Финансова подкрепа за закупуване на лично МПС

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
elina
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 5:31 pm
Име: Лиляна
Фамилия: Елицина
Лице със зрителни увреждания: да

Финансова подкрепа за закупуване на лично МПС

Мнение от elina » Нед Май 19, 2019 4:56 pm

Здравйте!
Интересувам се какви са условията и начинът човек на инвалидна количка да ползва правото си на финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство и приспособления в него. Разбрах, че се изисква деклариране на доход – какво се включва в това понятие?
Благодаря предварително за отговор на въпросите ми!

redaktor
Site Admin
Мнения: 135
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Финансова подкрепа за закупуване на лично МПС

Мнение от redaktor » Нед Юни 02, 2019 8:00 pm

Здравейте!

Правото и получаването на финансова подкрепа за закупуване на лично моторно превозно средство от хора с увреждания са регламентирани в Закона за хората с увреждания и в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Преди всичко е необходимо на лицето с увреждане да бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от такава подкрепа.
Съгласно закона, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в тяхната индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, която е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане и се състои от два компонента: месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждането и целеви помощи, съобразно вида на увреждането. Покупката на лично моторно превозно средство спада към целевите помощи. Условията за това право са записани в чл. 74 на закона, според който хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от линията на бедност. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. или размерът на помощта е до 1 392 лв. Хората с трайни увреждания получават тази помощ, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1. имат определена от ТЕЛК (НЕЛК) над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност, и
2. са работещи или учащи.

Във Вашия случай за придобиване на правото на такава целева помощ човекът с увреждане трябва да подаде заявление-декларация в дирекцията „Социално подпомагане“ с настоящ адрес, за да му бъде извършена индивидуална оценка, като за целта той трябва да попълни Формуляр за самооценка на потребностите от подкрепа. В него не нужно да се попълва всичко, а само раздел 1 и специално раздел VII. „Социални взаимоотношения“. Там има две части, отнасящи се до условията за ползване на правото за закупуване на лично моторно превозно средство - съответно дали лицето учи или работи.
Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане на целевата помощ за закупуване на лично моторно превозно средство. За Заповедта се уведомява писмено човека, подал заявление-декларация, в 7-дневен срок от издаването й заедно с индивидуалната оценка на потребностите.

В Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (чл. 80) са описани документите, които човекът с увреждане трябва да представи в дирекция „Социално подпомагане“, за да получи целевата помощ. Това са:
1. копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство;
2. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца;
3. документ, удостоверяващ осъществена покупко-продажба на моторното превозно средство.
Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от представяне на допълнителните документи издава заповед, с която отпуска или отказва мотивирано съответната целева помощ.

Относно запитването Ви за доходния критерий ясна и точна информация се съдържа в Допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания § 1. По смисъла на закона: точка 19. "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по Закона за закрила на детето и Закона за социално подпомагане.
За Ваше улеснение прилагам текстовете на т. 20 и т. 21. от Допълнителната разпоредба, § 1.
Съгласно точка 20. "Доходи за отпускане на целеви помощи" са всички приходи, произхождащи от: трудова дейност; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество; продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност; наем, рента и аренда; авторски и лицензионни възнаграждения; дивиденти и доходи от дялово участие; премии и награди от спортни състезания; обезщетения и помощи; пенсии; стипендии; месечни добавки и целеви помощи за деца; присъдени издръжки и други.
Важно е хората с увреждания да знаят кои приходи не се смятат за доход . Съгласно т. 21. „Не се смятат за доходи при отпускане на целевите помощи: финансовата подкрепа; добавката към пенсиите за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ; еднократната помощ при раждане по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца; хуманитарните помощи; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии; добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации; допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст; помощите, определени с акт на Министерския съвет; сумите, които настанените в специализирани институции за предоставяне на социални услуги получават като възнаграждение за участие в трудовотерапевтичен процес; финансовите средства и помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.“
Целевата помощ за закупуване на лично моторно превозно средство може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност от това.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към