Създаване на самостоятелен бизнес

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kostadinov
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Авг 02, 2013 4:07 pm
Име: Динко
Фамилия: Костадинов

Създаване на самостоятелен бизнес

Мнение от kostadinov » Съб Май 24, 2014 9:00 am

Въпросът ми е: Искам да разивам самостоятелен бизнес. Какъв е пътят за стартиране и на каква помощ мога да разчитам от държавата като човек с увреждане?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Създаване на самостоятелен бизнес

Мнение от bisolnev » Чет Май 29, 2014 2:09 pm

Стартиране на собствен бизнес

Стартирането на всеки бизнес започва с генериране на една или повече бизнес идеи.
Това се основава на проучване на пазара, преценка на необходимия за реализацията ресурси, стратегия и възможности на предприемача
и проучване на добри практики и опит.
Идентифициране на вашите активи
Човешки ресурси (екип, умения, необходимост от обучения, налага ли се наемане на допълнителни консултанти)
Материални активи/инвентар (недвижима собственост, оборудване, материали)
Финансови ресурси (собствени средства, необходимо финансиране)
Други активи (лицензи/разрешителни за извършване на съответната дейност, сключени договори/възможности за съвместна дейност, сертификати)

Прецизиране на възможностите
Какви са потенциално силните страни на тази идея?
Какви са потенциалните й слабости?
Какви умения, ресурси и знания изисква?
Грубо, колко ще струва?
Това по-добро ли е от други неща, които бихме правили с времето/парите си?
Това ли наистина искаме да правим?

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ !
ДОБРАТА БИЗНЕС-ИДЕЯ СЕ КОРЕНИ В ПАЗАРНИТЕ РЕАЛНОСТИ.
КАТО БЪДЕЩ ПРЕДПРИЕМАЧ ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТЕ, И УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАТE, ТРЯБВА ДА ИМАТ РЕАЛНИ КУПУВАЧИ, РЕАЛНО ТЪРСЕНЕ НА ПАЗАРА!!!

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Етап 1: Възможности
Какво ще предложите?
Какво е уникалното в него?
Как ще го изградите/развиете?
Кои биха били вашите клиенти?
Каква ще е ползата за вашите клиенти?
Ще посрещнете ли неудовлетворена понастоящем нужда/търсене?
С кой настоящ продукт/услуга ще се конкурирате?

Етап 2: Цели

Напишете 3-6 от най-важните области, които бихте искали да проучите в процеса на технико-икономическия анализ на избраната от вас възможност. Тези области трябва да обхващат нещата, които биха попречили на начинанието.

Етап 3: Определяне на потребителите

1.Кой са вашите целеви клиенти?
2.Какви са демографските им характеристики (т.е. възраст, пол, местонахождение, доходи и т.н.)?
3.Какви са психографските им характеристики (т.е. нагласи, интереси, начин на живот и т.н.)?
4.От какви придобивки имат нужда (т.е. удобство, безопасност и т.н.)?
5.Как вземат решения за покупки?
6.Какво са готови да платят?
7.Какво могат да платят?
8.Защо ще изберат вас?

Етап 4:Определяне на пазар

1. Колко голям е пазарът (т.е. брой конкуренти, пазарен приход и т.н.)?
2. Пазарът разраства ли се или се свива (т.е. скорости на растеж и т.н.)?
3. Кои са главните тенденции в този пазар?
4. Кои са сегментите на пазара?
5. Каква е средната рентабилност на бизнеса в този пазар (т.е. нива на печалба и пр.)?
6. Какви са главните спънки за влизане в този пазар (т.е. капиталови изисквания, лицензи, икономии от мащаба и т.н.)?
7. Какви са ключовите фактори за успех в този пазар?

Етап 5: Определяне на конкурентите

1.Колко голям е всеки от конкурентите ви (т.е. приходи, големина на екипа)?
2.Какви продукти/услуги предлагат те?
3.Какво ги прави уникални? В какво се специализират?
4.Какви са цените на техните продукти/услуги?
5.Кой е техният целеви пазар?
6.Как правят маркетинг на техния продукт/услуга?
7.Разрастват ли се или се свиват?
8.Как ще разграничите продукта/услугата си от вашите конкуренти?
Колкото повече научите за вашия конкурент, толкова по-добре.


Етап 6: Определяне на производствената структура
Съберете подробна информация относно как е структуриран бизнесът в съответната област

1.Как обикновено действа бизнесът в този пазар?
2.Как са изградени екипите?
3.Какви са възнагражденията на екипа?
4.Какви са изискванията за оборудване/ресурси?
5.Какви умения/експертни знания са необходими?
6.Какви са типичните финансови отправни точки за бизнеса в тази област?
7.Има ли някакви специални регулации/ изисквания за акредитация, които бизнесът в тази област трябва да спази?
8.Има ли някакви връзки с ключовите заинтересовани групи, които трябва да се установят от бизнеса?

