Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Мнение от bisolnev » Вто Юни 11, 2013 1:49 pm

Свали статията в pdf

Промените в политико-икономическата система на страната от 1989 г. разкриват път към равнопоставеност чрез активни действия на зараждащото се гражданско общество с участието и на неправителствените организации на и за хора с увреждания. Благодарение на тяхната борба за равни възможности и зачитане на човешките им права, през 1995 г. е приет първият у нас Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. В изпълнение на негова разпоредба към Министерския съвет се създава Национален съвет по рехабилитация и социална интеграция, като консултативен орган за решаване проблемите на хората с увреждания.
След 1990 г. в България се учредиха стотици неправителствени организации на или за хора с увреждания, но към днешна дата много малка част от тях са активни. Главна роля в обществото играят тези организации, които с решение на Министерския съвет са признати за представителни на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), защото, първо, по закон се явяват официален партньор на държавата при формиране на политиката в тази сфера и второ, защото асоциирани техни членове са десетки по-малки активни организации на или за хора с увреждания в страната.

Нормативна уредба
В новия Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), в сила от януари 2005 г., се регламентира статутът на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Съгласно чл. 6 за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания към Министерския съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, който е консултативен орган. В него участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.
Функциите и задачите на съвета са записани в приет от Министерския съвет Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и организациите за хора с увреждания, а именно:
“Националният съвет:
1. оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;
2. организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;
3. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;
4. съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;
5. взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето;
6. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;
7. организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;
8. представя ежегодни отчети на Министерския съвет за дейността си и взема мерки за подобряването й;
9. получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.
Съгласно правилника председател на съвета е министърът на труда и социалната политика, а заместник-председатели са зам.-министър на труда и социалната политика, зам.-министър на здравеопазването и представител на национално представителните организации на хора с увреждания, избран на ротационен принцип за срок една година. По изключение, с решение на Националния съвет, срокът може да бъде продължен с още една година.
Министерството на труда и социалната политика осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет, като функциите на секретариат се изпълняват от дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи" и конкретно включеното в нея специализирано звено - отдел “Интеграция на хората с увреждания”. Съветът заседава най-малко четири пъти в годината, като при необходимост се свикват и извънредни заседания по искане на две трети от членовете.
Националното представителство на организации на или за хора с увреждания се признава с решение на Министерския съвет по определени в правилника на съвета общи и специфични критерии за представителност. На всеки три години националната представителност се признава с ново решение на Министерския съвет. Към март 2013 г. в Националния съвет членуват 19 национално представителни организации на или за хора с увреждания. Сред тях в защита на правата и подкрепа на лица и деца със зрителни увреждания са:
• Съюз на слепите в България
• Национална потребителна кооперация на слепите в България
• Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
• Национален център за рехабилитация на слепи
• Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Национално представителните организации изпълняват и други функции, вменени им с Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). Например, за насърчаване на заетостта на хората с увреждания в изпълнение на чл. 26 ежегодно до 31 август на текущата година национално представителните организации на и за хората с увреждания и организациите на работодателите на хора с увреждания могат да подават пред министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки предложения за следващата година, съдържащи видовете произвеждани стоки и услуги и капацитетните възможности в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки представят получените при тях предложения в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който от своя страна представя на Министерския съвет становище за актуализация на списъка на стоки и услуги за възлагането им чрез обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
Съгласно членове 51, 52, 53, 53а и 53б, от ППЗИХУ на пет национално представителни организации на хора с увреждания се възлага организацията и изплащането на целевите помощи за преводачи и придружители на хора с увреждания. Това са:
• Съюзът на глухите в България - обслужва лицата с увреден слух, които имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги;
• Съюзът на слепите в България - обслужва лицата с увредено зрение, които имат право на целева помощ за придружител;
• Съюзът на инвалидите в България - обслужва трудноподвижните лица, които имат право на целева помощ за придружител;
• Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения - обслужва лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства, които имат право на целева помощ за придружител;
• Националната асоциация на сляпо-глухите в България - обслужва лицата със сляпо-глухота, които имат право на целева помощ за придружител.
Целевите помощи се изплащат от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на горните организации. Това партньорство допринася в известна степен за облекчаване работата на държавната администрация и улеснява достъпа на хората с увреждания до тези помощи.

