Достъпна среда

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
Mariana
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 9:51 am
Име: Марияна
Фамилия: Маринова
Роднина (близък) на лице с увреждане: да

Достъпна среда

Мнение от Mariana » Сря Юни 26, 2013 10:10 am

Към нашето читалище започна да репетира самодеен хоров състав.
Ръководството е съгласно да включи в него и младежи с увреждания, но сградата е недостъпна за трудноподвижни хора.
Как да решим проблема, като се знае, че читалището няма пари за адаптиране на сградата?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Достъпна среда

Мнение от bisolnev » Сря Юли 03, 2013 2:19 pm

Mariana написа:Към нашето читалище започна да репетира самодеен хоров състав.
Ръководството е съгласно да включи в него и младежи с увреждания, но сградата е недостъпна за трудноподвижни хора.
Как да решим проблема, като се знае, че читалището няма пари за адаптиране на сградата?
ДОСТЪПНА СРЕДА
Достъп до културни обекти


Във въпроса не се съобщава населеното място, в което се намира читалището, чия собственост е сградата и дали в нея има и други културни институции с областно или национално значение, преди което даваме по-обща информация за източниците на финансиране на проекти за достъп на хора с увреждания до културни обекти.
Активното социално включване на хората с увреждания, които имат специфични потребности при пространственото си придвижване, изцяло зависи от състоянието на архитектурната среда. Достъпната среда в широкия смисъл е съществен фактор за интеграцията на всички хора с увреждания, защото тя е гарант за достъпа им до образование, трудова заетост, културен и обществен живот, за повишаване на тяхната обществена значимост и личностно самочувствие. За приобщаването на хората с увреждания към културния живот на страната твърде често решаваща роля играе достъпа до сградите на културните институции. Сред тях са и читалищата, които винаги са били и си остават средища на духовен живот.
Институциите, управляващи осигуряването на достъпна архитектурна среда, са държавни ведомства и по-точно Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за хората с увреждания, както и общините. Осигуряването на достъп до културните обекти и участието на хората с увреждания в културния живот е задължение на общините. Общинските културни институти са юридически лица със самостоятелен бюджет, които се създават, преобразуват и закриват с решение на общинския съвет, съгласувано с Министъра на културата. При съставянето на общинските бюджети за съответната година размерът на субсидията за всеки от общинските културни институти не може да бъде по-нисък от този през предходната година, независимо от реализираните приходи от дейността им.
За решаване на проблема със създаване на достъп на хора с увреждания до читалище е необходима инициатива от страна на заинтересованите страни да поставят въпроса пред общината. Ето и някои възможности за намиране на източници на финансиране чрез изготвяне на проект с цел адаптиране на сградата, в която функционира читалището, за достъп и придвижване в нея на лица с увреждания.
Оперативна програма „Регионално развитие”
По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се финансират проекти, включващи мерки за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания с договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” - Операция 1.1. „Социална инфраструктура” и Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” - Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”.
Така например, през 2011 г. по договор „Реконструкция, обновяване и оборудване на читалища в община Ловеч” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и една асансьорна уредба. Над 80 български общини са предприели действия за привеждане на спортни и културни обекти на своята територия в съответствие с изискванията за достъпност, 60 общини са осигурили достъп до културните институти за хора с увреждания чрез ремонт и реконструкция на сградите, а 77 са създали условия за читалищата чрез допълваща целева субсидия за извършване на ремонт и реконструкция на сградите за осигуряване на достъп за хора с увреждания.
Подходяща е Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Тя е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално - осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и наприлежащите им извънградски територии.
По тази приоритетна ос Операция 1.1. “Социална инфраструктура” има специфична цел да осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии. В нея някои от дейностите за подкрепа са: реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети (например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки); реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги и на бюра по труда; развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите публични институции.
Потенциалните бенефициенти са: Общини за обекти общинската собственост: училища, детски градини и ясли, здравни, културни, социални заведения; Министерството на образованието и науката за държавни учебни заведения; Министерство на културата за държавни културни институции;
Министерството на труда и социалната политика за държавните обекти в сферата на социалните услуги и за бюрата по труда; неправителствени организации и университети, когато действат като сдружения с идеална цел за предоставяне на здравни, социални, образователни и културни услуги.