Етап 7: Извършване анализ на рентабилността
Сценарий за най-добрия, най-лошия и очаквания случай може да помогне при бъдещото вземане на решения
Съвет: Когато оценявате рентабилността, винаги подценявайте приходите и надценявайте разходите

Етап 8: Оценка на организационния капацитет
1.Доколко тази възможност отговаря на настоящите умения/експертни знания?

2.Ще трябва ли да купим експертни умения отвън? Може ли да ги получим на допустима цена?

3.Каква инвестиция се изисква за започване и разрастване на бизнеса?

4.Имаме ли потенциално конкурентно преимущество?

5.Колко време ще отнеме да се превърне възможността в реалност?

6.Какви допълнителни ползи ще имаме от стартирането и развиването на този бизнес?


Етап 9: Оценка на рисковете

Етап 10: Оценка на възможностите

SWOT анализ

Друг популярен метод за намиране на бизнес идеи е да направим SWOT анализ на нашите възможности и на средата, в която функционираме. При този метод се прави анализ на силните и слаби страни и се изследват възможностите и заплахите на външната среда. След анализиране на вътрешните и външни динамики на бизнес средата тази информация трябва да се превърне в действаща стратегия. Целта е да се разработи план, който:
- Да използва силните страни
- Да управлява слабите страни
- Да се възползва от възможностите на пазара
- Да отговаря на заплахите на пазара

ИЗБОР НА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА БИЗНЕСА
1. Фирма в обичайна работна среда.

2. Специализирано предприятие или кооперация.

3. Социално предприятие.


ИЗБОР НА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА БИЗНЕСА
(2)

ФИРМА В ОБИЧАЙНА РАБОТНА СРЕДА

Регистрацията се извършва по Търговския закон или по Закона за кооперациите:
ЕT или ЕООД/ООД:
Едноличният търговец (ЕТ) е правно-организационна форма за извършване на търговска дейност, която е подходяща за малки предприятия, където дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции.
По-често предпочитаната форма е ООД, тъй като ЕТ отговаря за задълженията си неограничено с цялото лично имущество на физическото лице. Дори при продажба на задлъжняло ЕТ, продавачът остава солидарно отговорен с купувача за задълженията на търговеца до момента на продажбата. При ООД/ЕООД отговорността на собственика/ците на капитала се изчерпва с внасянето на дружествените вноски. За задълженията отговаря самото дружество, а не собствениците. Затова при продажба на дяловете от задлъжняло ЕООД продавачът напълно се освобождава и не носи отговорност за поетите задължения от името на дружеството.
Освен това едноличният търговец довнася осигуровки върху размера на печалбата /но не повече от 10 минимални работни заплати/. Собственикът на капитала в ЕООД, съответно съдружника в ООД не довнасят осигуровки.

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Запазване наименование на фирма: Името се запазва в Агенцията по вписванията с подаване на заявление по образец от eдноличния търговец. Държавната такса е в размер на 50 лв.
Регистрация в Търговския регистър:
Регистрацията се извършва в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписванията въз основа на:
- заявление по образец;
- образец от саморъчния подпис на търговеца;
- декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец
ООД/ЕООД
Търговското дружество е обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Отделните търговски дружества имат и различни особености. При ООД за задълженията на дружеството отговаря самото дружество до размера на неговото имущество. Имуществото на дружеството е отделено от това на съдружниците.
Запазването на името на фирмата се извършва в Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец. Държавната такса е в размер на 50 лв.
Следва провеждането на учредителното събрание и подписване на учредителния акт /дружествен договор/.
Дружественият договор трябва да съдържа:
- фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
- предмета на дейност и срока на договора;
- името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;
- размерът на капитала. Капиталът не е нужно да бъде внесен веднага;
- размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;
- управлението и начина на представителство – определя се управител или управители;
- предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
- други права и задължения на съдружниците.
Протокол от учредителното събрание. За действията, извършени на учредителното събрание се съставя протокол, в който е записан дневния ред на събранието и са описани взетите решения.
Регистрация в Търговския регистър:
Регистрацията се извършва в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписванията въз основа на:
- заявление по образец
Други необходими действия

Едно от изискванията на закона е нововъзникващото юридическо лице да има управителен и представителен орган. Необходимо е да бъде сключен договор за възлагане на управлението с бъдещия управител на ООД. От страна на дружеството договорът се подписва от едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или от упълномощен от учредителното/общото събрание на съдружниците съдружник. В писмена форма следва да бъде съставен и протокол от съответното общо събрание.

Капитал - минималният капитал на ООД е 2 лв.

