Ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

Модератор: bisolnev

Добави отговор
ivancho88
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Окт 23, 2019 12:54 pm
Име: ИВАН
Фамилия: ГЕОРГИЕВ
Лице със зрителни увреждания: да

Ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

Мнение от ivancho88 » Нед Мар 29, 2020 6:23 pm

Добър вечер! Тъй като видях, че чрез този форум мога да получа консултация, относно някой интересуващи ме въпроси, бихте ли ми отговорили на зададеното заглавие.

redaktor
Site Admin
Мнения: 108
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

Мнение от redaktor » Пет Май 08, 2020 10:01 pm

Здравейте!

Правото на хората с увреждания на комплексна индивидуална оценка на потребностите им е регламентирано в Закона за хората с увреждания, а редът и начинът за нейното изготвяне са разписани в Правилника за прилагане на закона.
С индивидуалната оценка се определят потребностите на човека, чието обезпечаване с конкретни услуги и мерки ще му даде възможност да подобри качеството на живота си и да излезе от изолация. Индивидуалната оценка е необходима не само за определяне на размера на месечната финансова подкрепа, но преди всичко да се определят потребностите на човека с увреждане и онези мерки за подкрепа, които ще му дадат възможности за приобщаване и социално включване. Затова ключов момент при изготвянето на индивидуалната оценка е недопускането на субективизъм и некомпетентност от страна на служителите, определени за извършването й.

В Глава Трета на Закон за хората с увреждания е регламентирано, че оценката се изготвя по искане на лицето с увреждане или негов родител, настойник, попечител по настоящ адрес. Изготвя се от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, където се подават следните документи:
1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
2. формуляр за самооценка на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя въз основа на информация за:
1. самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях;
2. увреждането/здравословното състояние;
3. вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане;
4. степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане;
5. степента на включване в социалната среда на човека с увреждане;
6. мобилността на човека с увреждане в социалната му среда и затруднения извън дома;
7. други обстоятелства.

Съгласно Закона за хората с увреждания, индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по Методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите и включва три компонента:
1. информация за човека с увреждане;
2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация;
3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.
Заключенията се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, съобразно представените документи.
В заключенията се определят видовете подкрепа и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа. Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа съгласно индивидуалната оценка на потребностите им за:
- осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия;
- финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство;
- финансова подкрепа за приспособяване на жилище;
- финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
- финансова подкрепа наем на общинско жилище.
Тези видове подкрепа са целеви помощи.
Освен тях хората с увреждания имат право на месечна финансова подкрепа в зависимост от степента на увреждане в размер на процент от линията на бедността за страната за съответната година, който се отразява в индивидуалната оценка. Също така имат право да ползват социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа.
Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане на месечна финансова подкрепа и/или за отпускане на целеви помощи. издава направления за предоставяне на лична помощ с определен брой часове, социални услуги или друг вид подкрепа. Заповедите и направленията се съобщават писмено на лицето, подало заявление-декларация, в 7-дневен срок от издаването й заедно с индивидуалната оценка на потребностите и трябва да са добре мотивирани. Те могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заключенията и направленията, определени в индивидуалната оценка, са задължителни за всички органи и организации, отговорни за реализиране на правата на хората с увреждания.
Индивидуалната оценка на потребностите се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане. Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата по закона пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок. Срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите е 5 години от датата на издаването й.
Нова индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена преди изтичането на срока на издадената оценка при издаване на ново експертно решение от ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичането на срока на действащото експертно решение, както и при промяна в потребностите на човека с увреждане и заявеното от него желание.
В Закон за личната помощ, Глава четвърта „Включване в механизма лична помощ“ е регламентирано, че Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Глава трета от Закона за хората с увреждания. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението, изготвено по Закона за хората с увреждания въз основа на четири степени, както следва:
1. първа степен на умерена зависимост/затруднения;
2. втора степен на тежка зависимост/затруднения;
3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения;
4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения.
Лице с увреждане, което кандидатства по този закон, за да му бъде предоставена лична помощ, задължително трябва да има извършена индивидуална оценка с направление. Подава се заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Към заявлението се прилага направлението с определения брой часове.
Когато е необходимо да се определи нов брой часове за лична помощ, се извършва нова индивидуална оценка на потребностите от лична помощ.

В Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, Глава Пета „Индивидуална оценка на потребностите“ са разписани редът и начинът за изготвяне на индивидуалната оценка.
Индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане се изготвя от специализиран отдел в дирекции "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по Закона за хората с увреждания.
Специализираният отдел събира, обработва, систематизира, съхранява и използва информацията в сферата на функционалната си компетентност по закон в интегрираната информационна система, в която се създава електронно досие на човека с увреждане, заявил желание за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания.
Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице възлага постъпилите документи на служител от специализирания отдел, който да води конкретния случай, т.е. отговаря за конкретното лице с увреждане. Служителят обработва цялата налична информация и при необходимост изисква допълнителни данни за удостоверяване на всички обстоятелства, а ако е необходимо, извършва посещение в дома на човека с увреждане. Когато индивидуалната оценка се извършва с цел предоставяне на механизма лична помощ служителят, водещ случая, задължително осъществява личен контакт с човека с увреждане и извършва посещение в дома му за установяване на реалните затруднения и потребности и провежда интервю с човека с увреждане или с неговия законен представител, или с човека, който полага грижи за него.
Индивидуалната оценка на потребностите включително оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа, се извършва по начин, регламентиран в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Водещият случая служител изготвя обективни констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация - част от индивидуалната оценка на потребностите при спазване на Методиката.
Заседания на специализирания отдел се свикват най-малко веднъж на месец, в зависимост от постъпилите за периода заявления, от началника на отдела или от длъжностно лице, изпълняващо функциите на началник на отдела. На заседанията се обсъждат всички случаи и се изготвят заключенията. По предложение на началника или на служителите на специализирания отдел за участие в заседанията могат да бъдат поканени и други специалисти или експерти. Всеки човек с увреждане и/или упълномощен представител има право да присъства на заседанието, на което се изготвя индивидуалната оценка на неговите потребности.
Специализираният отдел:
1. води протокол за всяко заседание;
2. уведомява човека с увреждане или лицето не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглежда подаденото от него заявление.
Протоколът се подписва от началника на отдела и от служителите, участвали на заседанието.
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в 2 екземпляра - за човека с увреждане и за дирекция "Социално подпомагане".
Срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите е, както следва:
1. пет години от датата на издаването и когато е издадена въз основа на пожизнено експертно решение;
2. за срока, който е посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или на вида и степента на увреждане;
3. за срока на реализиране на съответната потребност, но не повече от 3 месеца, когато е издадена въз основа на медицински документ без посочен в него срок на валидност.
Специализираният отдел представя на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на оправомощено от него длъжностно лице изготвената индивидуалната оценка на потребностите на човека с увреждане за предприемане на необходимите действия за издаване на заповеди и направления за предоставяне на конкретни подкрепящи мерки.
Протоколите от заседанията, както и индивидуалните оценки на потребностите се съхраняват за срок 10 години в дирекция "Социално подпомагане". Документите подлежат на експертиза след изтичане на 10-годишния срок, като след утвърждаването на резултатите от експертизата документите се предават в Националния архивен фонд.

Накратко, това което трябва да направите. С Експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК идете в дирекция „Социално подпомагане“ към Агенция социално подпомагане по настоящ адрес. Там ще получите образци на Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и Формуляр за самооценка на лице с увреждане, които трябва да попълните и предадете на служителя. В определения срок ще Ви поканят за заседанието, на което ще се обсъжда Вашия случай и също така в определения срок ще получите индивидуалната си оценка със съответното заключение и направление.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към