето лице по настоящата процедура. Обезщетенията за неизползван отпуск са за сметка на работодателя (съгласно чл. 29, ал. 4 и 5 от ППЗНЗ). Работодателите осигуряват и средства за материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, в т. ч. за материали, суровини и др. необходими за осъществяване на дейността.
2. Могат да бъдат използвани и възможностите, които предлага мрежата ЕУРЕС (Европейски Услуги по Заетостта).
Последната подпомага свободното движение на търсещите работа в рамките на Европейския съюз. Тя дава информация относно свободните места и молбите за работа, състоянието и тенденциите на пазара на труда, както и данни за условията на живот и работа в страните - членки на ЕС. Целите на тази структура са да подпомогне движението на работна ръка в рамките на Европейския трудов пазар, като предлага услугите си както на работодатели, така и на всеки гражданин, желаещ да се възползва от правото на свободно движение на работещите в Европейския съюз.
За насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания българските работодатели могат да подават обяви за търсене на работници от всички страни - членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария на електронна страница:
Търсещите работа могат да кандидатстват за обявено работно място по следния начин:
- кандидатите представят своите автобиографии в електронен вариант в дирекции "Бюро по труда". Същите трябва да бъдат представени освен на български език, така и на съответния език, посочен от работодателя;
- в случай на поставено от работодателя изискване за владеене на чужд език, трябва да се представи и езиков паспорт в електронен вариант. Формата на езиковия паспорт може да бъде намерена на електронен адрес:
- ЕУРЕС-съветниците към Агенция по заетостта изпращат по електронен път получените от дирекции "Бюро по труда" автобиографии и езикови паспорти на работодател или ЕУРЕС-съветник от съответната страна, посочен като лице за контакти.
3. Съгласно чл. 44 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) Агенцията за хората с увреждания може да финансира работодател, съответно орган по назначение, по национална програма за заетост на хората с увреждания за:
- осигуряване на достъп до работното място за лице с трайно увреждане;
- приспособяване на работното място за лице с трайно увреждане;
- оборудване на работното място за лице с трайно увреждане.
- квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.
Следва да бъдат наети на работа лица с увреждания за срок не по-кратък от три години, след усвояване на средствата. В съответствие с чл. 45 от ЗХУ работодател, на когото е осигурено финансиране по чл. 44 от ЗХУ може да ползва субсидиране на 30 на сто от внесените от него осигурителни вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО за наетите лица с увреждания, при условие, че не ползва преференции по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗХУ Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на хората с трайни увреждания. Работодателите могат да получават средства по програмите и мерките, когато удостоверят изпълнение на задълженията им по реда на чл. 38 от ЗХУ.
4. От 2016 г. е предвидена реализацията на схема за държавна помощ за наемане на работещи с увреждания в съответствие с чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ. Целева група са безработните лица с трайни увреждания.
5. По проект „Хоризонти 4” е предвидено повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи чрез осъществяването на комплексни обучения по ключови компетентности и професионално обучение. Дейностите са свързани с:
- обучение по ключови компетентности „Обществени и граждански компетентности" за безработни лица на теми „Умения за работа в екип" и „Комуникативни умения и работа в екип";
- обучение по ключови компетентности и по част от професия „Камериер", „Помощник в строителството", „Оператор на компютър", за безработни лица на теми „Умения за работа в екип" и „Комуникативни умения и работа в екип", „Готвач", „Продавач - консултант", „Сервитьор-барман", "Хлебар - сладкар", „Сътрудник в бизнес услуги", „Охранител", „Шивач"; „Оперативен счетоводител”, „Офис-мениджър", „Графичен дизайнер”, „Социален асистент (подпомагане на деца);
- субсидирана заетост за период от 3 месеца на 10% от включените в обучение за професионална квалификация лица, по професиите, по които са завършили обучение по проекта;
- заетост на първичния пазар на труда за период от 3 месеца на 30,50% от включените в обучение за професионална квалификация, по професиите, по които са завършили обучение по проекта.
6. По схемата за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество" е предвидено улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Предвидените дейности са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:
- психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
- предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
- осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
- оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;
- предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
- подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
7. В съответствие с чл. 27, ал. 4 от ЗНЗ посредническите услуги по информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица, насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите "Бюро по труда"
Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания независимо от адреса на регистрация на търсещите работа лица. Съответно посредническите услуги по мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, както и насочване към обучение на възрастни, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите "Бюро по труда" по адреса на регистрация на безработните лица.
Необходимите документи за кандидатстване по разглеждания проект за работодателите от реалния сектор, включително търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите са:
- заявка за разкриване на свободно работно място (по образец) в оригинал във всички ДБТ в страната;
