Въпрос относно регистрация на едноличен търговец.

Модератор: bisolnev

Добави отговор
sevda75
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Окт 23, 2019 12:57 pm
Име: Севда
Фамилия: Колева
Родител на дете с увреждания: да

Въпрос относно регистрация на едноличен търговец.

Мнение от sevda75 » Вто Апр 28, 2020 5:03 pm

Удачно ли е да се регистрирам като едноличен търговец, с цел разкриване на малък търговски обект? И как да се регистрирам като ЕТ?

redaktor
Site Admin
Мнения: 118
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Въпрос относно регистрация на едноличен търговец.

Мнение от redaktor » Нед Май 03, 2020 6:38 pm

Да, удачно е да се регистрирате като ЕТ/едноличен търговец/, имайки предвид, че искате да регистрирате малък търговски обект. Следва обаче да имате предвид, че едноличния търговец/ физически лице е неограничено отговорен, т. е. отговаря с цялото си имущество пред кредиторите. В следващото изложение обяснявам как може да се регистрирате като едноличен търговец/физическо лице.

Цел на процедурата
Всяко физическо лице, което се занимава или ще се занимава като самостоятелен субект с търговска дейност (съгласно чл. 1 от ТЗ), с изключение на лицата по чл. 2 от ТЗ, е длъжно да поиска да бъде вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, съгласно чл. 4 от ЗТРРЮЛНЦ. На вписване подлежат и всички последващи промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, както и прекратяването на дейността на едноличния търговец.
Целта на търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е да направи публично достояние онази част от обстоятелствата, свързани с дейността на търговците, която има важно значение за правната сигурност в търговския обмен, защитата на интересите на трети лица и законосъобразното учредяване на субектите на търговското право.
Едва с регистрацията (вписването в регистъра) се пораждат онези правни последици, които законът свързва с вписването на определени обстоятелства (виж раздел от настоящата процедура "Правно значение на вписаните обстоятелства", а също чл. 7, ал. 1 и чл. 10 от ЗТРРЮЛНЦ).
На последно място, регистрацията в редица случаи се явява необходима предпоставка за законосъобразното упражняване на определен вид дейност. Това се отнася най-вече за многобройните разрешителни (лицензионни) и регистрационни режими, предвидени в българското законодателство, при които вписването в търговския регистър и посочване на ЕИК, респ. удостоверяване по друг начин на актуалното правно състояние на търговеца е задължително изискване.
Компетентен орган
Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се води се води и поддържа от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието (чл. 3, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. с чл. 1, ал. 2 от Наредба No 1).
ТРРЮЛНЦ е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. (чл. 2 (1) от ЗТРРЮЛНЦ).
Агенцията се състои от обща и специализирана администрация, като последната е структурирана в една главна дирекция. Главната дирекция има териториални звена - регионални дирекции, като всяка регионална дирекция има служби по вписванията и служби по регистрация (чл. 4 от Устройствен правилник на Агенцията по вписванията). Службите по регистрация, подържащи търговския регистър, осъществяват функциите си по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на територията на съдебния район на съответния окръжен съд (за София - Софийски градски съд) (чл. 5, ал. 2 от УПАВ).
Заявленията за вписване се подават в която и да е териториална служба по регистрация на Агенцията по седалището на окръжните съдилища (чл. 13, ал. 7 от ЗТРРЮЛНЦ). Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ в електронна форма, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис.
Регистрация на едноличен търговец Компетентен орган, който разглежда заявленията е длъжностно лице по регистрацията към съответната териториална служба (чл. 19, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ).
Процедура по първоначална регистрация
А. Кръг на лицата, оправомощени да искат вписването
Вписване в TPPЮЛНЦ като едноличен търговец може да поиска всяко дееспособно физическо лице, което има местожителство в страната, съгласно чл. 56 от ТЗ. Дееспособни са лицата, които са навършили 18 години и не са поставени под запрещение. Гражданството на лицата няма значение за вписването им в търговския регистър. "Местожителство в страната" означава вписване в регистрите на населението по смисъла на Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Чуждестранен гражданин може да регистрира едноличен търговец само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане.
Не могат да се регистрират като еднолични търговци лицата по чл. 57 от ТЗ, както и лица, които вече имат регистрация като едноличен търговец (чл. 58, ал. 4 от ТЗ).
Б. Регистрация с документи на хартиен носител
Всяко лице, желаещо да се регистрира като едноличен търговец с документи на хартиен носител, е необходимо да извърши следните действия:
I. Резервиране на фирма (наименование) на едноличния търговец
