Промени в Наредбата за безплатни винетки

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 135
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Промени в Наредбата за безплатни винетки

Мнение от redaktor » Чет Ное 29, 2018 9:44 am

Съгласно Чл. 10в от Закона за движение по пътищата лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика. От заплащане на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Условията и редът за ползване на това право са разписани в Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г.
В Държавен вестник от 17.07. 2018 г. е публикувана наредбата с извършени в нея промени. С тях се облекчават процедурите и се намалява административната тежест за хората с увреждания.
Ето кои са по-съществените промени, даващи възможност на хората с увреждания по-ефективно да ползват правото си на безплатна винетка:
 Лицата с увреждания получават безплатно една годишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил като се променя срокът на валидност, който вече ще се счита от датата на нейното валидизиране.
Досега лицата с увреждания, които са се инвалидизирали преди м. декември на съответната година, не можеха да ползват правото на безплатна винетка, защото тя беше валидна за периода 01 януари – 31 декември на текущата година. С тази промяна е премахната една несправедливост.
 Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1 към наредбата) за получаване на безплатна годишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по настоящия си адрес. Заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Заявление-декларация може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на лицето.
С тази промяна се премахва ограничението лицата с увреждания да кандидатстват за безплатна винетка само по постоянния си адрес, което за тези от тях, променили адреса си по една или друга причина, е голямо облекчение.
Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
- копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в дирекция "Социално подпомагане";
- копие на пълномощното, когато има такова, на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва;
- копие от свидетелството за регистрация, с което се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
- лична карта или личен паспорт на лицето, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на упълномощените лица (за справка).
 Отпада изискването да се представя копие на застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“.
Това също е облекчение за хората с увреждания. Служителите на дирекции "Социално подпомагане" извършват справка по служебен път в Национална база данни "Население" и "Гаранционен фонд" за наличието на сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок. Също така, ако ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на лицето е налично в съответната дирекция „Социално подпомагане“, копие не се прилага към заявлението-декларация.
 Заявлението-декларация и документите към него се подават лично по пощата с обратна разписка или по електронен път съгласно Закона за електронното управление.
При подаване на заявлението-декларация заявителят представя за справка оригинала на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал на свидетелство за регистрация "(част I - лице и гръб)" на лекия автомобил. В случаите на подаване на заявление-декларация по пощата с обратна разписка или по електронен път оригиналите на документите и оригинал на свидетелството за регистрация "(част I - лице и гръб)" на лекия автомобил за справка се представят в деня на получаване на винетката.
 Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят на лицата годишните винетки веднага след приемането и обработването на документите, ако същите отговарят на изискванията на тази наредба. При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция "Социално подпомагане" дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
 Валидизацията на годишните винетки се извършва от служител на дирекция "Социално подпомагане", съобразявайки се с посочения в заявлението-декларация период на валидност на винетката. Валидизацията на годишната винетка представлява маркировка, направена с механично устройство на предвидените за това места, в съответствие с месеца и датата, от които стартира валидността на винетката. Механичните устройства за валидизиране на винетните стикери се предоставят по заявка на дирекции "Социално подпомагане" от областните пътни управления чрез Агенция "Пътна инфраструктура" веднъж годишно.
Тези промени намаляват административната тежест при издаването на безплатните винетки.
В наредбата е регламентирано, че ползването на републиканските пътища или на техни участъци от лек автомобил, който не е снабден с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на Закона за движението по пътищата.
Валидна винетка е тази, която съответства на вида на лекия автомобил, на който е поставена, със срок на действие, съвпадащ със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък и съдържа всички реквизити за графичното й оформяне.
На безплатни винетки имат право и лицата с трайни увреждания, на които намалената работоспособност или вид и степен на увреждане е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към