Как мога да регистрирам специализирано предприятие.

Модератор: bisolnev

Добави отговор
sevda75
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Окт 23, 2019 12:57 pm
Име: Севда
Фамилия: Колева
Родител на дете с увреждания: да

Как мога да регистрирам специализирано предприятие.

Мнение от sevda75 » Пет Май 29, 2020 4:56 pm

Собственик съм на фирма и искам да попитам как мога да регистрирам специализирано предприятие за хора с увреждания?

redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Как мога да регистрирам специализирано предприятие.

Мнение от redaktor » Нед Май 31, 2020 8:44 am

Издаване на удостоверение за регистрация на специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания
Правна регламентация: ЗАКОН за хората с увреждания (ЗХУ) - чл. 48, чл. 83 - 86 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) – чл. 97 – 102
Цел на производството
Целта на производството е вписване на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания в регистъра, воден от Агенцията за хората с увреждания и издаване на съответното удостоверение, необходимо за упражняване на дейността им (чл. 84, ал. 4 от ЗХУ). Регистърът се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и дейността им при изпълнение на целеви проекти и програми, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (чл. 87 от ЗХУ).
Осъществяване на процедурата
Заявител на услугата може да бъде лице, което отговаря на следните условия: 1. Регистриран е по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите; 2. Произвежда стоки или извършва услуги; 3. Има относителен дял на лицата с трайни увреждания сред работещите, както следва:
3.1. В специализирани предприятия и кооперации на незрящи или слабовиждащи лица - не по-малко от 20% от списъчния брой на персонала;
3.2. в специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не по-малко от 30% от списъчния брой на персонала;
3.3. в специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания - не по-малко от 30% от списъчния брой на персонала (чл. 48, ал. 1 от ЗХУ).
За вписване в регистъра лицата, представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания. Към заявлението (по образец) се прилагат:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 48, ал. 1 от ЗХУ по образец;
2. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.
Заявлението, заедно с документите се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) N9 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл. 83, ал. 3 - 5 от ЗХУ).
В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението и документите, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на изискуемите документи и на условията по чл. 48, ал. 1 от ЗХУ.
При констатиране на пропуски в изискуемите документи Агенцията за хората с увреждания дава на заявителя 10-дневен срок за отстраняването им. В този случай 10-дневният срок се удължава със срока за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.
В срок до три дни след изтичане на сроковете изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за вписване в регистъра или мотивирана заповед, с която се отказва вписване.
Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от издаване на заповедта извършва вписване в регистъра и издава удостоверение за регистрация (чл. 84 от ЗХУ).
Вътрешен ход на производството
В Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания (на електронен носител) се вписват следните обстоятелства:
1. Данни за специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания - ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността;
2. Данни за представителството на специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания по регистрация от компетентен орган - име, постоянен и/или настоящ адрес;
3. Предмет на дейност;
4. Данни за това, че произвеждат стоки или извършват услуги;
5. Данни за броя на заетите лица с увреждания;
6. Дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
7. Промени в горепосочените обстоятелства;
8. Забележки по вписаните обстоятелства.
В 14-дневен срок от настъпване на промени в подлежащите на вписване обстоятелства, регистрираните предприятия или кооперации на хора с увреждания са длъжни да уведомят писмено АХУ, като прилагат съответните документи, които ги доказват (чл. 85, ал. 1 от ЗХУ).
Заличаване на регистрацията
Регистрацията на специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания се заличава със заповед на Изпълнителния директор на АХУ или на упълномощено от него длъжностно лице:
1. По искане на предприятието или кооперацията, подадено лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) N9 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
2. При прекратяване на дейността;
3. При заличаване на субекта в Търговския регистър или при заличаване от регистъра по чл. 3 от Закона за кооперациите;
4. При неспазване изискванията за производство на стоки или извършване на услуги;
5. При извършване на две или повече нарушения в рамките на една година на изискванията за уведомяване.
В случаите по т. 4 и 5 подновяването на регистрацията на специализираното предприятие или кооперация може да се извърши в срок не по-кратък от 12 месеца от датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по горепосочения ред (чл. 86 от ЗХУ).
Наблюдение и контрол
Регистърът по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, включително на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 49 от ЗХУ. Наблюдението и контролът се извършват от Агенцията за хората с увреждания и се определят с правилника за прилагането на закона (чл. 87 от ЗХУ).
Наблюдението и контролът се извършват чрез планови или целеви проверки съгласно вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания (чл. 97, ал. 2 от ППЗХУ). Той също така утвърждава Работна процедура за наблюдение и контрол на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания и изискуемите документи при извършване на проверка (чл. 99 от ППЗХУ).
Специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания се проверяват най-малко веднъж годишно. Проверката на специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания установява съответствието/несъответствието с вписаните в регистъра списъчен състав, относителен дял на хората с трайни увреждания, вид на дейността и всички декларирани обстоятелства към момента на проверката. Проверките се удостоверяват с констативен протокол в два екземпляра - по един за двете страни, който се връчва срещу подпис (чл. 98, ал. 2, 3 и 5 от ППЗХУ).
Вписаните в Регистъра по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ оказват съдействие с необходимите доказателства на инспекторите на Агенцията за хората с увреждания при извършване на проверките. Когато се установи несъответствие с декларираните обстоятелства, на специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания се прави предписание със срок за изпълнение. Специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания има право на писмено възражение в 7-дневен срок от извършване на проверката. При неизпълнение на предписание специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания се заличава от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ (чл. 100 от ППЗХУ).
При установяване по надлежния ред, че специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания не отговаря на изискванията, определени в чл. 48 от ЗХУ или че извършва нарушения при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 49 от ЗХУ, то същото се заличава от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ, съответно – финансирането по проектите и програмите незабавно се преустановява (чл. 101 и чл. 102 от ППЗХУ). Заличаването от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от ЗХУ се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания по реда на чл. 86 от ЗХУ (чл. 101, ал. 2 от ППЗХУ).
Обжалване
Заповедта за отказ от регистрация, както и заповедта за заличаване подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При обжалване на заповедта не се спира изпълнението й (чл. 84, ал. 5 и 6 и чл. 86, ал. 3 от ЗХУ).

Адвокат Емил Узунов

Добави отговор

Назад към