Нужда от правна помощ

Модератор: bisolnev

Добави отговор
mitko93
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Окт 23, 2019 1:01 pm
Име: Димитър
Фамилия: Антонов
Лице със зрителни увреждания: да

Нужда от правна помощ

Мнение от mitko93 » Сря Окт 30, 2019 11:12 am

Добър ден. Може ли да получа няколко отговора как става регистрацията за осъществяване на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Нужда от правна помощ

Мнение от redaktor » Чет Окт 31, 2019 7:58 pm

Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания

Процедурата е регламентирана от: ЗАКОН за хората с увреждания (ЗХУ) – чл. 21 – чл. 27, чл. 69, т. 1 и 2, чл. 70 - чл. 73, 86 ЗАКОН за социално подпомагане (ЗСП) - чл. 6

Цел на процедурата
Целта на настоящата процедура по изготвяне на индивидуална оценка на потребностите е да се установят наличните функционални дефицити на човека с увреждане и на тяхна база да се определят:
- видовете подкрепа по глава трета „Индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания" от ЗХУ, и
- потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.
По смисъла на ЗХУ:
"Хора с трайни увреждания" са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ($ 1, т. 1 и 2 от ДР на ЗХУ).

Нормативно основание
Нормативното основание на настоящата процедура ечл. 20 от ЗХУ, съгласно който хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна.
Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Компетентен орган
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане (чл. 21, ал. 1 от ЗХУ).
Агенцията за социално подпомагане:
- усъвършенства критериите и индикаторите за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания;
- организира дейността по извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания;
- предоставя анализ и обобщени данни от индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания и резултатите от тях на министъра на труда и социалната политика за определен период, в определен регион или за страната (чл. 6, ал. 1, т. 11, 12 и 13 от ЗСП).

Иницииране на процедурата. Необходими документи
Индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на: 1. човека с увреждане или упълномощено от него лице; 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане; 3. лице, на което са възложени грижи за дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с увреждане;
5. директора на дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране (чл. 21, ал. 2 от ЗХУ).
За изготвяне на индивидуалната оценка се подават:
1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
2. формуляр за самооценка на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за со
3. медицински документи или експертно решение на териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Документите се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на човека с увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) N9 910/2014 на Европейския Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) N9 910/2014", и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост (чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗХУ).

Вътрешен ход на процедурата
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя въз основа на информация за: 1. самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях; 2. увреждането/здравословното състояние; 3. вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане; 4. степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане; 5. степента на включване в социалната среда на човека с увреждане; 6. мобилността на човека с увреждане в социалната му среда и затруднения извън дома; 7. други обстоятелства.
За изготвянето на индивидуалната оценка Агенцията за социално подпомагане чрез своите органи има право на безвъзмезден достъп до данни, обработвани и администрирани от други публични органи или структури, съгласно изискванията за защита на личните данни.
Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, се изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика*,
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите, по ред, определен с правилника за прилагането на закона (чл. 22 от ЗХУ).

Съдържание и срок на индивидуалната оценка
Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента: 1. информация за човека с увреждане;
2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация по чл. 22, ал. 1 от ЗХУ;
3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.
Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности съобразно представените документи, необходими за нейното изготвяне.
В заключенията се определят видовете подкрепа по глава трета от ЗХУ и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон (чл. 23 от ЗХУ).
Заключенията и направленията, определени в оценката, са задължителни за всички органи и организации, отговорни за реализиране на правата на хората с увреждания.
Индивидуалната оценка на потребностите се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане.
Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата по закона пожизнено независимо от определения в експертното решение срок. В тези случай срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите, както и на оценка, издадена въз основа на пожизнено експертно решение е 5 години от датата на издаването й.
Нова индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена преди изтичането на срока на издадената оценка при:
1. издаване на ново експертно решение от ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичането на срока на действащото експертно решение;
2. промяна в потребностите на човека с увреждане и заявеното желание по чл. 21, ал. 2 от ЗХУ (чл. 26 от ЗХУ).