Роля на организациите за изграждане и развитие на добри взаимоотношения на хората с увреждания в обществото
В 1998 г. и в 2000 г. национално представителните организации организират и провеждат първите у нас международни семинари по правата на хората с увреждания. В тях участват представители на над 15 страни от Европа и повече от 40 неправителствени организации в България. Посланията от тези семинари изиграват своята роля в промяната на политиката по отношение на хората с увреждания, постепенно започват да влияят за чувствителна промяна и на обществените нагласи към тях. Държавната политика се преориентира към изграждането на антидискриминационна среда, равен достъп до информация и всеобхватна реализация на правото на придвижване в градски условия, образование, трудова заетост, личностна изява на хората с увреждания и пр.
В стремежа към дългосрочно планиране на процесите в социалната област, през 2003 г., по повод Европейската година на хората с увреждания, по инициатива на национално представителните организации, правителството приема Национална програма “България за всички” и Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания, на основата на която е изготвен новият Закон за интеграция на хората с увреждания. В тези първи по своя характер документи се прави опит за точна оценка на ситуацията в България, очертават се главните цели в бъдещата социална политика и се регламентират обществените отношения за постигане на интеграция на хората с увреждания, като в този процес определен принос имат национално представителните организации на и за хора с увреждания. Участват активно в създаването на българското законодателство в годините на прехода и съдействат за създаване на условия и гаранции за облекчаване живота на хората с увреждания.
Ролята и капацитетът на представителните организации на или за хората с увреждания определят тяхното място във формирането и изпълнението на държавната политика за интеграцията на тази група хора. Европейският принцип е ”Нищо за хората с увреждания без тяхно участие”. Колкото по-силни и устойчиви са тези организации, толкова по-значима е тяхната роля като изразители на интересите на хората с увреждания при диалога и сътрудничеството с институциите на държавната и местната власт, както и с други заинтересовани страни. Участват, представят и защитават своите позиции, становища и предложения в работни групи, в комисии на Народното събрание при обсъждане на нормативни актове, които пряко или косвено се отнасят за хората с увреждания. Техните предложения все повече намират разбиране и подкрепа от страна на правителството и на народните представители.
Организациите на или за хора с увреждания са доказали, че са коректен и надежден партньор на държавните институции, но и техен коректив. Те имат важна роля и принос в развитието на гражданското общество. С активното им и пряко участие в разработването на проект на закон през 1995 г. беше приет първият у нас Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, с който се създаде и Националният съвет за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите към Министерския съвет. В тежките условия на прехода 18 години национално представителните организации на или за хора с увреждания успяха да защитят интересите на хората с увреждания и бяха запазени почти всички облекчения и преференции в законодателството, които са извоювани за тях. С активното им участие са разработени националните стратегии за равни възможности и за заетостта на хората с увреждания, национални планове, наредби, програми и т.н. Участват в провеждането на мониторинги на домове за деца и домове за възрастни с увреждания. Оказват помощ на МТСП и АСП при разпределянето и раздаването на хуманитарни помощи, при организирането и провеждането на международни срещи и семинари по социално включване, като привличат представители на други неправителствени организации и на сродни организации от Европа. Поддържат постоянни контакти с общинските власти и участват в обществени съвети към тях. В последните години развиват и внедряват редица иновативни и европейски практики в областта на социалните услуги, които нямат адекватен държавен или обществен заместител. Огромен ефект за интеграцията на хората с трайни увреждания и за промяна в обществените нагласи към тях имат организираните ежегодно мероприятия в областта на социалния туризъм, спортната, художествено-творческата и културна дейност. Все по-значима става намесата на НПО в диалога с работодатели за разкриване на работни места за хора с увреждания.
Национално представителните организации непрестанно работят за защита на правата и за оптимизиране на законодателството в областта на хората с увреждания, настояват за създаване на условия за равен достъп до среда, здравеопазване, образование, заетост и пр. По повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, през 2007 и 2008 г. в София бяха проведени протестни митинги, организирани от национално представителните организации, в които взеха участие и други неправителствени организации на хора с увреждания. В резултат на тези действия и системен натиск правителството прие мерки за по-ефективно решаване на проблемите. Започна подготовката за ратифициране от България на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и това стана факт през януари 2012 г.
Национално представителните организации в НСИХУ пряко участват във формирането, изпълнението и наблюдението на политиките по отношение на хората с увреждания. Важна функция на НСИХУ е да съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания. За да бъде ефективна координиращата роля на съвета в това отношение е необходимо и самите неправителствени организации да търсят такова съдействие, да дават конкретни идеи и предложения, с които биха могли да бъдат полезни както на държавата за формиране на политики, така и за хората, чиито права защитават.
И национално представителните, и другите организации на и за хора с увреждания трябва да полагат много повече усилия за преодоляване на противопоставянето, което съществува между някои от тях, да се обединяват в действията си, заедно да участват във формирането на политиките и в защита на правата и интересите на хората с увреждания. Съществен принос за развитието на гражданското общество те ще имат, ако не допускат политическата обвързаност и са последователни и активни в обществения диалог за равнопоставеност и по-добро качество на живот.

Автор: Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към