Възможно е, вместо пари, някои от учредителите да внесат под формата на апортна вноска в капитала на дружеството вещи /машини, оборудване, недвижими имоти и др./ или вземания. За да се избегнат спекулациите, законът предвижда тези вещи да бъдат оценени от три независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Когато се внася недвижимо имущество, след възникване на дружеството, управляващият/те го лица, взимат мерки за вписване на съответната промяна по партидата на имота в имотния регистър към Агенцията по вписвания, където се представя нотариално заверено извлечение от дружествения договор.

Регистрация на ООД/ ЕООД в Търговския регистър

Регистрацията се извършва в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписванията въз основа на:
заявление по образец;
дружественият договор /учредителният акт за ЕООД/;
документът, установяващ учредяването на юридическо лице; решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
договорът за възлагане на управлението;
нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;
съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
другите документи, предвидени със специален закон;
при парична вноска - представя се документът за внесен капитал;
при непарична вноска - заключението на трите вещи лица, определени от длъжностното лице по регистрацията по Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
други документи съгласно изискванията на специален закон.
документа за внесена държавна такса за регистрацията в размер на 160 лв.
декларация по чл. 142 ТЗ;
декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.

КООПЕРАЦИЯ
Кооперацията се учредява най-малко от 7 дееспособни физически лица, които вземат решение за провеждане на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет. Уставът на кооперацията трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за кооперациите.

Регистрацията се извършва в което и да е териториално поделение на Агенцията по вписванията въз основа на:
заявление по образец подадено от управителния съвет на кооперацията;
устав;
препис от протокола от учредителното събрание;
нотариално заверените образци от саморъчните подписи на лицата, които представляват кооперацията;
ДЕКЛАРАЦИИ на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 и чл. 28в от Закона за кооперациите;
свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
- при вписване на взаимозастрахователна кооперация - лицензът за застрахователна дейност;
- при вписване на кооперация на хора с увреждания - доказателствата, че най-малко половината от членовете на управителния съвет са лица с увреждания (решения на ТЕЛК);
- други документи съгласно изискванията на закон.

Такси - кооперациите са освободени от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

ИЗБОР НА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА БИЗНЕСА
(3)

Специализирано предприятие или кооперация

Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания се учредяват по описания ред.

Според чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания отговарят на следните условия:
1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за
кооперациите;
2. произвеждат стоки или извършват услуги;
3. имат относителен дял на лицата с увреждания, както следва:
а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи
и слабовиждащи лица-не по-малко от 20 на сто от общия брой на
персонала;
б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с
увреден слух-не по-малко от 30 на сто от общия брой на персонала;
в) за специализирани предприятия и кооперации на лица
с други увреждания-не по-малко от 30 на сто от общия брой на
персонала;
4. вписани са в регистъра към Агенцията за хората с увреждания.


ИЗБОР НА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА БИЗНЕСА
(4)

Социално предприятие
Социалният предприемач най-общо е човек, който мобилизира ресурси и използва възможности, за да отговори на съществуващи нужди, да помогне на хора в неравностойно положение. Социалното предприемачество умело съчетава възможностите на пазара със социалните каузи, като в центъра са хората и техните нужди.

Юридическо лице с нестопанска цел
Всяко юридическо лице с нестопанска цел, което според Закона за юридическите лица с нестопанска цел може да бъде сдружение или фондация, може да извършва стопанска дейност при спазване на законовите изискванията.

Социално предприятие като търговско дружество
Другата правна възможност за извършване на стопанска дейност е чрез отделен правен субект, учреден от нестопанската организация или директно свързан с нея. Най-често срещана в практиката форма на търговско дружество като социално предприятие е ЕООД.


Съвет: Социалното предприятие следва да се раздели от нестопанската организация. Въпреки, че социалното предприятие е средство за постигане на социалната мисия, прекалената обвързаност с нестопанската организация може да има отрицателен ефект, най-вече върху начина, по който околните възприемат работата. Затова е добре с укрепването и разширяването на дейността на социалното предприятие да бъде налаган различен имидж, за да не се смесва с имиджа на нестопанската организация.РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАН

Изготвянето на бизнес-план трябва да бъде първата стъпка в управлението на вашата нова дейност, за да очертаете и планирате дейността на бъдещото предприятие.
Най-напред си набавете нужната информация:
За продукта
За клиента
За вашето финансово състояниеСЪДЪРЖАНИЕ НА БИЗНЕС-ПЛАНА

РЕЗЮМЕ – съдържа информация за организацията, основните сфери на дейност, продукт и пазар, критични рискове и фактори за успех

ВИЗИЯ, МИСИЯ И ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕСА – тук се включва информация за вашата визия и кратко описание на бизнеса.

ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА
Този раздел включва SWOT анализ – оценка на силните и слаби страни, възможностите и заплахите, анализ на външната среда. Важно е да посочите ключовите стратегии за успех, как ще се справите с рисковете на средата, какви са възможностите на сектора. Анализът на външната среда включва фактори, които са външни и трябва да е изключително добре структуриран и насочен към данни, които имат пряко и косвено влияние върху бизнес сектора. Факторите на външната среда могат да бъдат групирани по следния начин:
• Икономически;
• Социални;
• Технологични;
• Политически.

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН Ролята на маркетинговия план е ключова при разработване на бизнес плана.
Анализ на Маркетинговия микс:Продукт Product; Цената Price; Позициониране Place; Промоция Promotion и Mapкeтингови стратегии
Маркетинговият план обхваща:

МЕНИДЖМЪНТ ПЛАН Тази част на бизнес плана включва структурата на управление, екипа на социалното предприятие и описание на организационната структура. За инвеститорите е важно да знаят, че вие имате хора с необходимите умения и опит да реализират успешни начинания, така че ако се появят проблеми, техните инвестиции ще бъдат защитени.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН Тази част от бизнес плана включва описание на съоръженията, оборудването, каналите за снабдяване, процеса на производство и други активи, необходими за функциониране на предложеното начинание. Описват се процесът и технологията на производство, системи за контрол на качеството.

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА НАЧИНАНИЕТО Тази част на бизнес плана обхваща създаване на проектни финансови документи, които ще ви помогнат да трансформирате вашите бизнес цели в реалност. Една от най-трудните задачи е разработването на успешен финансов план. Това изисква добро познаване на базовите инструменти на финансовия мениджмънт и добре организирана финансова отчетност. Тук се включват:
• Цели на финансовото планиране
• Предвиждане за начални разходи
• Прогнозен отчет за приходите и разходите
• Прогнозен баланс
• Прогнозен отчет на паричните потоци
• Анализ на критичната точка

ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАНИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ СЪБИТИЯ Тази част съдържа анализ на потенциалните рискове, свързани с организацията и външната среда и план за справяне с тях.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЯ Накрая, можете да включите допълнителна документация, която да съдържа: автобиография на мениджъра на предприятието, правни документи, споразумения, таблици с данни за пазара, писма в подкрепа на бизнеса.


Източници на финансиране
1. Начален капитал
2. Източници на финансиране – собствени средства
3. Заемен капитал
4. Държавно финансиране
* Фонд «Социално подпомагане»
* Агенция за хора с увреждания
* Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
* Оперативна програма «Конкурентоспособност»
* Програма за развитие на селските райони

Стартирането на собствен бизнес, изисква нови знания – какво е пазар, маркетинг, паричен поток, бизнес план. Хората и добре подготвеният екип са залогът за успех при предприемачеството, така че инвестирайте в обучение на екипа, придобиване на нови знания и развитие на нови умения, още преди да стартирате дейността на предприятието. Тази инвестиция си струва и ще ви се възвърне многократно в бъдеще.

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Създаване на самостоятелен бизнес

Мнение от bisolnev » Чет Юли 10, 2014 1:38 pm

Още едно допълнение :)

Създаване на самостоятелен бизнес
Подкрепа от държавата
А ето и по-конкретно на каква подкрепа можете да разчитате от държавата. По Закона за насърчаване на заетостта за насърчаване развитието на собствен бизнес сред лицата с увреждания се изпълнява Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”. Субсидира се лихвата на кредитополучатели с увреждания по Проект „Гаранционен фонд за микро-кредитиране”. По програмата се възстановяват (в размер до 10%) лихвите по кредитите на хора с увреждания, които са получили кредити за собствен бизнес по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”. Можете да ползвате това облекчение, ако сте решили да теглите кредит.
По Закона за интеграция на хората с увреждания. С него Агенцията за хората с увреждания е институцията, на която се възлага изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания.
Като част от това задължение агенцията разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания (чл. 8, т.5.). Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона (чл. 31). Физически лица с трайни увреждания или физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон като “ЕТ’ или “ЕООД”, чиито собственици са подобни лица, ежегодно могат да кандидатстват за стартиране или разширяване на собствен самостоятелен бизнес в Агенция за хората с увреждания за отпускане безвъзмездно на средства в размер до 20 000 лв.
В чл.19 на правилника към закона е регламентирано, че министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
На сайта на Агенцията за хората с увреждания в рубриката „проекти/програми“ – Самостоятелен бизнес – е публикувана МЕТОДИКА за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания. Тя съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране на такива проекти. Там ще намерите и формуляра за кандидатстване, както и образци на всички други изискуеми документи.
Ежегодно Агенцията за хората с увреждания публикува съобщение за обявяване на конкурса по програмата, сроковете за подаване на проектните предложения. Също на сайта на агенцията в рубриката „Въпроси и отговори“ можете да питате за всичко, което ви интересува или не ви е ясно, за да кандидатствате с проект за финансиране на самостоятелна стопанска дейност.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към