ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Модератор: bisolnev

Добави отговор
s.zaykov
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Юни 29, 2018 3:22 pm
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Мнение от s.zaykov » Нед Юли 01, 2018 8:51 pm

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
За да се говори за данъчни облекчения на и за хора с увреждания, следва лицата да имат доходи от трудови и граждански договори, търговска дейност, наеми, рента, реализирани доходи при упражняване на свободни професии, каквито са ЕТ, адвокатите, хората на изкуството и др.

ПРИ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Тук е мястото да се отбележи, че специализираните предприятия за и на хора с увреждания, съгласно разпоредбите на ЗИХУ и съгласно Закона за насърчаване на заетостта ползват данъчни облекчения при определени условия.Например специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица по силата на чл.28, в който следва да работят не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала, 50% от внесените осигурителни вноски се възстановяват, а данъкът върху печалбата се отстъпва на 100%.
За да се ползват тези данъчни облекчения специализираните предприятия и кооперации освен регистрацията им по Търговския закон и Закона за кооперациите, следва да бъдат вписани и в особения регистър, който се води от АХУ.
Работодатели, които създават работни места за хора с увреждания ползват и средства от държавния бюджет.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ДАРЕНИЯ
1.За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат/ счетоводна печалба/, когато разходите за дарения са направени в полза на : специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл.29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания.
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.
Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.
Данъчно облекчение за деца с увреждания
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Облекчението се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
- към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
- към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
- към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че лицето, което ще ползва облекчението представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.
Такава декларация не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:
- е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
- не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице необходимите условия и когато представи писмена декларация от другия родител.
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва и от еднолични търговци.
Всички обстоятелства и условия за ползването на данъчното облекчение за деца с увреждания се декларират с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ /образец /, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ.
ЧЛ.18/1/ Сумата от годишните данъчни основи, за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920лева, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
/2/ Месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на лица с 50 и с на 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
Това правило важи за всички доходи от служебни правоотношения, граждански и трудови договори, през месеца/ годината, след изчисляване на данъчната основа за съответното лице, след приспадане на нормативно признатите разходи например:Ако доходите на лицето надхвърлят тази сума, то внася данък за горницата, с попълването на годишната си декларация.
Ако са внесени данъци на възнаграждения, преди данъчната основа да достигне горепосочените суми, данъкът му се прихваща, ако има задължения, ако не – му се възстановяват.
В заключение следва да се отбележи, че по силата на различни нормативни актове, различните видове добавки към пенсиите, социалните и целевите помощи, помощите за безработица не се считат за доход, поради което не са облагаеми.

ВНИМАНИЕ: Всички данъчни облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

ИЗГОТВИЛ: адв. ЕМИЛ УЗУНОВ

Добави отговор

Назад към