Съвет за наблюдение

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kali
Мнения: 3
Регистриран на: Пет Юни 28, 2013 2:33 pm
Име: Kali
Фамилия: Marinov
Преподавател: да

Съвет за наблюдение

Мнение от kali » Нед Дек 08, 2019 3:50 pm

Здравейте!
Интересувам се какво представлява Съветът за наблюдение по новия Закон за хората с увреждания. Вече работи ли, кои са неговите членове, какви задачи изпълнява? Може ли човек с увреждане да получи подкрепа от този съвет, когато има някакъв проблем и какъв е редът да се обърне към него?

redaktor
Site Admin
Мнения: 118
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Съвет за наблюдение

Мнение от redaktor » Пет Яну 03, 2020 7:22 pm

Съвет за наблюдение
Създаването на Съвет за наблюдение, регламентирано в Закона за хората с увреждания (ЗХУ), е в изпълнение на чл. 33 от Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ). Ще цитирам този текст от конвенцията, за да спрат манипулативните коментари, че се появява още една излишна структура, която само ще харчи пари, без да има полза от нея.
Член 33: „ Прилагане на национално равнище и мониторинг
1. Държавите - страни по настоящата конвенция, всяка в съответствие със своето държавно устройство, определят едно или две звена в държавната администрация по въпроси, свързани с прилагането на настоящата конвенция, като обръщат подобаващо внимание на създаването или определянето на координиращ механизъм в държавната администрация за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища.
2. Държавите - страни по настоящата конвенция, всяка в съответствие със своята правна и административна система, поддържат, укрепват, определят или създават в рамките на съответната държава - страна по конвенцията, мрежа, включваща според нуждите един или повече независими механизми, които да насърчават, защитават и наблюдават прилагането на настоящата конвенция. При определяне или създаване на такива механизми държавите - страни по конвенцията, се съобразяват с принципите, отнасящи се до статута и функционирането на националните институции за защита и гарантиране на правата на човека.
3. Гражданското общество, по-конкретно хората с увреждания и организациите, които ги представят, трябва да бъдат включени и пълноценно да участват в процеса на мониторинг.“
Съгласно Закона за хората с увреждания функциите на Съвета са: насърчаване, защита и наблюдение по прилагането на КПХУ. Той се състои от 9 члена – двама представители, определени от омбудсмана на Република България, двама представители, определени от председателя на Комисията за защита от дискриминация, четирима представители на организациите на и за хората с увреждания, определени от тях, и един представител на академичната общност, определен от Българската академия на науките. Те не получават възнаграждение за работата си. Мандатът на Съвета е 4 години и няма собствен бюджет. Дейността му се администрира чрез администрацията на омбудсмана на Република България и на Комисията за защита от дискриминация на ротационен принцип за срок от две години.
Съветът за наблюдение се представлява от председател - представител на институцията, която администрира дейността му и заместник-председател - представител на организациите на и за хората с увреждания, избран от тях на ротационен принцип за срок от една година. Заседанията си провежда най-малко веднъж на три месеца. В тях могат да бъдат поканени и представители на други институции, организации, независими експерти, работодатели, синдикати и др.
Задачите на Съвета за наблюдение, регламентирани в закона, са:
1. изготвя становища, препоръки и предложения до отговорните институции за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на правата на хората с увреждания;
2. изготвя ежегодни доклади по предприетите действия за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания;
3. осъществява периодичен преглед и оценка на националното законодателство, практики и проекти на нормативни актове за съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания;
4. осъществява и други дейности, свързани с насърчаване, защита и наблюдение по прилагането на Конвенцията.
Сега председателят на съвета е представител на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение, а това е Омбудсманът на Република България – доц. Диана Ковачева. Дейността на Съвета се подпомага от секретар, който е представител на институцията, администрираща дейността. С решение към съвета могат да се съставят експертни групи или комисии. Протоколите с взетите решения и особените мнения се публикуват на интернет страницата на институцията, която администрира дейността. Съветът работи въз основа на приети от него правилник и годишна програма, която включва цели и дейности по законодателството, насочени към изпълнение на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ежегодно в срок до 31 май представя за сведение в Народното събрание доклад за дейността си. Когато намери за необходимо, Съветът изразява становища, прави препоръки и дава предложения за: възстановяване на нарушени права и свободи на гражданите с увреждания; насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите с увреждания; отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на хората с увреждания; отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на работата на администрацията при обслужване на хората с увреждания. В решенията за изпращане на становища, препоръки, предложения се посочват конкретните адресати и срокът за изпълнението на решенията. Проектите на документите се изготвят от институцията, която администрира Съвета за наблюдение.
Както беше отбелязано по-горе, 5 члена на Съвета за наблюдение се определят от държавните институции и 4 се избират от организации на и за хора с увреждания.
В Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, глава втора, е разписан редът, по който се избират членовете на Съвета за наблюдение - представители на организациите на и за хора с увреждания. Това става чрез публична и прозрачна процедура. На сайта на Омбудсмана е публикувана покана към организациите на и за хора с увреждания да номинират свои представители за участие в конкурса за избор на членове на Съвета за наблюдение.
На 28 юни 2019 г., омбудсманът е обявил резултатите от гласуването на организациите на и за хората с увреждания, които са участвали в процедурата за избор на представители на НПО в Съвета за наблюдение. Общо 34 организации са подали документи и са номинирали 11 кандидати за членове. Специално създадена от омбудсмана Комисия, е преброила на публично заседание гласовете, като най-голяма подкрепа са получили четирима от тях.
Ето и съставът на Съвета за наблюдение:
Определените от институциите членове са, както следва:
1. Доц. Диана Ковачева – Председател на Съвета за наблюдение и представител на омбудсмана на Република България
2. Хюсеин Исмаил – представител на омбудсмана на Република България и заместващ доц. д-р Диана Ковачева
3. Доц. д-р Баки Хюсеинов – представител на Комисията за защита от дискриминация
4. Златина Касърова – Дукова – представител на Комисията за защита от дискриминация и заместваща доц. д-р Ана Джумалиева
5. Доц. д-р Стоян Ставру – представител на Българската академия на науките
Избрани от организациите са:
6. Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България,
7. Весела Одажиева и
8. Ива Поповска - представители на родителски организации
9. Илиана Малинова – представител на Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения.

