Право на стипендии за ученици с увреждания

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kostadinov
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Авг 02, 2013 4:07 pm
Име: Динко
Фамилия: Костадинов

Право на стипендии за ученици с увреждания

Мнение от kostadinov » Нед Сеп 16, 2018 5:38 pm

Здравейте!
Интересувам се ученик с увреждане над 70 %, който тази учебна година ще бъде в 8-и клас в масово училище, има ли право на държавна стипендия? Какъв е редът и какви документи се изискват?

s.zaykov
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Юни 29, 2018 3:22 pm
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Право на стипендии за ученици с увреждания

Мнение от s.zaykov » Чет Сеп 20, 2018 12:57 pm

Стипендии за ученици с увреждания

Здравейте!

След направеното с Вас уточнение, че става въпрос за ученик, завършил VIII клас, Ви предоставям нужната информация.

Правното основание е Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. на Министерски съвет за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, което е актуализирано с Постановление № 328 от 21 декември 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.

При условията и по реда на Постановлението се отпускат стипендии на ученици с трайни увреждания, които са завършили VIII клас, не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.

Учениците нямат право на стипендия, когато: прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест; имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на наказанието.
Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Всяко училище, на основата на Постановлението, си изготвя вътрешен правилник за отпускане на стипендии. То предоставя получените средства за месечни и еднократни стипендии.
Месечните стипендии са:
1. за постигнати образователни резултати;
2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. за ученици без родители.

Стипендиите се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
Стипендиите за ученици с увреждания се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускане на стипендии на тези ученици не се извършва класиране.

Еднократните стипендии са за:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.
Тази стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок и за нея също не се изисква класиране.

Директорът на всяко училище определя комисия за стипендиите, която му предлага разпределението на средствата по видове стипендии; критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии; размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за учебна година; конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището; документите за кандидатстване; отпускането в училището на стипендии.

Комисията преглежда документите за кандидатстване, допуска до класиране, извършва класиране и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна или еднократна стипендия. Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията.

Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 50 лв. месечно. Максималният размер на месечните целеви стипендии може да бъде определен в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска. За кандидатстване за стипендия се подава Заявление-декларация по образец и копие от валидно Експертното решение на ТЕЛК.

Необходимо е ученикът да подаде необходимите документи в училището, в което ще учи, както и да се запознае с неговия Правилник за отпускане на стипендии. В повечето училища не се изисква доказване на доход от ученик с трайно увреждане.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към