Интегрирани услуги

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 116
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Интегрирани услуги

Мнение от redaktor » Пон Дек 09, 2019 6:12 pm

През последните години все повече нараства интересът на хората с увреждания към предоставянето на интегрираните услуги. Лицата, включвани в проекти, по които са ползвали такива услуги определено считат, че те са допринесли за промяна на живота им в положителна посока. Повсеместното и трайно въвеждане на интегрираните услуги се налага от необходимостта да бъдат удовлетворявани комплексните индивидуални потребности на всеки отделен човек, за да се подобри качеството на живота и социалното му приобщаване. Това изисква прилагането на интегриран подход. Вече има много добри резултати при хора с увреждания от реализацията на проекти, включващи предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги. Но с приключването на проектите и финансирането им, се преустановява и ползването на услугите.
Трайното предоставяне на качествени интегрирани услуги за рисковите групи може да се постигне чрез регламентирането им в националното законодателство. През м. март т.г. Парламентът прие първия отделен Закон за социалните услуги, който влиза в сила от 01.01. 2020 г.
В Глава девета. „Интегриран подход и интегрирани услуги“ са регламентирани всички необходими законови разпоредби за развитие на междусекторни интегрирани услуги – дефиниране, начин на функциониране, взаимодействие между различните системи, финансиране, включително от различни източници, контрол, стандарти и т.н. Създават се възможности за прилагане на интегрирания подход и навлизането на интегрирани услуги в живота на нуждаещите се лица. Интегрираният подход се изразява във взаимодействието и координацията с други системи, както и в координационните механизми в рамките на самата система за социални услуги. Ясно се разграничава интегрираното предоставяне на подкрепа от предоставянето на интегрирани междусекторни услуги. При предоставянето на подкрепа в основата са координационните механизми и взаимодействието между институции, а при интегрираните услуги водеща е нуждата от обща организация и управление на услугата. За идентифициране на потребности от подкрепа чрез интегрирания подход се извършват координирани действия между различните служби - здравни, социални, образователни, заетост и др. Така те имат общи и съгласувани планове за лицето. Премахва се сегашната порочна практика човекът с увреждане или негов роднина, близък, или родител на дете с увреждане да ходи от институция в институция, за да получи нуждаещият се необходимите услуги.
Координацията и взаимодействието с други системи включва оказване на съдействие при насочването от общината и от дирекция "Социално подпомагане":
- за ползване на социални услуги;
- при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите от доставчиците;
- за ползване на социални услуги при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи.
Интегрираното предоставяне на подкрепа може да се организира от общините, органите, институциите или доставчиците, като се създава обща среда, в която да се осъществяват дейностите и услугите.
Интегрираните междусекторни услуги се предоставят само когато специфичните потребности на лицата не могат да бъдат посрещнати без подкрепата за тях да бъде осъществявана в рамките на обща организация и управление.
При междусекторните услуги може да има най-различни комбинации от услуги. Тези комбинации и пропорциите между тях се персонализират след изготвянето на оценката на индивидуалните потребности на лицето. То получава пакет от услуги, като вниманието се фокусира върху конкретния резултат – например, осигуряване на постоянна заетост или водене на самостоятелен социален живот, или придобиване на конкретна образователна степен/квалификация, или активно участие и др. По-точно казано, при междусекторните услуги може да има най-различни комбинации от здравни, социални, образователни и обучителни услуги, такива на пазара на труда, културни, спортни и т.н., които допринасят за преодоляване на социалната изолация.
Дирекциите "Социално подпомагане" и общините координират дейностите с други системи по насочване за ползване на социални услуги, обменят информация и си оказват съдействие. За извършването на предварителната оценка при насочването дирекция "Социално подпомагане" и общината могат да изискват информация и становища от други органи и институции на централно, регионално и местно ниво, от семейството и близките на лицето, от личния лекар на лицето, от лечебни заведения, от институции в системата на предучилищното и училищното образование и доставчици на социални услуги. Когато лицето има нужда от специализирана подкрепа за разбиране на информацията и избор на услуга, дирекция "Социално подпомагане" и общината могат да изискват подкрепа от доставчици на социални услуги. Лицето има право на съдействие за получаване на подкрепата и от друг орган или друга услуга.
За общодостъпните социални услуги не е необходимо насочване от дирекция "Социално подпомагане" или общината, както не е необходима и предварителна оценка на потребностите. Но, ако се установи, че лицето има нужда от специализирана услуга, доставчикът му оказва съдействие за насочване от дирекция "Социално подпомагане" или от общината за ползване на такава услуга. Без насочване се предоставят спешна подкрепа и социални услуги на лице в кризисна ситуация, на лице, пострадало от домашно насилие, или на лице - жертва на трафик, като доставчикът на услугата незабавно уведомява дирекция "Социално подпомагане" за предприемането на необходимите действия.
Регламентирано е, че лице с увреждане, което има издадено по Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има право да ползва тези услуги без насочване от дирекция "Социално подпомагане" или общината и без предварителна оценка на потребностите.
Всички социални услуги могат да се предложат като част от интегрирано предоставяне. То може да се организира от общините, органите, институциите или доставчиците чрез:
1. създаване на обща среда, в която да се осъществяват дейностите и услугите;
