Месечна добавка за социална интеграция.

Модератор: bisolnev

Добави отговор
sevda75
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Окт 23, 2019 12:57 pm
Име: Севда
Фамилия: Колева
Родител на дете с увреждания: да

Месечна добавка за социална интеграция.

Мнение от sevda75 » Сря Окт 30, 2019 12:40 pm

Добър ден, наскоро научих,че тук мога да получавам правна помощ. Бихте ли ми отговорили на този въпрос - Какъв е редът за получаване на месечни добавки и как са размерите за различните категории лица с увреждания.

redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Месечна добавка за социална интеграция.

Мнение от redaktor » Чет Окт 31, 2019 7:54 pm

Месечна добавка за социална интеграция (в сила до 31.12.2018 г.)

Процедурата е регламентирана от: ЗАКОН за хората с увреждания (ЗХУ) ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания (зиХУ) - чл. 42 - 42ж ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) - чл. 24, чл. 34 - 38
* Забележка: При действието на новия Закон за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) информация за реда и условията за получаване на месечната финансова подкрепа, като част от подкрепата по Глава трета от ЗХУ, се съдържа в процедурата „Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания“.

Цел на процедурата
Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на изготвена индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите на хората с трайни увреждания, определени съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането (чл. 42, ал. 1 от ЗОХУ). Добавката представлява парични средства, които допълват собствените доходи и е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:
1, транспортни услуги; 2. информационни и телекомуникативни услуги; 3. обучение; 4. балнеолечение и/или рехабилитационни услуги; 5. достъпна информация; 6. наем на общинско жилище; 7. диетично хранене и лекарствени продукти.
База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане (чл. 41, ал. 4 от ЗХУ).
Забележки:
1. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психологично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здрав човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ($ 1, т. 2 от ДР на ЗИХУ).
2. Месечната добавка за социална интеграция (диференцирана по различни видове потребности) се ползва, ако не се получава на друго законово основание.

Право на месечна добавка за социална интеграция
Право на месечна добавка за транспортни услуги (чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОХУ) имат лицата със затруднения в придвижването и в същото време с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто, лицата с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и лицата с определени вид и степен на увреждане от 18- до 20-годишна възраст, ако за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (чл. 42а, ал. 1, т. 1, чл. 426, ал. 1, т. 2 от ЗИХУ). "Лица със затруднения в придвижването" съгласно $ 1, т. 16 от ЗИХУ са лицата, които имат трайно оформен дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта.
Право на месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги (чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗИХУ) имат лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ (чл. 426, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ).
Право на месечна добавка за обучение (чл. 42, ал. 2, т. 3, чл. 426, ал. 1, т. 1 от ЗИХУ имат лицата с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и лица от 18- до 20-годишна възраст, с определени вид и степен на увреждане, ако за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца. Добавката се изплаща след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението (чл. 426, ал. 2 от ЗИХУ). Добавката не се изплаща на лицата, обучаващи се в специални училища и лицата, включени в обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Право на добавка за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги (чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗИХУ) имат лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите. Добавката се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист (чл. 42г, ал. 1 от ЗИХУ). Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Лицата с определена чужда помощ имат право да получа двойния размер на добавката за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв (чл. 42г, ал. 2 и 3 от ЗИХУ).
Добавката за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги се изплаща при извършено такова. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги се представя в двумесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание (чл. 28 от ППЗИХУ). Право на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти имат лица с трайни увреждания над 18 годишна възраст със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност (чл. 42ж от ЗИХУ).
Право на месечна добавка за достъпна информация (чл. 42, ал. 2, т. 5, чл. 42а, ал. 1, т. 2, от ЗОХУ, чл. 30 от ППЗИХУ) имат лицата с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена работоспособност 71 и над 71 на сто. Лицата от 18- до 20-годишна възраст с определени вид и степен на увреждане, имат право на добавката ако за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.
Право на добавка за наем на общинско жилище имат лицата над 18-годишна възраст с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Лицата с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 6, ако са самотни и договорът за наем е сключен с тях (чл. 42е от ЗИХУ).