Изискването за изключителност (уникалност) на фирмата е въведено с чл. 11 от ТЗ. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Всяка фирма, освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана добавка. Фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. Търговецът изписва фирмата си задължително на български език. Той може да я изписва допълнително и на чужд език (чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от ТЗ). Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото, както и означението "едноличен търговец" или съкращението "ET" (чл. 59 от Т3).
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба No 1 запазване на фирма или наименование в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение N9 Д1. В този смисъл и чл. 63 от Наредба No 1. Според чл. 97 от Наредба No 1 подадените заявления за запазване на фирма или наименование се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията или определен от изпълнителния директор на агенцията служител по реда на постъпването им.
Служителят проверява дали: 1. подаденото заявление е по образеца за запазване на фирма/наименование; 2. друго лице няма права върху фирмата/наименованието; 3. е внесена дължимата държавна такса.
В случай че са налице предвидените в чл. 97 от Наредба N9 1 изисквания, служителят въвежда информацията за запазената фирма/наименование от съответното поле на заявлението в съответното поле на Списъка за запазените фирми и наименования в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (чл. 98 от Наредба No 1). Относно производството по запазване на фирма и наименование се прилагат съответно правилата на раздел III "Регистърно производство" (чл. 99 от Наредба N9 1).
II. Учредяване на едноличен търговец
След запазването на фирма трябва да се подготви писмено заявление по образец съгласно Приложение N9 A1 от Наредба No 1 - Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец (виж Приложение А1).
Заявител се явява лично търговецът, друго лице в предвидените по закон случай или адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата за представителство пред агенцията (чл. 15, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ). При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител - управител, прокурист и др. (чл. 15, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ).
Заявлението може да се подаде от заявителя или от пълномощник с изрично писмено пълномощно (чл. 15, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
В случай, че заявителят е дал съгласие за получаване на съобщения от Агенцията по електронен път, попълвайки поле "Електронен обмен", тогава той ще получи информация за вписване на заявлението си по електронната си поща. Агенцията по вписванията изпраща при условията на чл. 10 от ЗЕДЕУУ на посочения адрес информация, съдържаща регистрационния номер и дата на регистриране на полученото заявление , ведно с полученото заявление, ако след направената проверка, документът е с редовни реквизити и / или подпис/и,както и информация за отказ от регистрация, ведно с полученото заявление, ако след направената проверка, документът е нередовен.
Регистрация на едноличен търговец адрес информация, съдържаща регистрационния номер и дата на регистриране на полученото заявление, ведно с полученото заявление, ако след направената проверка, документът е с редовни реквизити и/или подпис/и, както и информация за отказ от регистрация, ведно с полученото заявление, ако след направената проверка, документът е нередовен (Приложение No 3 към Инструкцията).
Агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Рискът от грешки при предаване на заявлението към агенцията е за изпращача (чл. 82, ал. 1 от Наредба No 1).
Съгласно чл. 10 от ЗЕДЕУУ, ако потвърждаване за получаване на съобщението не се изисква, електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система. Ако адресатът не е посочил информационна система, изявлението е получено с постъпването му в информационната система на адресата, а ако адресатът няма информационна система - с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило. Смята се, че адресатът на електронното изявление е узнал съдържанието му в разумен срок след неговото получаване (чл. 11 от ЗЕДЕУУ). Това обстоятелство е важно, в случай че заявителят е получил отказ за вписване и той е решил да обжалва отказа в законния 7-дневен срок.
Заявлението се подписва от заявителя по реда, посочен в раздел "Подаване на заявления в службата по регистрация" на тази процедура.
Заявлението, подадено на хартиен носител, трябва да бъде попълнено по образец на български език и подписано от заявителя, не трябва да съдържа поправки и зачерквания, въведената информация трябва да е четима, напечатана или попълнена на ръка с печатни букви, написани с траен контрастен маркер или химикал. Не се допуска попълване на информацията с молив. Приложенията към заявлението трябва да не бъдат смачкани или скъсани и следва да са годни за снемане на електронен образ чрез високоскоростно сканиращо устройство (чл. 74, ал. 2 от Наредба N9 1).
Заявлението и приложенията към него, освен на български език, може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език. Трети лица могат да се позовават на представения текст, освен ако търговецът, съответно юридическото лице с нестопанска цел докаже, че преводът на български език им е бил известен (виж чл. 18 от ЗТРРЮЛНЦ).
