Критерии за национално представителство

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kali
Мнения: 4
Регистриран на: Пет Юни 28, 2013 2:33 pm
Име: Kali
Фамилия: Marinov
Преподавател: да

Критерии за национално представителство

Мнение от kali » Чет Яну 23, 2014 4:32 pm

За да стане една неправителствена организация, работеща за защита правата на хората с увреждания, национално представителна, на какви критерии и условия трябва да отговаря? Как се кандидатства за такъв статут?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Критерии за национално представителство

Мнение от bisolnev » Чет Яну 30, 2014 4:01 pm

Критерии за представителност на национално равнище
на неправителствени организации на и за хора с увреждания


В Закона за интеграция на хората с увреждания е регламентирано, че към Министерски съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), който е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания. В него участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините. За да станат членове на този съвет, организации на или за хора с увреждания, трябва да получат статут на национално представителни, който се определя с решение на Министерски съвет.
В глава четвърта на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания са разписани общи и специфични критерии, на които трябва да отговарят организациите на или за хора с увреждания, за да бъдат признати за представителни на национално равнище и да участват в Националния съвет, както и редът за кандидатстване.
Общите критерии са:
• да имат съдебна регистрация;
• да имат уставни цели и задачи с национално значение в областта на интеграцията на хората с увреждания;
• териториалните им структури да обхващат повече от 30 на сто от общините в страната.
Специфичните критерии са според вида на организацията, както следва:
• организациите на хора с увреждания да имат не по-малко от 1600 членове, от които не по-малко от 50 на сто да са хора с трайни увреждания;
• организациите на слепоглухи хора да имат не по-малко от 400 членове, от които не по-малко от 50 на сто да са хора с трайни увреждания, независимо от броя на териториалните им структури по общини;
• организациите на малките хора да имат не по-малко от 150 членове, от които не по-малко от 50 на сто да са хора с трайни увреждания, независимо от броя на териториалните им структури по общини;
• организациите на работодателите да имат не по-малко от 10 работодатели и не по-малко от 800 трудоустроени лица с увреждания;
• организациите за хора с увреждания, предлагащи социални услуги, да обслужват не по-малко от 4500 лица годишно и да имат назначени не по-малко от 50 души специализиран персонал за обслужване на хора с увреждания;
• родителските и професионалните организации за хора с увреждания да имат не по-малко от 400 членове за организация и не по-малко от 1000 членове за асоциация на организации.
Организациите, които не отговарят поотделно на горните критериите за представителство, могат да се сдружават и да участват в Националния съвет като асоциации с общо представителство.
Организациите, които кандидатстват за представителство в Националния съвет, подават чрез председателя на Националния съвет (който е министърът на труда и социалната политика) писмено заявление до Министерския съвет и следните документи: удостоверение за първоначална съдебна регистрация; удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията; устав, с който организацията е регистрирана в съда, със заверен препис от протокола или решението за неговото приемане; справка за дейността в областта на интеграцията на хората с увреждания; списък на териториалните структури с имената и адресите на ръководителите им; численост на членския състав на организацията към датата на кандидатстване и на работещите трудоустроени лица с увреждания за организациите на работодателите.
При изпълнение на критериите и условията Министерският съвет приема решение за признаване на кандидатстващата организация за представителна на национално равнище в НСИХУ за срок от три години.
Министерският съвет може да отмени решението си за признаване на организация за представителна, ако при извършена проверка не се представят актуални документи за състоянието на организацията или има документи с невярно съдържание, както и при установяване, че организацията е престанала да отговаря на критериите за представителност.
Подробна информация и консултиране може да се получат в Министерството на труда и социалната политика, което осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет. Там функциите на Секретариат на съвета се изпълняват от дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи" – по-конкретно включеното в нея специализирано звено отдел “Интеграция на хората с увреждания”.

Автор: Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към