2. осигуряване на достъпа на лицата до различните дейности и услуги;
3. осигуряване на координацията и съвместната работа на специалистите, извършващи дейностите и услугите от различните сектори.
Органите, институциите и доставчиците на услуги, които отговарят за дейностите и услугите за лицето, изготвят съвместен план за предоставяне на подкрепата. Управлението в случая се извършва от доставчика на социалната услуга, която е част от интегрираната подкрепа. Координацията и взаимодействието при интегрираното предоставяне на подкрепа от различни системи се осъществява под ръководството на дирекция "Социално подпомагане", като разработването на плана и неговото изпълнение се координира от определен от директора водещ социален работник.
Интегрирано предоставяне на подкрепа само чрез социални услуги е, когато на едно лице се предоставя комплексна подкрепа чрез различни видове социални услуги. Те се организират от общината, когато са финансирани от държавния бюджет. Доставчиците на социални услуги могат да предоставят интегрирано всички видове социални услуги, като не се допуска интегрирано предоставяне на отделни социални услуги за резидентна грижа в обща специализирана среда.
При интегрираното предоставяне на социални услуги от един доставчик лицето сключва договор с него за ползването на всички услуги. Когато услугите са от различни доставчици, лицето сключва договор с всеки един от тях. Дирекция "Социално подпомагане" и общината оказват съдействие и подпомагат координацията между тези доставчици.
Доставчиците на социални услуги могат да търсят съдействие, консултация и подкрепа при оценката на потребностите и предоставянето на социални услуги от специалисти от лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, детски ясли, места за подкрепа на деца с противоправно поведение, центровете за лица, търсещи и/или получили международна закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството на вътрешните работи. Специалистите са задължени да окажат търсеното съдействие, консултация и подкрепа в рамките на тяхната компетентност.
Социалната работа, извършвана от наети за целта служители в лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, детски ясли, места за лишаване от свобода и в места за подкрепа на деца с противоправно поведение, се финансира от съответните органи, отговорни за ръководството на тези заведения или институции.
Доставчици на интегрирани междусекторни услуги могат да бъдат всички доставчици на социални услуги след издаване на лиценз по реда на глава десета от закона. За издаването на лиценз за интегрирана междусекторна услуга Агенцията за качеството на социалните услуги изисква становище от органа, който отговаря за контрола на дейностите, включени в междусекторната услуга извън обхвата на социалните услуги.
Качеството на интегрираните междусекторни услуги се определя по стандарти, заложени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Доставчиците на тези услуги имат всички задължения по този закон.
Контролът се осъществява от Агенцията за качеството на социалните услуги с участието на представители на органа, който отговаря за контрола на дейностите, включени в междусекторната услуга, извън обхвата на социалните услуги.
Резидентната грижа като част от интегрирана междусекторна услуга, независимо от източника ѝ на финансиране, може да се предоставя само като част от интегрирана здравно-социална услуга и не може да се предоставя в лечебни заведения.
Интегрираните здравно-социални услуги са услуги за специализирана подкрепа на лицата чрез дейности от сферата на здравните грижи и социалните услуги, които се предоставят в рамките на обща организация и управление. Подкрепата чрез интегрирани здравно-социални услуги се осигурява от медицински специалисти и от специалисти, предоставящи социални услуги.
Потребители на интегрирани здравно-социални услуги са:
- деца и лица с трайни увреждания;
- лица с хронични заболявания;
- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.
Съгласно закона, интегрираните здравно-социални услуги могат да се финансират от държавния бюджет. Те се включват в Националната карта на социалните услуги по реда, определен в Наредба за планирането на социалните услуги. Тези услуги осигуряват специализирана подкрепа на лицата чрез дейности от сферата на здравните грижи и социалните услуги, които се предоставят в рамките на обща организация и управление. Регламентирани са правила за тяхното лицензиране и контрол. Всички доставчици на социални услуги могат да предоставят интегрирани междусекторни услуги след получаване на лиценз за тях. Стандартите за качество на интегрираните междусекторни услуги се определят в Наредбата за качеството на социалните услуги.
Всички доставчици на социални услуги и лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги. За издаването на лиценз за интегрирана здравно-социална услуга на лица и на лечебни заведения Агенцията за качеството на социалните услуги изисква становище от регионалната здравна инспекция по адреса, посочен от доставчика или от лечебното заведение за място на предоставяне на услугата.
И тук контролът се осъществява от Агенцията за качеството на социалните услуги с участието на представители на регионалната здравна инспекция по адреса, където се предоставя услугата.
Насочването за ползване на интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа се извършва въз основа на специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите на лицата от медицински грижи от лечебни заведения за болнична помощ, определени със заповед на министъра на здравеопазването. Лечебните заведения подпомагат и консултират доставчиците на интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа при извършването на индивидуалната оценка на потребностите, разработването на индивидуалния план за подкрепа и при предоставянето на услугата. Постоянното медицинско наблюдение и медицинската грижа, които се предоставят чрез интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се осигуряват по методика на министерство на здравеопазването.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към