- декларация за липса на обстоятелства (Приложение N9 5);
- декларация за минимални и държавни помощи (Приложение I), попълнена съгласно Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи (Приложение IA);
- документи, необходими за проверка преди сключване на договор, относими и отразяващи разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията "едно и също предприятие" (ако е приложимо):
- книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;
- актуална справка за разпределението на капитала на дружеството - приложимо за акционерните дружества;
- дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;
- книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции; - устав - приложимо за кооперациите.
Посочените изискуеми документи се представят като копие, заверено от кандидата, в случай че не са оповестени в Търговския регистър. В случай, че посочените документи са оповестени в Търговския регистър, същите не следва да се представят, като се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
- отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата за наетите лица и други разходи за труд за предходните 4 тримесечия, подавани на основание чл. 20 от Закона за статистиката или Справка за средносписъчния брой на персонала и за начислените средства за работна заплата за предходните 12 месеца – копие, заверено „Вярно с оригинала";
- справка за освободените лица, която да съдържа две имена на лицата и основанието от КТ за тяхното освобождаване с цел доказване, че прекратяването на правоотношенията с лицата, заемали същите длъжности, заявени в Заявката, не е в резултат от съкращение на персонала за последните 12 месеца преди датата на подаване на заявката (заверени с подпис и печат, ако е приложимо);
- документи за допустимост на наставника/наставниците (ако е приложимо): копие на трудов договор на лицето определено за наставник по проекта, представена от работодателя декларация за извършване на наставничество (Приложение N9 13), копие от длъжностна характеристика на наставника.
Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания Данъчни облекчения. Условия и ред за предоставяне
1. В чл. 177 от Закона за корпоративното подоходно облагане е предвидено и намаление на счетоводния финансов резултат (печалба) с изплатените суми за трудово възнаграждение, както и внесените дължими вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за сметка на работодателите през първите 12 месеца от наемането за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца, което към момента на наемането му е регистрирано като безработно лице с намалена работоспособност. Намалението се извършва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период. По този ред не се извършва преобразуване за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта и по реда на чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).
2. Съгласно чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите по предложение на министъра на икономиката Министерският съвет може да отпуска средства за частично възстановяване за период, не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място на направените от инвеститор за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места, когато са изпълнени едновременно следните условия:
2.1. инвестицията е с издаден сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект;
2.2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена като средносписъчна численост на персонала, да е в съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 5 от Зни, както следва: инвестициите по чл. 12, ал. 1 от Зни в един обект да не са под минималния размер, определен с Правилника за прилагане на закона, който размер може да бъде намален:
- до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с Правилника за прилагане на закона;
- до три пъти за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката, определени с Правилника за прилагане на закона;
- до пет пъти за инвестиции във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, определени с Правилника за прилагане на закона;
- над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на чл. 12, т. 7 от ЗНИ във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с Правилника за прилагане на закона.
Трябва да са спазени и условията на чл. 12, ал. 2, т. 7, букви "а" и "6" от ЗНИ - инвестициите да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията съгласно чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) No 651/2014:
- инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответния стопански обект в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца, което означава, че от броя на създадените работни места през този период се приспадат закритите работни места;
- всяко работно място е заето в срок до три години от приключването на работата по проекта;
- всяко работно място, създадено благодарение на инвестицията, се запазва в съответния регион за период от най-малко пет години, считано от датата, на която работното място е било заето за пръв път, или три години в случая на МСП.
2.3. годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието на инвеститора е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта. Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7, буква "в" от ЗНИ създадената заетост трябва да се поддържа за минимален период от 5 години в случай, че става дума за голямо предприятие и за минимален период от три години в случай за малки и средни предприятия;
2.4. лицето, осъществяващо инвестицията, да няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения по Закона за насърчаване на заетостта;
2.5. за същите разходи да не са получени средства от други публични източници на финансиране.
За прилагането на разглежданата мярка новоразкритите работни места трябва да са заети от български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или от лица по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта.
Инвестициите, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически необлагодетелствани региони, се насърчават приоритетно.

