Помощ за отопление

Модератор: bisolnev

Добави отговор
nevenam
Мнения: 4
Регистриран на: Вто Окт 16, 2018 2:56 pm
Име: Nevena
Фамилия: Miteva
Лице със зрителни увреждания: да

Помощ за отопление

Мнение от nevenam » Сря Окт 17, 2018 11:36 am

Здравейте, наскоро научих за помощите за отопление, аз съм с 85% ТЕЛК, пенсионерка съм, с пенсия 250 лв, живея с мъжа ми, също пенсионер, бихте ли ми казали дали имаме правото да подадем документи за тази помощ. И ако имаме такова право, какви документи трябва да подготвим?

redaktor
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Помощ за отопление

Мнение от redaktor » Чет Окт 25, 2018 9:25 am

Целева помощ за отопление

Здравейте!
На Вашия въпрос само на посочения размер на пенсията Ви и че сте лице с увреждане, не мога да отговоря имате ли право на целева помощ за отопление. Това право се дава при изпълнени и редица други условия, определени в нормативна уредба.
Със Закона за социално подпомагане се гарантира правото на всички граждани, а не само на хората с увреждания в Република България, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги.

В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са определени условията и редът за получаване на социални помощи. Съгласно чл. 9, право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход. Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет. Например във Вашия случай - лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто той е 125 на сто от ГМД, който от януари 2018 г. е 75 лева.
"Доходи" за отпускане на социални помощи по реда на този правилник са всички брутни приходи, произхождащи от:
а) трудова дейност;
б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;
г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;
д) наем, рента и аренда;
е) авторски и лицензионни възнаграждения;
ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
з) премии и награди от спортни състезания;
и) обезщетения и помощи;
к) пенсии;
л) стипендии;
м) месечни добавки за деца;
н) присъдени издръжки;
о) други.

Важно е да знаете, че в правилника е регламентирано и кои доходи не се включват и не се вземат под внимание при определяне размера на социалните помощи. Ще изброя тези от тях, които се отнасят за хората с увреждания:
• помощите, отпуснати по реда на правилника;
• добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
• помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца;
• хуманитарните помощи;
• еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
• месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 и целевите помощи по чл. 44 от Закона за интеграция на хората с увреждания.


Също така в чл. 10 и 11 на правилника са изброени и допълнителни условия, на които трябва да отговарят лицата и семействата, за да им бъде отпусна месечна помощ. Сред тях са: видът на жилището, което обитават и да е единствено; да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация; да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството; да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години и т.н.

С Наредба № РД-07-5 на министъра на труда и социалната политика са определени условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление. Това право имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията, изброени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Диференциран минимален доход за отопление е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние. В наредбата е посочен начинът за определяне на диференцирания минимален доход.
Предполагам, че от горната информация бихте могли да прецените можете ли да кандидатствате за тази помощ. Редът е следният: лицата и семействата подават заявление-декларация по образец в дирекции "Социално подпомагане" по настоящ адрес и при спазване на изискванията от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Към заявлението декларация се представят и документи за брутен доход. Към тях спадат пенсиите, заплатите, рентните плащания от селското, горското и водното стопанство, както и стипендиите или получените плащания за извършени услуги. Задължително към комплекта с документи се прибавя и експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. За справка се показват личните карти или паспорти на всички членове на семейството. В случаите, когато има липсващ или нередовен документ, пропуските трябва да се отстранят до две седмици.
В срок до 20 дни от подаване на заявление декларацията социален работник от дирекцията за социално подпомагане извършва социална анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ. В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Заповедта се връчва в 14-дневен срок от нейното издаване и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отоплителният сезон е периодът от 1 ноември до 31 март.
Срокът за кандидатстване за целева помощ за отопление е 31 октомври 2018 г.

Хората с увреждания ползват редица права и облекчения, които са регламентирани в специалния Закон за интеграция на хората с увреждания, както и в много други нормативни актове. Бих Ви препоръчала да прегледате рубриките във ФОРУМА. Там ще намерите богата информация за правата на хората с увреждания и как да ги ползвате.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към