СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Модератор: bisolnev

Добави отговор
s.zaykov
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Юни 29, 2018 3:22 pm
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Мнение от s.zaykov » Нед Юли 01, 2018 8:59 pm

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Една голяма група от правоимащите лица с увреждания са именно децата с увреждания.За голяма прегледност в тази тема техните права са разделени на две: семейни помощи за деца с трайни увреждания и образование на лица с трайни увреждания, където една голяма група от разпоредбите уреждат правния статус на децата с трайни увреждания.
В тази тема се разглеждат отликите от семейните помощи за деца, без увреждания, самите институти на отделните семейни помощи за деца, за които има специални разпоредби за деца с увреждания, както и уредбата на добавките за родители, осиновители, семейства на роднини или близки и приемни семейства на деца с трайни увреждания.
Семейните помощи и добавки за деца са уредени в Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ и в правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/.Една обща норма съвсем в началото на ЗСПД е разпоредбата на чл.2, в който са изброени всички семейни помощи за деца.Те са както следва:
1.еднократна парична помощ при бременност;
2.еднократна парична помощ при раждане;
3.еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;
4.еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение;
5.месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не по-вече от 20г. възраст;
6.месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;
7.целеви помощи за ученици;
8.целева помощ за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната;
9.месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 годишна възраст.
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и целевите помощи за ученици могат да се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции.
Семейните помощи за деца се финансират от Републиканския бюджет и техния размер е уреден в Закон за държавния бюджет за съответната година.
1. Средномесечният доход по чл.4 от Закона за семейните помощи за деца е 400 лева.
2.Размерът на месечните помощи за дете по чл.7, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца е, както следва: за семейство с едно дете е 40.00 лева - / за 2017г. е в размер на 37.00лв; а за семейство с две деца е 90.00 лева - / за 2017г. е в размер на 85.00лв/; за семейство с три деца 135 лв. - / за 2017г. е в размер на 130 лв/;за семейство с четири деца 145.00 лева - / за всяко следващо дете в семейството помощта расте с по 20 лева.
Въведена е допълнителна целева група за семействата със средномесечен доход на член от семейството от 400.01 лева до 500.00 лева, за предходните 12 месеца, месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-вече от 20 – годишна възраст ще е 80% от пълния размер на помощта или за семейство с:
- Едно дете е 32.00 лева;
- Две деца е 72.00 лева;
- Три деца 108.00 лева;
- Четири деца 116.00 лева;
Месечната помощ по чл.7, ал.2 от ЗСПД за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини,близки или в приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, се предоставя независимо от дохода на семейството за едно дете в размер на 40.00лева.Всички останали размери за семейни помощи се запазват.
В съответствие с изискванията на § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2018г., считано от 01.0.2018г., семейните за завършване на средно образование, но не по-вече от 20 – годишна възраст, които са отпуснати преди влизането в сила на този закон, се изплащат до изтичане на срока, за който са отпуснати в размерите, определени в чл.63, ал.4 от ЗДБРБ, като размерите ще се изменят с издаване на заповед.
Както и досега месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставя, независимо от доходите на семейството и се запазват досегашните размери.
За кандидатстване и получаване на всички семейни помощи за деца, могат да се обръщат към съответната дирекция на Агенцията за социално подпомагане.
Давностният срок за получаване на семейни помощи за деца е тригодишен, с изключение на целевите помощи за ученици, където е тримесечен, заради характера на тази помощ.
3. Специални разпоредби, свързани със семейните помощи за деца с трайни увреждания:
1. Еднократна при раждане на дете;
2. Всяка майка има право на еднократна помощ при раждане на дете, която е единствената независеща от доходите на семейството.
Когато до две годишна възраст се установи,че детето е с трайно увреждане 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща еднократна помощ, за целта на което се попълва съответната молба в дирекция „Социално подпомагане“ , придружена със съответните документи.
За деца с трайни увреждания тази помощ се отпуска до навършване на 2-годишна възраст чл.8, ал.2 от ЗСПД.
Право на месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18г. възраст и до завършването на средно образование, но не по-късно от 20 – годишна възраст.Тази добавка влезе в Закона за семейните помощи за деца през пролетта на 2010г., до тогава беше уреден в Закона за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/.
Право на добавката имат:
1. Родители/ осиновители/, когато отглеждат деца с трайни увреждания;
2. Семейства на роднини или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания;
3. Правоимащите подават следните документи в съответната дирекция „Социално подпомагане“, както е определено в чл.24а,ал.1 ППЗСПД, а именно:
Лицата които имат право на месечна добавка по чл.8д от Закона за семейните помощи за деца, подават молба декларация съгласно приложение №5а до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, към която се прилагат следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето;
2. Копие от заповед на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
3. Копие от експертно решение на ДЕЛК, ТЕЛК,НЕЛК;
4. Удостоверение от учебно заведение когато детето е навършило 18г., че е записано като ученик/чка, а за новата учебна година до 31.10./ само за деца, навършили 18г., до навършване на 20 години/;
5. Лична карта за справка.
В срок от 20 дни от подаването на молбата декларация директорът на дирекция „Социално подпомагане“, или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане.
Заповедта по чл.2 се съобщава писмено на лицето, подало молбата декларация в 7 – дневен срок от издаването и. Заповедта за отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане задължително се мотивира.
Когато молбата декларация е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

ИЗГОТВИЛ: АДВ. ЕМИЛ УЗУНОВ

Добави отговор

Назад към