Агенция за хората с увреждания
Друг източник на финансиране на проекти за достъпна среда е Агенцията за хората с увреждания. От 2007 г. тя ежегодно провежда конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение.
В конкурса могат да участват държавни, общински, стопански и нестопански организации – юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които притежават и/или стопанисват културни, исторически, археологически, природно-научни, спортни обекти. Финансиране се отпуска за създаване на достъп до такива обекти като: исторически, природно-научни и други музеи, музеи на известни национални личности, археологически музеи и разкопки, художествени галерии, драматични и музикални театри, опери, концертни зали, библиотеки и други обекти за развитие на културна дейност, стадиони, спортни зали и други обекти за провеждане на спортни състезания. Обектите трябва да са с международно, национално и областно значение, да имат създадени традиции в областите на своята обичайна дейност. Обекти с местно значение не се допускат за участие в конкурса.
Може да се кандидатства за финансиране на дейности по три отделни компонента, като съществува опцията в един проект да се кандидатства и с по 2-3 компонента едновременно.
Компонент 1: Осигуряване на външен достъп до обект за лица с увреждания. Средствата могат да се използват за изграждане на: рампи, пътеки (подходи към обекта) за хора със зрителни увреждания, ремонт, осигуряващ адаптиране на входове-изходи на обекта, външни преходи, сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания; други мероприятия, осигуряващи подходящ външен достъп за хора с увреждания.
Компонент 2: Приспособяване на вътрешната среда на обект за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица от целевата група. Средствата по този компонент могат да се използват за строително-ремонтни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на адаптирани места за трайно пребиваване на хора с увреждания в обекта като зрител, вътрешни преходи, осигуряващи достъп до местата за наблюдение и/или активно участие в провеждани в обекта мероприятия, адаптирани санитарни помещения, съблекални в спортни обекти за хора с увреждания, както и други мероприятия, осигуряващи подходящ интериор за трайно пребиваване.
Компонент 3: Изграждане и преустройство на повдигателни съоръжения(асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група.

Лиляна Елицина

sevda_80
Мнения: 1
Регистриран на: Пет Окт 18, 2013 2:02 pm
Име: Севдалина
Фамилия: Гочева
Лице със зрителни увреждания: да

Re: Достъпна среда

Мнение от sevda_80 » Пет Окт 18, 2013 2:07 pm

Здравейте,
Аз съм лице със зрителни проблеми. Наскоро се блъснах в една отворена врата на магазин. Вратата не се виждаше, защото беше прозрачна. Кой може да накара собствениците да маркират вратите? Как да постъпя в този случай?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Достъпна среда

Мнение от bisolnev » Сря Ное 13, 2013 9:35 am

sevda_80 написа:Здравейте,
Аз съм лице със зрителни проблеми. Наскоро се блъснах в една отворена врата на магазин. Вратата не се виждаше, защото беше прозрачна. Кой може да накара собствениците да маркират вратите? Как да постъпя в този случай?
Правилата за достъпна среда трябва да се спазват!

Здравейте Севда,
Изключително неприятно е не само за хора с нарушено зрение, но и за напълно виждащи, да се блъснат в прозрачна врата. Питате кой може да накара собствениците да маркират вратите?
Всеки гражданин (а също организация, институция), който установи, че законите и нормативните изисквания и правила за достъпна среда не се спазват и подаде сигнал до Дирекцията за национален строителен контрол в съответната община. В случая се нарушава чл. 169, ал 2 от Закона за устройство на територията, съгласно който „Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на инвестиционното проектиране“.
Това е Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. С този документ се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията) за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. Изискванията на наредбата се прилагат и при извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващи елементи на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
Съгласно чл. 53, ал. 6 от наредбата „Прозрачните прегради по или покрай маршрутите в помещенията и пространствата за общо ползване (изцяло стъклени врати или прозрачни стени) се обозначават с най-малко две издадени контрастни ленти с широчина най-малко 10 cm, които се разполагат, както следва: горната лента - на височина от 150 до 200 cm, а долната лента – на височина от 85 до 105 cm. Ленти може да не се поставят, ако прозрачните прегради са обезопасени срещу сблъскване в тях посредством парапети или други средства.“
Също така и в Закона за интеграция на хората с увреждания с чл. 32 и чл.33 се регламентира осигуряването на достъпна среда:
„Чл. 32. Държавните органи и органите на местното самоуправление организират устройството и изграждането на урбанизирани територии за населението, включително за хората с увреждания, при условия и по ред, определени в Закона за устройство на територията.
Чл. 33. Министерството на инвестиционното проектиране създава условия за достъпна жизнена и архитектурна среда за хората с увреждания, като разработва нормативни актове, правила, норми и нормативи за:
1. урбанизираната територия и нейните елементи
2. сградите, съоръженията и техните елементи
3. елементите за адаптиране на съществуващи сгради за обществено ползване и прилежащата им околна среда.“
И в двата закона са определени органите, които установяват нарушенията и издават наказателни постановления. Това са служители на общинските (районните) администрации и служители на Дирекцията за национален строителен контрол.
Моят съвет е да потърсите собственика или управителя на въпросния магазин и любезно да му връчите писмена молба да предприеме необходимите мерки за обезопасяване на стъклената врата, в изпълнение на законовите разпоредби. Любезно го уведомете, че ако това не се случи, ще бъдете принудена да подадете сигнал до началника на Дирекция за национален строителен контрол.
А ето какво прочетох с подобна тематика в интернет:
„БАБА СЪДИ APPLE ЗА 1 МИЛИОН ДОЛАРА
83-годишна баба ще съди Apple. Евелин Пасуол вече е завела дело срещу световноизвестната компания. "Ударих се в стъклената врата на техен магазин. На влизане изобщо не можах да предположа, че срещу мен има врата", разказва тя. При сблъсъка Евелин си счупила носа. Жената е убедена, че компанията е проявила небрежност и не е сложила предупредителни знаци за това, че вратата е стъклена. В Apple се надяват да им се размине плащането на огромната сума, която тя иска като обезщетение, тъй като са поставили стикери за стъклена повърхност на магазините си. Според адвоката на Евелин, обаче, те са твърде малки и трудно се забелязват от по-възрастните хора.“

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към