Закон за личната помощ

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 118
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Закон за личната помощ

Мнение от redaktor » Вто Апр 02, 2019 6:56 pm

От 01.01.2019 г. е в сила Законът за личната помощ. Такъв нормативен документ се приема за първи път в нашата страна. Инициативата и заслугата е на майки на деца с увреждания, които години наред организираха протести и настояваха за приемане на закон, който да гарантира правото на лична помощ на децата и изобщо на хората с най-тежки увреждания в България. Според тях действащите социални услуги „Личен и Социален асистент“, финансирани със средства от държавния бюджет, не удовлетворяват адекватно нуждите на потребителите и им създават множество непреодолими проблеми. Те могат да бъдат решени със специален закон за личната помощ, който да се създаде на основата на опита и примера на европейските страни и да отговори на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.
Законът за личната помощ вече е факт. С него се уреждат условията и редът за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания, като целта е те да бъдат подкрепени да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и др.

Какво представлява личната помощ?
Според закона Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания.

Кой и как осъществява предоставяне на лична помощ на хора с увреждания?
Политиката за личната помощ се осъществява от Министерството на труда и социалната политика. Предоставянето на лична помощ се извършва от доставчици на лична помощ по реда на този закон.
Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане: планира, разпределя, контролира и отчита средствата за финансирането на личната помощ; издава задължителни методически указания за предоставянето на лична помощ; участва в процеса по включване на ползвателите на лична помощ в регистъра; води регистъра на доставчиците на социални услуги; ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ; осъществява контрол за предоставянето на лична помощ и изразходването на отпуснатите средства и други правомощия, предвидени в закона.
Директорите на дирекции "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане: организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ; осъществяват наблюдение на предоставяната лична помощ и изразходването на отпуснатите средства.

Кои лица с увреждания имат право на лична помощ?
В Глава трета на закона са определени ползвателите на лична помощ и участието им в предоставянето й. Ползвател е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото. Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълна забрана лице, той се представлява от законния му попечител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничена забрана лице, се иска съгласието на законния му представител.

Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или законният му представител:
1. избира асистенти;
2. участва в договарянето на условията на заетостта;
3. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд;
4. подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове;
5. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.

Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца или лице, което получава добавка за чужда помощ, а също така и потребител на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги от резидентен тип и в специализирани институции. Лична помощ могат да ползват и чужденци с увреждания, отговарящи на определени условия по нашето законодателство.

Как се включва лицето с увреждане в механизма лична помощ?
Отговорите на този въпрос са регламентирани в Глава четвърта. Специално за тази глава от закона Министърът на труда и социалната политика издава наредба по прилагането й.
Механизмът лична помощ се основава на:
- гарантирана от държавата финансова подкрепа,
- индивидуалните потребности на лицето с увреждане,
- избор на хората с увреждания.
Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания, в което е определен броят на часовете за лична помощ въз основа на четири степени, както следва:
1. първа степен на умерена зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
2. втора степен на тежка зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от четири пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения - при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот повече от четири пъти на ден, поради пълната загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност.

Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава заявление - декларация по образец в дирекцията за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по Закона за хората с увреждания с определения брой часове.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларацията заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта - като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите - да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане след сключването на трудовия договор и определяне на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ за деца и за часовете, определени в направлението, изготвено по Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата на кмета на общината.
Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, той дава съгласие в заявлението декларация добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината. Описани са редът и взаимоотношенията между НОИ, АСП и кметът на общината за движението на средствата за чужда помощ, както и за частта от детските добавки. Когато броят на часовете, определени в направлението от индивидуалната оценка е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата от детските добавки или чуждата помощ, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя пълния брой часове, определени в направлението.
Ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент, лицето с увреждане продължава да ползва месечната помощ или добавката за чужда помощ.

Какви са задълженията на доставчика на лична помощ?
Съгласно Глава пета на закона, доставчик е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на личната помощ на: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; на физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Регламентирани са задълженията на доставчика на лична помощ, между които:
- организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ;
- сключва и прекратява трудовите договори с асистентите;
- поддържа индивидуално досие на всеки ползвател на лична помощ;
- представя отчет на кмета на общината за предоставената лична помощ, изготвен въз основа на отчетите на асистентите на личната помощ;
- поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит;
- поддържа регистър за жалбите и сигналите по предоставянето на личната помощ и др.

На какви изисквания трябва да отговаря асистентът на човек с увреждания?
Съгласно закона, асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, което не е поставено под забрана и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. Кандидатът за асистент подава заявление по образец до доставчик на лична помощ, към което прилага автобиография, копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор и декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ. Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент. Между двете страни се сключва трудов договор. Асистентът е длъжен да представя на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или законния представител.

От къде и как се финансира личната помощ?
Личната помощ се финансира със средства от: държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика; дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица; Европейските структурни и инвестиционни фондове; проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори (други източници). Личната помощ може да се финансира и със средства от бюджетите на общините по решение на съответния общински съвет.
Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на:
коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година. Социалните и здравните осигуровки са за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание. Включва се и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец въз основа на представения отчет от асистента и ползвателя на личната помощ. Средствата за финансирането на личната помощ, съгласно определения месечен брой часове, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината.

Кой извършва контрола и какви са санкциите при неспазване на закона?
Министърът на труда и социалната политика упражнява контрол за изпълнението на закона.
Кметовете на общини и доставчиците на лична помощ упражняват контрол за предоставянето на личната помощ. В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане оправомощава длъжностни лица, които извършват проверки; дават задължителни предписания; съставят актове за установяване на административни нарушения и др. Ползвател на лична помощ, упълномощеното от него лице или лице законен представител, което декларира неверни данни или наруши правилата за ползване на личната помощ, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
На доставчик на лична помощ, който наруши разпоредбите на закона, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.
Асистент, който не изпълнява задълженията си, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

Каква важна информация съдържат Преходните и заключителните разпоредби?
Регламентирани са срокове за изпълнението на някои членове в закона, които хората с увреждания е добре да знаят. Така например:
• До 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, се определят, както следва:
1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения - до 15 часа месечно право на лична помощ;
2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения - до 42 часа месечно право на лична помощ;
3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения - до 84 часа месечно право на лична помощ;
4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения - до 168 часа месечно право на лична помощ.
• До 31 декември 2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд от асистента е, както следва:
1. за 2019 г. - 1,0;
2. за 2020 г. - 1,2.
• До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ по глава трета от Закона за хората с увреждания се подават в специализираните отдели в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.

От 1 януари 2021 г. политиката за предоставянето на лична помощ на хората с увреждания се осъществява от Държавната агенция за хората с увреждания.
Методическите указания на директора на АСП за предоставянето на лична помощ; наредбата на министърът на труда и социалната по глава четвърта – включване в механизма за лична помощ; образците на документите, свързани с предоставянето и ползването на личната помощ, се издават в 6-месечен срок от влизането на закона в сила.

До 30 юни 2020 г. Министерството на труда и социалната политика изготвя анализ за предоставянето на личната помощ и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на личната помощ.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към