Видове подкрепа по глава трета от ЗХУ съгласно индивидуалната оценка
Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуалната оценка. Подкрепата е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане (чл. 68 от ЗХУ).
Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа съгласно индивидуалната оценка на потребностите им за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Хората с трайни увреждания съгласно индивидуалната оценка на потребностите им имат право на 1. финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство; 2. финансова подкрепа за приспособяване на жилище; 3. финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги; 4. финансова подкрепа наем на общинско жилище; 5. месечна финансова подкрепа.
Хората с увреждания имат право да ползват социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа съгласно потребностите, определени в индивидуалната им оценка по чл. 20, при условия и по ред, определени със закон.
Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за:
1. отпускане на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 от ЗХУ, и/или 2. отпускане на целеви помощи по чл. 69, т. 2 от ЗХУ.
Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице издава направления за предоставяне на лична помощ с определен брой часове, социални услуги или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.
Заповедите и направленията се съобщават писмено на лицето, подало заявление-декларация, в 7-дневен срок от издаването й заедно с индивидуалната оценка на потребностите.
Заповедите и направленията се мотивират, и същите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Вземанията на лицата за финансова подкрепа се погасяват в срок до три месеца от края на месеца, за който се отнасят (чл. 25 от ЗХУ).
Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента: 1. месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;
2. целеви помощи съобразно вида на увреждането (чл. 69, т. 1 и т. 2 от ЗХУ).
Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 от ЗХУ имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност; 2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност; 3. над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност;
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност;
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност (чл. 70 от ЗХУ).
Хората с трайни увреждания от 18- до 20-годишна възраст имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 от ЗХУ, ако не получават месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (чл. 71 от ЗХУ).
Целевите помощи по чл. 69, т. 2 от ЗХУ се предоставят за:
1. осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество;
2. покупка на лично моторно превозно средство; 3. приспособяване на жилище; 4. балнеолечение и/или рехабилитационни услуги; 5. наем на общинско жилище (чл. 72 от ЗХУ).
Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от ЗХУ, получават целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт по чл. 72, т. 1 от ЗХУ, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната Здравноосигурителна каса. Целева помощ се получава след представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.
Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания. Механизмът и стандартите се изработват и утвърждават съвместно от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
Хората с увреждания, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълната й стойност заедно с лихвата по реда за събиране на държавните вземания (чл. 73 от ЗХУ).
При писмен сигнал или по преценка на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" за недобросъвестно получена месечна финансова подкрепа и/или целева помощ, както и за неизползвана по предназначение целева помощ, се извършва проверка от длъжностно лице на дирекцията. За резултатите от проверката длъжностното лице съставя констативен протокол, който предоставя в тридневен срок на директора на дирекция "Социално подпомагане",
В случай на установена недобросъвестност при получаване на месечна финансова подкрепа и/или целева помощ и/или неизползвана по предназначение целева помощ директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава мотивирана заповед за възстановяване на получената месечна финансова подкрепа и/или целева помощ заедно със законната лихва. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от деня на получаването й. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение. Принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се допуска по искане на дирекция "Социално подпомагане" по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Лицата, неизползвали по предназначение целева помощ, се лишават от тези помощи до възстановяване на дължимите суми (чл. 27 от ЗХУ).
Преходен период
До 31 март 2019 г. включително хората с увреждания имат право на целева помощ по чл. 72, т. 1 от ЗХУ въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, като индивидуална оценка на потребностите не се изготвя.
До 31 март 2019 г. включително хората с трайни увреждания имат право на месечна финансова подкрепа по чл. 70 от ЗХУ и/или целеви помощи по чл. 72, т. 2 – 5 от ЗХУ, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, като индивидуална оценка на потребностите не се изготвя.
Заявлението-декларация се подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на човека с увреждане, към което се прилагат медицински документи или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, Към заявлението декларация за отпускане на целева помощ по чл. 72, т. 5 и 6 от ЗХУ се прилагат съответните документи по чл. 76 и 77 от ЗХУ (разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съответно разходооправдателен документ от съответната община).
Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа по чл. 70 от ЗХУ и/или отпускане на целеви помощи по Чл. 72, т. 2 – 5 от ЗХУ се издава в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.
Заповедта за отпускане на целева помощ по чл. 72, т. 1 от ЗХУ се издава в срок до 10 дни от подаване на документите. Целевата помощ се предоставя по досегашния ред. Заповедите се съобщават писмено на лицето, подало заявлението-декларация, в 7-дневен срок от издаването им, и могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
Отказът за отпускане на финансова подкрепа се мотивира.
Вземанията на лицата за финансова подкрепа се погасяват в срок до три месеца от края на месеца, за който се отнасят.
Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа по чл. 70 от ЗХУ се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане. Срокът на действие на заповедта, издадена въз основа на пожизнено експертно решение, както и в случаите по чл. 26, ал. 3 от ЗХУ, e5 години от датата на издаването й (8 6 от ПЗР на ЗХУ).

Емил Узунов

Добави отговор

Назад към