III. Подаване на заявления в службата по регистрация
Заявленията за запазване на фирма и за вписване, заедно с приложените документи, се подават в която и да е териториална служба по регистрация на Агенцията по вписвания по седалищата на окръжните съдилища (чл. 13, ал. 7 от ЗТРРЮЛНЦ).
При приемане на заявлението за вписване, заличаване и обявяване се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 от ЗТРРЮЛНЦ. (чл. 85 (1) от Наредба No 1). Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията. Проверка на самоличността на заявителя може да се извърши и от лице, оправомощено да извършва нотариални удостоверявания. Ако подписът на заявителя под заявлението е удостоверен от такова лице, служителят на агенцията съпоставя данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от нотариалното удостоверяване на подписа му и приема заявлението и приложените към него документи, без да проверява самоличността на приносителя (чл. 85, ал. 2 от Наредба N9 1).
Заявяването може да се извърши от: търговеца; друго лице в предвидените по закон случай; адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията (чл. 15, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ). Заявлението може да се подаде от заявителя или от пълномощник с изрично писмено пълномощно (чл. 15, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
В. Регистрация по електронен ред
Според чл. 17 от ЗТРРЮЛНЦ Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ в електронна форма, подписани с усъвършенстван електронен подпис.Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.
Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.
Регистрация на едноличен търговец В този смисъл виж чл. 75 и чл. 76 от Наредба N9 1.
Съгласно чл. 2 от Закон за електронния документ и електронните услуги електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията. Електронното изявление може да съдържа и несловесна информация.
Оценяването на съответствието на дейността на доставчиците на квалифицирани електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент (ЕС) N9 910/2014 се извършва от акредитирани органи по оценяване на съответствието (чл. 33 от ЗЕДЕУ).
(В Агенцията по вписванията могат да се приемат входящи електронно подписани документи, изпратени до агенцията на основния или допълнителен електронен вход, чрез някои от утвърдените начини от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията (чл. 13, ал. 1 от Инструкцията):
а) интернет страницата на Агенцията по вписванията; б) електронната поща; в) преносими физически носители; г) други начини.
Подаването на заявления по електронен път посредством уеб интерфейс се осигурява от Агенцията по вписванията по достъпен начин и в удобен за заявителите диалогов режим (чл. 75, ал. 2 от Наредба No 1). Подаването на заявления се извършва през интерфейс, осигуряващ он-лайн пренос по стандартизиран протокол чрез публично достъпно уеб-базирано приложение на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (чл. 79, ал. 1 от Наредба N9 1). Агенцията предоставя на своите сайтове подробна информация относно подаването на документи, езиците, на които може да бъде подавано заявлението и страница с интерфейс за електронна кореспонденция, за осъществяване на пряка и навременна връзка с нея (чл. 76, ал. 1 и 2 от Наредба No 1).
Когато заявителят е избрал този начин за регистрация на едноличен търговец, е необходимо да направи следното:
1. подава заявление в електронен вид за запазване на фирма по образец съгласно приложение д1 от Наредба No 1, подписано с универсалния електронен подпис на заявителя;
2. заплаща по електронен път необходимата държавна такса по сметка на Агенцията по вписвания;
3. изчаква на посочения от него електронен адрес да получи съобщение за запазването на фирмата, Съдържащо регистрационния номер и дата на регистриране на полученото заявление, заедно с него, ако след направената проверка, документът е с редовни реквизити и/или подпис/и (Приложение N9 З към Инструкцията);
4. подава заявление в електронен вид по образец съгласно Приложение N? А1 от Наредба No 1 Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец, ведно с приложените документи, подписани с електронен подпис по реда и условията на Агенцията по вписвания. Заявителят получава съобщение за регистриране на полученото заявление, с реквизити, посочени в предходната точка.
Агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Рискът от грешки при предаване на заявлението към агенцията е за изпращача (чл. 82 от Наредба N9 1).
Необходими документи
Според чл. 10 от Наредба No 1 към заявлението се прилагат:
Регистрация на едноличен търговец 1. при първоначална регистрация на търговеца:
а) образец от подписа на търговеца; б) ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ; в) декларация от едноличния търговец за липса на обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон;
2. при промяна на предмета на дейност, когато той е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ.
Вписване на промени в обстоятелствата
