Общински ангажименти за интеграция на хора с увреждания

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Общински ангажименти за интеграция на хора с увреждания

Мнение от bisolnev » Сря Юли 10, 2013 12:07 pm

Свали темата в pdf

Познаването на нормативната уредба, която регламентира ангажиментите и отговорностите на общините, позволява на хората с увреждания да упражняват своите права по местоживеене и да изискват от общинската администрация тяхното стриктно спазване.
Общественото управление обхваща механизмите, процесите и институциите, чрез които гражданите и различните обществени групи изразяват своите интереси, упражняват своите права, поемат своите отговорности и посредничат при разрешаването на различия, засягащи различни аспекти на обществения живот.
За хората с увреждания мостът към социалното включване и интеграция се изгражда от наличието на достъпна среда и социални услуги. Тези сфери са приоритет в общинските програми по отношение на хората с увреждания, защото пряко влияят върху ползването на правата им на образование, заетост, професионална реализация, културен и обществен живот и т.н.

Нормативна рамка
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
• общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация
• устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея
• образованието
• здравеопазването
• културата
• благоустрояването и комуналните дейности
• социалните услуги
• опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
• поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма.
Органи на местното самоуправление са общинският съвет и кметът на общината, който се подпомага от общинската администрация.
Общинският съвет (ОС) се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. ОС се състои от избраните общински съветници. Той определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите й, както и на други дейности, определени със закон.
В изпълнение на Закона, заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Те могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника за прилагане на закона.
Един от най-тежките проблеми на хората с увреждания е достъпната среда, без която е невъзможна пълноценната им интеграция. Вече се създадоха нормативните условия и изисквания за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии с оглед ползването й от цялото население, включително и от хората с увреждания, но на практика проблемът продължава да съществува. Затова не стихва и готовността от страна на организациите на и за хората с увреждания да се ангажират основно с неговото решаване както на държавно, така и на местно ниво. Практиката на европейските страни показва, че не държавните органи се самосезират, а гражданските сдружения са успели да провокират интереса и участието на държавните и местните структури за осигуряване на реален успех на мероприятията по създаване на достъпна среда, за които са нужни много повече финансови, организационни и административни ресурси, особено от страна на Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и на общините. Това е така, защото осигуряването на достъпна среда е много скъпо струващо, а от преодоляването/премахването на бариерите пред нея зависи в изключително голяма степен по-свободното придвижване на хората с увреждания и тяхната социална интеграция – реализирането на редица други техни права.
Нормативен акт, в който пряко са определени ангажиментите на общините към хората с увреждания най-вече в областта на осигуряване на достъпна среда, е Законът за интеграция на хората с увреждания. В него е регламентирано, че общините в рамките на предоставената им компетентност осигуряват:
1. изграждането на достъпна архитектурна среда в детските градини и училищата
2. достъпен обществен превоз на пътници чрез приспособяване на съществуващите масови транспортни средства и въвеждане в експлоатация на технически пригодени за използване от лица с увреждания транспортни средства
3. достъп на хората с увреждания, придружени от кучета водачи, до местата за обществено ползване
4. специални транспортни услуги за хората с увреждания
5. необходимите материални условия и средства за осъществяване на социални контакти на хората с увреждания.
Съществена част от интеграцията на хората с увреждания са социалните услуги, които се предлагат в общността. Те са регламентирани в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане. Акцент за развитието на социалните услуги е поставен и в Националната стратегия за хората с увреждания 2008 – 2015 г. Това са:
• Личен асистент
• Социален асистент
• Домашен помощник
• Дневен център
• Център за социална рехабилитация и интеграция
• Защитени жилища
• Обществени трапезарии
• Клубове на пенсионера и на инвалида
• Домове за деца с увреждания
• Домове за възрастни хора с увреждания
Тези социални услуги са алтернатива на институционализацията, но разкриването на нови такива от общините и предоставяне на управлението им от неправителствени организации (НПО) на хора с увреждания все още е проблем, както и обогатяването на съдържанието и подобряване качеството на вече съществуващите.
Социалните услуги все още не удовлетворяват и не допринасят в необходимата степен за процеса на интеграция на хората с увреждания. Констатациите в направените от експертите на МТСП анализи показват, че в тази област са необходими иновативни мерки, които да стимулират развитието и разкриването на нови социални услуги за хората с увреждания и в това отношение приносът на общините трябва да е значително по-голям.
Много важни услуги за интегрирането на хората с увреждания са личният и социалният асистент. Услугата „социален асистент“ се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и би трябвало в по-голяма степен да бъдат удовлетворени хората, нуждаещи се от нея. Услугите, предлагани в общността, се управляват от общините, което е възможност за местните власти да изследват и задоволяват потребностите на населението от конкретни услуги. Не малка част от хората с увреждания не знаят как да потърсят правата си за тези услуги, което налага засилване на комуникациите с общинските власти.