Размер на месечната добавка за социална интеграция
Размерът на месечната добавка за социална интеграция се определя на база на гарантирания минимален доход (ГМД), чийто размер се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане (чл. 42, ал. 4 от ЗОХУ).
Общият размер се определя като сбор от:
- за транспортни услуги - 15 на сто от ГМД (чл. 42а, ал. 2 и чл. 426, ал. 3 от ЗИХУ);
- за ползване на информационни и телекомуникационни услуги - 20 на сто от ГМД (чл. 426, ал. 3 от ЗОХУ); - за обучение - 20 на сто от ГМД (чл. 426, ал. 3 от ЗОХУ);
- за балнеолечение и/или рехабилитация - до трикратния размер на ГМД, но не повече от действително направения разход, съгласно представени разходнооправдателни документи (чл. 43г, ал. 2 от ЗОХУ);
- за лекарствени средства - 15 на сто от ГМД (чл. 42ж, ал. 2 от ЗИХУ);
- за достъпна информация - 15 на сто от ГМД (чл. 42а, ал. 2 от ЗИХУ);
- за задоволяване на основни жизнени потребности - наем на общинско жилище е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинска собственост (чл. 42е от ЗИХУ, чл. 31 от ППЗИХУ).

Необходими документи
Съгласно чл. 32 от ППЗИХУ месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на: заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция до директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.
Заявленията-декларации се подават от: 1. лицето с увреждане или упълномощено от него лице; 2. родител (осиновител), настойник или попечител на лице с увреждане;
3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (чл. 12, ал. 3 от ЗОХУ).
4. директор на специализирана институция или социална услуга - резидентен тип, в които са настанени деца с увреждания.
Към заявленията-декларации се прилагат: - копие от влязло в сила експертно решение на на ТЕЛК/НЕЛК;
- документ, удостоверяващ продължителността на обучението в случаите по чл. 27 от ППЗиХУ. Документът се прилага:
1. към заявление-декларацията, когато обучението е започнало преди или в месеца на подаването му;
2. през месеца на започване на обучението в случаите, когато то ще се провежда след осигуряване на правото на месечна добавка по чл. 27 от ППЗИХУ; официален документ за проведено балнеолечение по чл. 28 от ППЗИХУ; - копие от настанителна заповед или договор за наем и разходнооправдателен документ (фактура, квитанция, разписка и др. за платен наем) по чл. 31 от ППЗИХУ.
При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи (чл. 32, ал. 6 от ппзиХУ).
Адрес на Агенцията за социално подпомагане: гр. София, ул. "Триадица" N9 2,
(на сайта може да се види списък на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане с точен адрес и телефон).

Ход на производството
Добавката се отпуска въз основа на заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция, подадена от лицата по чл. 12, ал. 3 от ЗИХУ. След преценка на всички обстоятелства, отразени в социалната оценка, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане. Отказът за отпускане на месечна добавка за социална интеграция задължително се мотивира. Заповедта за отказ може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок след издаването й, заедно с изготвената социална оценка (чл. 42, ал. 7- 11 от ЗИХУ).
Месечната добавка за социална интеграция се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта в рамките на бюджетната година, с изключение на добавката, отпусната през декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година (чл. 33, ал. 4 от ППЗИХУ).
Изплащането на добавката може да се извършва по касов или безкасов начин (чл. 33, ал. 6 от ППЗИХУ).

Отпускане и прекратяване на месечната добавка за социална интеграция
Прекратяването на месечната добавка става със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него лице от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането й (чл. 34, ал. 1 от ППЗИХУ).

Oбжалване
Заповедта за отказ на директорът на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощеното от него длъжностно лице за отпускане на месечна добавка за социална интеграция се обжалва пред директора на регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 42, ал. 9 от ЗОХУ).

Емил Узунов

Добави отговор

Назад към