адв. Емил Узунов

redaktor
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Помощ относно долузададения въпрос

Мнение от redaktor » Пон Апр 06, 2020 8:36 am

Обявен е конкурсът за работодатели по Националната програма за заетост на хората с увреждания

На 27.03.2020 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви ежегодния конкурс за стимулиране на работодателите по Националната програма за заетост на хората с увреждания в изпълнение на чл. 44., ал 1. От Закона за хората с увреждания с краен срок за подаване на проекти 17.30 часа на 30. 04. 2020 г.

Най-важното от Програмата
Нейната основна цел е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания. Непосредствените цели са:
• Осигуряване на достъп до работно място на човек с трайно увреждане;
• Приспособяване на работно място за човек с трайно увреждане;
• Оборудване на работно място за човек с трайно увреждане;
• Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на човек с трайно увреждане.
Целевата група са работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
Програмата се осъществява на територията на Република България и се финансира със средства от Държавния бюджет. Срокът на действие е до 31.12.2020 г.
Всеки работодател, съответно органът по назначаване, за да участва в Програмата, трябва да отговаря на следните общи условия:
- да е регистриран по действащото законодателство;
- да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
- общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година. Този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;
- да не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;
- да не е в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент /ЕО/ № 1407/2013 г. на Европейската комисия.
Министерството на труда и социалната политика утвърждава Програмата на основание чл.44 от Закона за хората с увреждания и осигурява средствата за нейната реализация от държавния бюджет, осъществява обща координация и контрола по изпълнението и оценка на резултатите.
Агенцията за хората с увреждания организира прилагането на Програмата и сключва договори с работодателите за финансиране на заложените за изпълнение проектни дейности; разпределя средствата по критерии, регламентирани в Методика, неразделна част от Програмата; осъществява контрол по изпълнението на Програмата и осигурява информация за нейната реализация.
Агенцията по заетостта оказва съдействие при наемането на работа на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, които са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ и взаимодейства си с АХУ при реализацията и популяризирането на Програмата.
Обучаващите институции адаптират съществуващи и/или разработват и предлагат подходящи програми за обучение на лица с трайни увреждания, обект на Програмата; осигуряват достъпна и адаптирана база за провеждане на обучението на хората с трайни увреждания и издават документ, доказващ успешното приключване на обучението.

Всеки работодател по Програмата:
- Сключва договор за финансиране с АХУ за предоставяне на средства по Програмата;
- Разкрива работни места за срок от 36 месеца, на които наема лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като сключва и изменя трудови договори с тях;
- Посочва обучаваща институция, която да извърши обучение на лицата с трайни увреждания, в съответствие с изискванията за заеманата длъжност.
Организациите на работодателите и националнопредставителните организации на и за хора с увреждания съдействат на АХУ за популяризиране на Програмата и участват при реализацията й чрез информиране на хората с трайни увреждания и работодателите за възможностите за включване в Програмата.

Информация за конкурса
В Закона за хората с увреждания чл. 44. (1) гласи: „Агенцията за хората с увреждания може да финансира работодател, съответно орган по назначаване, по национална програма за заетост на хората с увреждания за:
1. осигуряване на достъп до работното място на човек с трайно увреждане;
2. приспособяване на работното място за човек с трайно увреждане;
3. оборудване на работното място за човек с трайно увреждане;
4. квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие;
5. други дейности.“
В изпълнение на закона АХУ обяви конкурса, като средствата, които се отпускат за дейностите по Програмата, условно наречени компоненти, са с максимален размер, както следва
Компонент 1:
Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева.
Компонент 2:
Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст - до 10 000 лева.
Компонент 3:
Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лева.
Компонент 4:
Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие – до 1 000 лева на лице с трайно увреждане.
Неразделна част от настоящата програма е Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, заедно с документи за кандидатстване към нея. Проектните предложения и изискваните документи се подават по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на Агенцията за хората с увреждания: e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Проектните предложения с документите могат да се подават и по пощата на адреса на агенцията: София 1233, ул. „Софроний Врачански“ 104-106.
Телефоните за справка са: 02/931 80 95; 832 90 73.

Повтарям, че крайният срок за подаване на проекти е 17.30 часа на 30. 04. 2020 г.

Конкурсната документация се намира на Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания в рубриката „Проекти /програми“ – Национална програма за заетост по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към