Партньорство и сътрудничество на НПО с общинските власти
Неправителствени организации и физически лица (регистрирани по търговския закон) могат да извършват социални услуги, което стимулира и частното предприемачество. Социалните услуги, предлагани от НПО, са в полза на хората с увреждания в общината, защото тези организации познават проблемите на хората на територията на дадената община.
Засилването на сътрудничеството и съвместната дейност на НПО на хората с увреждания и общинските власти съществено допринася за развитие на социалните услуги на местно ниво. Предлага се по-голямо разнообразие от услуги, подобрява се тяхното качество и се повишава капацитетът на вече предлаганите социални услуги с доказана полза за хората с увреждания в общността.
В изпълнение на Закона за социално подпомагане общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво, съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане“. Годишните планове се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
Общинските планове за гарантиране правата на хората с увреждания конкретизират онези мерки, които имат местно значение и чието изпълнение е приоритет на общината. Основно тези планове представят вижданията на общинските ръководства за приоритетни инвестиции в обекти и/или мероприятия на общинска собственост, предложения на обществени съвети, на НПО и т.н. В тези планове се идентифицират възможности извън обхвата на държавно гарантираните и осигурени с финансиране права на хората с увреждания – например подобряване достъпа до административни сгради, до културни учреждения, до звена за социални услуги, организиране на спортни и културни мероприятия за хора с увреждания и др. за съответната календарна година.
За решаване проблемите на хората с увреждания от голямо значение е да се изгради устойчива комуникация между тях и представители на различните власти и гражданското общество.
Една от най-съществените трудности в работата на неправителствените организации при решаване проблемите на хората с увреждания и разкриване на нови социални услуги, е липсата на материално-техническа база. От друга страна предоставянето на нови, необходими и интегриращи социални услуги в общността е отговорност както на НПО, така и на местната власт. В тази връзка партньорството помежду им е от изключителна важност и гаранция за бърза социална промяна.
Независимите и активни граждански организации са носители на модела на промяната. Те трябва да бъдат критични, да инициират дебати, да водят кампании. Целта на работата на едно НПО е да спомага за изграждането на стабилна гражданска структура чрез гражданско образование, да поддържа диалога между гражданското общество, държавата и външните участници. Освен двигател на промяната, то е и продължител на застъпническата дейност в утвърждаване на демократични принципи в управлението.
Неправителствените организации трябва да работят успешно и в мрежа. Мрежата е силно кампанийно средство за постигане на резултати, като осигурява подкрепата на външни за конкретна страна съмишленици, мобилизира общественото мнение, привлича вниманието на международни партньори за постигане на целите си.

Работата с общините е добра възможност за НПО да въздействат върху вземането на решения и осъществяването на проекти. Общинските власти имат капацитет във вид на персонал, ресурси и влияние, докато НПО могат да им предложат специализиран опит, идеи и познаване на съществуващите потребности в Общността.
В този смисъл е много важна ролята на Обществения съвет за решаване проблемите на хората с увреждания в общината. Той се създава като консултативен орган към общинския съвет и съдейства и подпомага вземането на решения за преодоляване на проблемите на хората с увреждания на територията на общината.
Хората с увреждания могат да поставят своите проблеми и да изискват решаването им от общинските власти чрез представителите на своите неправителствени организации в Обществения съвет.