Едноличният търговец е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени във вписаните обстоятелства да поиска вписването им в търговския регистър, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ. Относно вписване на промени на обстоятелства, подлежащи на вписване виж процедура "Вписване на промени в обстоятелства за едноличен търговец".
Заличаване от търговския регистър
Едноличният търговец се заличава от търговския регистър в следните случаи (чл. 60а от ТЗ):
1. при прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина - по заявление, подадено от едноличния търговец;
2. при смъртта му - заявление, подадено от наследниците му; 3. при поставянето му под запрещение - по заявление, подадено от настойника или попечителя.
Според чл. 10, т. 3 от Наредба No 1 при прекратяване на търговската дейност на едноличния търговец:
а) удостоверение за наследници или б) препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, съответно удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за раждане в случаите по чл. 173, ал. 2 от Семейния кодекс;
При заличаване на едноличния търговец - удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.
Такси
Размерът на таксите за вписване на обстоятелства се определя с Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията - Раздел IIа:
1. по заявление за запазване на фирма - 40 лв. (чл. 16в от Тарифата); 2. за вписване на ЕТ - 30 лв. (чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Тарифата); 3. за вписване на прехвърляне на предприятие на ЕТ - 30 лв. (чл. 16а, ал. 1, т. 15 от Тарифата);
4. за вписване промяна на други обстоятелства, включително и заличаване на ЕТ - 30 лв. (чл. 16а, ал. 3, т. 2 от Тарифата);
5. за издаване на удостоверение - 5 лв, за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница, а по електронен път - 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща страница (чл. 16г от Тарифата).
За подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител (чл. 12, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ). Размерът на таксите при заявяване по електронен път е 50 на сто от съответната такса за подаване на хартиен носител.
Вътрешен ход на процедурата
Заявленията за вписване се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им (чл. 19, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. с чл. 90, ал. 1 от Наредба N9 1).
Разпределянето на заявленията за разглеждане от длъжностните лица по регистрацията се извършва от информационната система на принципа на случайния подбор (чл. 90, ал. 3 от Наредба No 1). Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго (чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в регистъра, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.
Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14 от ЗТРРЮЛНЦ, по делото на търговеца, съответно на юридическото лице с нестопанска цел се разглеждат незабавно всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им (чл. 19, ал. 3 и 4 от ЗТРРЮЛНЦ).
Регистрация на едноличен търговец
1. е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;
2. заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в TPPЮЛНЦ;
3. заявлението изхожда от оправомощено лице;
4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт;
5. съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;
6. е представена декларация по чл. 13, ал. 4;
7. друго лице няма права върху фирмата или наименованието и те отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 2 от ТЗ при първоначално вписване или промяна на фирмата на търговец, съответно на чл. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел при първоначално вписване или промяна на наименованието на юридическо лице с нестопанска цел;
8. документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система;
9. е платена дължимата държавна такса.
Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел – на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в регистъра. В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец, определен с Наредба N9 1. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ (чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ).За отстраняване на нередовност по дадени от длъжностно лице по регистрацията указания се подава заявление по образец съгласно приложение N? Ж1, в което се посочват номерът на заявлението, по което са дадени указанията, данни за заявителя и документите, които се прилагат (чл. 63ж от Наредба N9 1).
Заявленията, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница. До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по горепосочения начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител. Представените от заявителя документи на хартиен носител се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление за срок 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на агенцията. По документите, подадени на хартиен носител, не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор (чл. 16, ал. 3 и ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, чл. 104, ал. 1 от Наредба N9 1).
Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 от ЗТРРЮЛНЦ вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ изисквания, писването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в ТРРЮЛНЦ (чл. 22, ал. 1 и 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в случаите по глава втора "а" от ЗТРРЮЛНЦ (чл. 23, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ).
Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан "ПИК", задължителен за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър (чл. 23, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ).
Идентификационният код по чл. 23, ал. 1 и 3 от ЗТРРЮЛНЦ се определя при първоначалното вписване на търговците и клоновете на чуждестранните търговци в търговския регистър и остава непроменен до заличаването им (чл. 23, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ). Единният идентификационен код е 9-значен. Единният идентификационен код на клона е 4-значен и се добавя към 9-значния код на търговеца (чл. 23, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, чл. 114, ал. 4 от Наредба No 1). Съгласно чл. 23, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.
Регистрация на едноличен търговец За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се открива отделна електронна партида, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон. За електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца, съответно юридическото лице с нестопанска цел.
За запазените фирми/наименования се води списък в базата данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(чл. 64, ал. 1 - 3 от Наредба No 1). Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър. Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до ТРРЮЛНЦ срещу съответната такса. Достъпът до по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен (виж чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗТРРЮЛНЦ).
Според чл. 65 от Наредба Nо 1 електронната партида на търговеца или клонът на чуждестранния търговец, съответно се състои от две части - част "Вписани обстоятелства" и част "Обявени актове".
В част "Вписани обстоятелства" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за вписаните обстоятелства и заличените вписвания относно търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. За всяко вписване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства;
2. електронен образ (електронно копие) на документите или самите електронни документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства.
В част "Обявени актове" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за обявените актове относно търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. За всяко обявяване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на обявените актове; 2. Текстът на обявения акт в буквено-цифров вид;
3. електронен образ (електронно копие) на обявените актове или самите актове, когато са представени под формата на електронен документ.
Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяко вписване, заличаване и обявяване с възможност за проследяване на историята на вписванията, заличаванията и обявяванията.
По електронната партида на търговеца или клона на чуждестранния търговец, съответно се оповестяват указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовност по подадено заявление за вписване, заличаване или обявяване, когато към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или не е платена дължимата държавна такса. Указанията за нерегистрираните търговци се оповестяват на електронната страница на агенцията.
Заявленията на нерегистрирани търговци документите към тях и постановените откази се съдържат в специална справка "Документи без партида".
По време на вписването по партидата на всеки отделен търговец се визуализират само разделите, групите и полетата, в които има вписани обстоятелства за последното вписване (чл. 66, ал. 4, чл. 71 от Наредба Nо1).
Когато е извършено заличаване на вписване, обстоятелството не се визуализира. Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и заличаванията, формиращи актуалното състояние на търговеца клона на чуждестранния търговец, към определена дата и назад във времето (чл. 71 (3) от Наредба No 1).
При извършване на вписване, заличаване и обявяване търговският регистър генерира автоматично регистрационен номер, който отразява момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни. Той осигурява връзка между всяко вписване, заличаване и обявяване и регистрационния номер, под който то е извършено. Съществува възможност за установяване кое длъжностно лице по регистрацията и в кой момент е извършило дадено вписване, заличаване или обявяване (чл. 72 от Наредба № 1). След постановяване на решението за вписване заявителят следва да изиска от службата по регистрация удостоверение за вписване срещу заплащането на съответна такса.
Отказ и обжалване
Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от изискванията, предвидени в чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ. Отказът трябва да бъде мотивиран и да посочва изчерпателно Всички пречки за извършване на исканото вписване или заличаване (чл. 93, ал. 1 от Наредба N9 1). Той се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс. Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес.
Регистрация на едноличен търговец посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква (чл. 24, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, чл. 93, ал. 3 от Наредба N9 1).
Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.
Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно. При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването (чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ). Освен чрез съдебно обжалване при отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване на същото обстоятелство. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случай заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (чл. 26 от ЗТРРЮЛНЦ). При подаване на ново заявление след постановен отказ, ако заявителят е отстранил посочените в мотивирания отказ пречки за извършване на исканото вписване и са налице предвидените в чл. 91 от Наредбата изисквания, длъжностното лице по регистрацията извършва исканото вписване. При подаване на ново заявление след постановен отказ, ако заявителят е отстранил посочените в мотивирания отказ пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване и са налице предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изисквания, длъжностното лице по регистрацията извършва исканото вписване, заличаване или обявяване (чл. 94, ал. 1 от Наредба No 1).
Санкции
Лице, което е задължено по T3, но не поиска в определения срок вписване или обявяване на актове, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ.
Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва със същата глоба всеки месец до извършване на действията (чл. 40, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ). Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията по вписвания, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания (чл. 41 от ЗТРРЮЛНЦ).
Правни последици от вписването
След регистрацията на едноличния търговец в търговския регистър следва данъчната му регистрация.
Съгласно чл. 82, ал. 3 и 4 от ДОПК, данните по чл. 81, ал. 1 от ДОПК за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ. Данните по чл. 81, ал. 1 от ДОПК за чуждестранните физически лица с адресна регистрация на краткосрочно и продължително пребиваващи се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните, съдържащи се в Единния регистър за чужденците, поддържан в Министерството на вътрешните работи.
- Служебно вписване на данни в регистъра, извън подлежащите на вписване данни се извършва с протокол по чл. 50 от ДОПК въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите. В този случай при липса на единен граждански номер или Личен номер на чужденец лицето получава служебен номер.
Регистрацията на едноличния търговец като осигурител в Националния осигурителен институт се извършва пак служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от ДОПК (чл. 5, ал. 3 от КСО).
Правно значение на вписаните обстоятелства
Вписването в търговския регистър има оповестително, доказателствено и конститутивно действие.
Вписаното обстоятелство се счита за известно на третите добросъвестни лица от деня на вписването (т. нар. оповестително действие на вписването). До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят (чл. 7, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ). То се счита за съществуващо, дори ако в действителност вписаното обстоятелство не съществува (чл. 10, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ). И обратно - невписаните обстоятелства се считат за несъществуващи по отношение на трети добросъвестни лица (чл. 10, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
Добросъвестни са лицата, които не са знаели обстоятелството. От деня на вписването, поради публичния характер на търговския регистър, те имат възможност да го узнаят и затова повече не могат да се позовават на своето незнание. Всъщност, законодателят чрез чл. 7, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ въвежда необорима презумпция за знание на вписаните обстоятелства.
Доказателственото действие се състои във формалната доказателствена сила на вписаните обстоятелства. До доказване на противното, вписаното обстоятелство се смята за съществуващо. Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписаното в отношенията си с търговеца, дори да се окаже, че вписаното обстоятелство не съществува. Третите лица могат да се позовават на всички, подлежащи на вписване обстоятелства, макар вписването още да не е извършено, освен ако законът изрично предвижда те да проявят действие след вписването (чл. 7, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
С вписването на едноличния търговец в регистъра, на физическото лице се признава търговска правоспособност. Нов правен субект, различен от физическото лице, обаче не възниква. Затова правната теория не признава конститутивно действие на вписването на едноличния търговец.
Така или иначе, от момента на вписването търговецът може да поема права и задължения не само от свое име като физическо лице, но и от името на своето предприятие.
Приложения:
1. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър; 2. Декларация по чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон; 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1; 4. Заявление за запазване на фирма - Д1; 5. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 4 от ЗТР - жі; 6. Образец от подписа (спесимен).

Адвокат Емил Узунов

Добави отговор

Назад към