Месечни социални помощи

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
Mariana
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 9:51 am
Име: Марияна
Фамилия: Маринова
Роднина (близък) на лице с увреждане: да

Месечни социални помощи

Мнение от Mariana » Нед Юни 07, 2020 6:30 pm

Здравейте!

Бихте ли разяснили какви са възможностите човек с 82% загубена работоспособност, изпаднал тежко материално положение, да получава и месечна социална помощ. Има ли значение, че получава инвалидна пенсия и месечна финансова подкрепа по ЗХУ?

redaktor
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Месечни социални помощи

Мнение от redaktor » Съб Юни 27, 2020 9:08 am

Здравейте!

Преди по-подробно да Ви запозная с възможностите на хората с увреждания да получават социални помощи, искам да знаете, че пенсията, независимо какъв вид е, се счита за доход на лицето. Финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, обаче, не влиза в дохода, защото нейната цел е да допринесе за интеграция на лицето с увреждане, а не за задоволяване на жизнените му потребности.
Право на социални помощи имат българските граждани, които не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности и когато отговарят на определени изисквания.
Това право е регламентирано в Закона за социално подпомагане. В него са разписани начинът, по който се предоставят помощите, изискванията за отпускането им, размерът им, институциите, отговарящи за тях и др.
Социалното подпомагане се предоставя чрез социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.
Съгласно закона, получаването на месечни социални помощи се обвързва с:
- полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция "Бюро по труда" и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това;
- редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
Както е видно от текстовете по-горе, в закона такова обвързване не е необходимо за лицата с увреждания, предвид здравословното им състояние.
За изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане е създадена Агенция за социално подпомагане (АСП) към министъра на труда и социалната политика. Тя е изпълнителна агенция със седалище в София и се ръководи от изпълнителен директор. Към него е създаден инспекторат. Териториалните поделения на Агенцията са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции "Социално подпомагане“. Част от задачите на АСП са свързани с осъществяването на дейността по предоставяне на социални помощи. С влизането в сила от януари 2019 г. на Закон за хората с увреждания АСП усъвършенства критериите и индикаторите за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и организира дейността по нейното извършване.
Условия за социални помощи
В Закона за социално подпомагане е регламентирано, че социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства. Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за право на издръжка от лицата по Семейния кодекс.
Социалните помощи са месечни, целеви и еднократни.
Отпускат се след преценка на:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. включването на децата в системата на предучилищното и училищното образование в случаите, когато същите подлежат на задължително предучилищно или училищно образование;
7. възрастта;
8. други констатирани обстоятелства.

Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи, се включват в програми за заетост. Отказалите участие в тези програми се лишават от месечни помощи за срок от една година. От включването в програмите се освобождават лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност, както и лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ и лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи.
Социални помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено от нуждаещия се или от упълномощено от него лице. Помощите се отпускат със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална анкета. Отказът за отпускане на социални помощи задължително се мотивира. Заповедта за отпускане или за отказ на социални помощи се съобщава писмено на лицето, подало заявление, в 14-дневен срок от нейното издаване. Тя може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс. А когато той не се е произнесъл по жалбата или я е отхвърлил, заповедта може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс и това решение е окончателно.
Важно е да се знае, че социалните помощи се освобождават от данъци и такси. Правото на социална помощ е лично и отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни. От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка и запори за вземания за издръжка на деца.
За получаване на социална помощ на лицето се извършва социална анкета, с която се установява наличието на условията за упражняване на правото на социални помощи. Тя се извършена от социални работници в Дирекция "Социално подпомагане“ и се изразява в проверки в дома на лицето и/или семейството, в проучване на документация и събиране на информация.
Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)
Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход. Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет – сега е 75 лева.
Според ППЗСП диференцираният минимален доход се определя, както следва:
1. за лица над 75 години, живеещи сами - 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);
2. за лица над 65 години, живеещи сами - 140 на сто от ГМД;
3. за лица над 65 години - 100 на сто от ГМД;
4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 66 на сто от ГМД;
5. за лице до 65 години, живеещо само - 73 на сто от ГМД;
6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто - 100 на сто от ГМД;
7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 125 на сто от ГМД;
8. за дете:
а) сирак до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 100 на сто от ГМД;
б) настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 100 на сто от ГМД;
в) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 91 на сто от ГМД;
г) от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование - 30 на сто от ГМД;
д) от 5- до 16-годишна възраст, което не учи - 20 на сто от ГМД;
е) от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 - 66 на сто от ГМД;
ж) в случаите, когато не са извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето съобразно възрастта и здравословното му състояние - 30 на сто от ГМД;
9. за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст - 100 на сто от ГМД;
10. за родител:
а) отглеждащ сам дете/деца:
аа) до 3-годишна възраст - 120 на сто от ГМД;
бб) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20 години - 100 на сто от ГМД;
б) отглеждащ дете/деца до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 73 на сто от ГМД;
в) отглеждащ дете/деца до 18-годишна възраст, което не учи - 20 на сто от ГМД;
г) отглеждащ дете/деца от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 - 66 на сто от ГМД;
д) отглеждащ дете/деца от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, което/които е/са допуснало/допуснали 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование - 30 на сто от ГМД;
11. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 100 на сто от ГМД.
Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от предходния месец. Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.
Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:
1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице - едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
в) за четиричленно семейство - тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
Тези изисквания не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е и не може да бъде източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.
2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
3. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
4. да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, с изключение на случаите по т. 1, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
5. да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
6. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
6а. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години и др. Разпоредбата на 6 и т. 6а не се прилага в случаите, когато:
- в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания;
- общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.
По-ясно казано: Доходи са всички средства от пенсии, заплати, наеми, ренти, детски добавки, издръжки и др. Семейство са съпрузите и всички деца до 18 г. Съжителстващи лица са съвместно живеещите в едно жилище и в едно домакинство.
Не се изисква регистрация в дирекциите "Бюра по труда" за отпускане на месечни помощи на:
- човек с увреждане с трайно намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане 50 на сто или над 50 на сто;
- лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
- лица с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи;
- лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи, когато е в невъзможност да се самообслужи;
Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" се предоставят в натура и в случаите, когато:
1. родителите не полагат грижи към децата си;
2. паричната помощ не се използва по предназначението й.
Такава помощ може да се предостави чрез частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии; закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др., както и по друг начин, определен чрез социална анкета.
Отпускане на социални помощи
Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес до дирекция "Социално подпомагане", и след представяне на лична карта/личен паспорт (за справка).
Заявление-декларацията за месечна социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година с изключение на случаите, когато в рамките на същата година е отказано отпускането или отпуснатата месечна социална помощ е прекратена.
Към заявление-декларацията се прилагат:
1. документи за брутните доходи от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
г) стипендии.
При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи от значение при определяне на правото на социално подпомагане, които не могат да бъдат получени служебно. В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередности или за представяне на липсващите документи. В срок до 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на АСП. Социалната анкета се изразява в установяване на факти и обстоятелства, които имат отношение в конкретния случай към правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство и включва:
1. проверки в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес;
2. проучване и анализиране на документи;
3. събиране на информация.
При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка. Въз основа на резултатите от социалната анкета социалният работник прави предложение за отпускане или за отказ на помощта, за нейния вид и размер.
В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. В 14-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.
Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на заявление-декларацията и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощите за декември, които се изплащат най-късно до 31 януари на следващата година. Изплащането на помощите може да се извършва касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка на правоимащото лице.
Съгласно Допълнителни разпоредби на ППЗСП не се считат за доходи, при определяне размера на социалните помощи:
• помощите, отпуснати по реда на правилника и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика;
добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
• помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца, и помощите, предоставяни от Фонд "Социална закрила";
• хуманитарните помощи;
еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
• добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
• помощите, определени с акт на Министерския съвет;
• доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето и;
финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания.

Важно е да знаете, че хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по ППЗСП пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към