Автор: Лиляна Елицина

gorianin1
Мнения: 4
Регистриран на: Вто Мар 17, 2015 9:39 pm
Име: VLADIMIR
Фамилия: VLADIMIROV

Re: Общински ангажименти за интеграция на хора с увреждания

Мнение от gorianin1 » Вто Мар 17, 2015 10:21 pm

MOQT BA6TA E S 100 PROSENTA INVALIDNOST S 4YJDA POMO6T LEJA6TO BOLEN E. VZEX MY POMO6NI SREDSTVA KOLI4KA DU6EK VAZGLAVNISA I STOL. NO NE ODGOVARQ NA YSLOVIETO ZA PREYSTROISTVO NA JILI6TE. KAM KOGO DA SE OBARNA ZA SADEISTVIE ZA OTPYSKANE NA TAKAVA POMO6T. OT SOSIALNATA SLYJBA MI OTKAZVAT ZATOVA 4E MY E MALKO NAD DOPOSTIMIQ MINIMYM -PENSIQTA. KAK DA SE OBARNA KAM OB6TINATA I KAK KOGO .AZ SAM SA6TO S 100 PROSENTA INVALIDNOST. TYK V BOBOVDOLSKA OB6TINA NQMA ILI PONE AZ NE SAM VIDQL MAKAR DA SAM SE INTERESYVAL ZA TEZI PRAVA I ZADALJENIQ NA OB6TINITE DA SA NAPRAVILI NE6TO PO- VAPROSA. TOVA MI E PARVIQ VAPROS. ZADAVAM ODELEN VAPROS KASAE6T MEN 4L. 48 ZA OTPYSKANETO NA SREDSTVA ZA ZAKOPYVANE NA MPS ILI PRISPOSOBLENIE ZA TAKOVA. NO TRQBVA DA SI Y4E6T ILI RABOTE6T. PITAM SLEDNOTO AKO OTVORQ FIRMA TOGAVA S KAKAV STATYT 6TE BADA. AZ VZEMAM INVALIDNA PENSIQ 177 LV. BLAGODARA VI PREDVARITELNO

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Общински ангажименти за интеграция на хора с увреждания

Мнение от bisolnev » Съб Апр 04, 2015 4:51 pm

Здравейте!
            Съжалявам, че късно видях Вашия имейл и едва сега Ви отговарям, за което моля да ме извините.
            На въпроса, свързан с помощ за преустройство на жилище, от социалната служба са Ви казали, че Вашият баща не може да ползва това право, защото не отговаряте на доходния критерий. И това е така. Питате как  да се обърнете към общината за съдействие? Нямате основание да търсите съдействие от общината, защото такава дейност не влиза в нейните ангажименти съгласно нашето законодателство. Прочетете темата по-горе за общинските ангажименти към хората с увреждания и ще се уверите, че те нямат такива задължения.
            Помощите, за които Вие питате, са регламентирани в Закона за интеграция на хората с увреждания, в раздела „Социално-икономическа защита“. Там е записано, че хората с трайни увреждания имат право съобразно потребностите им на целеви помощи и облекчения за преустройство на жилище, за покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство и т.н.  Администрирането и финансирането на тези помощи се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“, които са структурите в страната на Агенцията за социално подпомагане. А тя е изпълнителна агенция на Министерството на труда и социалната политика. Както виждате, общините нямат отношение към помощите за лица с увреждания и затова не могат да оказват съдействие, което ще противоречи и ще бъде в нарушение на законодателството..
            По втория Ви въпрос за целевата помощ за покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство, нейната цел е да подпомогне процеса на интеграция на хората с увреждания, които работят или учат, като се облекчат разходите им за съдаване на възможности за тяхната мобилност.  
            От писмото Ви разбирам, че имате намерение да откриете фирма. Ако я създадете съгласно българското законодателство и тя е работеща, а не фиктивна, Вие ще имате статут на работещ. Създаването и развитието на собствен бизнес от хора с увреждания е форма за тяхната трудова заетост съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. В чл. 31 е регламентирано, че „Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.“
            Това е подкрепата на държавата за хората с увреждания, които желаят със собствен бизнес да си осигурят трудови доходи. За тази цел Агенцията за хората с увреждания ежегодно провежда конкурси на проекти на желаещи да започнат такава форма на трудова заетост. Спечелилите проекти получават финансова помощ до 20 000 лева. С тези средства се покриват разходи, свързани с учредяването на фирма; разходи за създаване на благоприятни и здравословни условия на труд; средства за придобиване на оборудване за разкриване на нови работни места; средства за начален оборотен капитал; разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификацинен курс.   
На сайта на Агенцията за хората с увреждания в рубриката „Проекти/Програми“ ще намерите методиката, по която се провеждат тези конкурси. Подробно са описани редът, условията и документите за кандидатстване с проект. А в рубриката „Въпроси и отговори“ можете да получите подробна информация и консултиране по всичко, което Ви интересува за започване на собствен бизнес.             
Надявам се да съм Ви била полезна и Ви желая успех в това начинание.
Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към