Учредителното заседание на Съвета се провежда на 08.07.2019 г. На него е представен съставът и от квотата на неправителствените организации е избрана Ива Поповска за заместник-председател. Взети са решения за разработване на Правилник за дейността и програма с конкретни задачи и срокове до края на 2020 г.
Първото редовно заседание е проведено на 21.10.2019 г., на което са приети Правилник за дейността и организацията на работа на Съвета за наблюдение; Годишна програма за дейността на Съвета за наблюдение; обсъдени са актуални въпроси по действащото законодателство за хората с увреждания. По предложение на омбудсмана на Република България е взето решение Съветът да осъществи среща с представители на Агенцията на Европейския съюз по основни права (FRA), на която да бъдат разгледани съществуващите добри практики по осъществяване на мониторинг по КПХУ и възможностите за обмен на полезен опит и информация с органи за независим мониторинг. Това ще помогне да бъде създадена методология за осъществяване от Съвета на периодичния преглед и оценка на нормативната уредба.
Приетата годишна програма обхваща периода октомври 2019 - декември 2020 г. Включени са дейности по основните функции на Съвета като независим орган за мониторинг съгласно чл. 33, ал. 2 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и дейности, свързани с организационното развитие и изграждане на капацитета на Съвета.
Освен като инструмент за планиране, програмата цели да внесе и предвидимост в работата на Съвета, което ще допринесе и за спазването на принципа на публичност в неговата дейност. Ще се изготвят препоръки до ръководителите на отговорните органи за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания; препоръки за решаване проблемите с медицинската експертиза и др. Ще се извърши проучване и анализ на изпълнението на ЗХУ (алтернативно на изпълнителната власт) и на Закона за личната помощ.
В програмата е заложено:
- Изработване и приемане на инструмент за анализ на архитектурната достъпност;
- Текущо наблюдение на законодателна рамка и политики за хората с увреждания и по-специално помощните средства и медицинските изделия от МТСП към МЗ;
- Реформиране на АХУ от 2021;
- Реформата на медицинската експертиза.
Съветът активно ще участва в популяризиране на дейността си чрез участия в организиране на обучителни семинари за държавни институции и представители на НПО, свързани с хората с увреждания, популяризиране чрез други средства - медии, печатни информационни материали, статии и др.; изграждане на капацитет - осигуряване на ресурси за провеждане на дейността по проучвания, проверки и др.; партньорски инициативи със сходни институции; международна дейност, включване в европейски и др. мрежи на сходни институции.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към