Социални услуги в общ. Пловидв

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Социални услуги в общ. Пловидв

Мнение от bisolnev » Пон Юли 22, 2013 9:42 am

Свали статията в pdf

І. Социални услуги, финансирани от бюджета на Община Пловдив
1. Изготвяне документи за отпускане на персонални пенсии

Приемането и обработката на преписки за изготвяне на предложения за отпускане на персонални пенсии се предоставя въз основа на чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване. Персонална пенсия се отпуска на деца с починал родител, които нямат право на наследствена пенсия и многодетни майки, при определени условия.
Необходими документи:
(1) Заявление до Зам.-кмет по „Спорт, младежки дейности и социална политика” - свободен текст.
(2) Заявление до НОИ - гр. София.
(3)Разпореждане от РУСО за отказ от наследствена пенсия – оригинал.
(4) Декларация за имотно състояние – оригинал.
(5) Удостоверение за декларирани данни /от Данъчна служба/ - оригинал.
(6) Удостоверение за семейно положение на клиента и членове на неговото семейство /от служба ГРАО по райони на гр. Пловдив / - оригинал.
(7) Документ за годишния доход на членовете на семейството /удостоверение от работодател, Дирекция Бюро на труда или Дирекция „Социално подпомагане”, ксерокопие на трудова книжка при безработните и декларация, че не работят/.
(8) Удостоверение за наследници /валидно до 6 месеца от издаването му/ - оригинал.
(9) Копие от смъртен акт.
(10) Копия на актовете за раждане на децата.
(11) Служебни бележки от училище, ако децата учат.
(12) Настанителна заповед - ако жилището е общинско.
(13) Декларация за допълнителни доходи – от наеми и др.
(14) Декларация дали децата са настанени в заведение на държавна издръжка и дали са дадени за осиновяване.
Процедура за извършване на услугата:
(1) Заявление с приложенията се подава в деловодството на Община Пловдив.
(2) Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице.
(3) Длъжностното лице от Дирекция „Социална политика” изпраща окомплектованата преписка до МТСП за внасяне предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицето.
(4) Клиентът получава писмен отговор от НОИ София, Дирекция „Пенсии”.
2. Социален стоматологичен кабинет
Услугата „Социален стоматологичен кабинет” представлява безплатно изработването на зъбни протези на социално слаби граждани, живеещи на територията на община Пловдив.
Необходими документи:
(1) Заявление по образец.
(2) Служебни бележки за доход на работещите членове на семейството /копие от последното разпореждане на НОИ – и на съпрузите, удостоверяващ размера на пенсиите, обезщетенията и др. доходи/.
(3) Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” при наличие на регистрация на пълнолетните членове на семейството и декларация за доход от безработните.
(4) Копие на ЕР на ТЕЛК при наличие /и за другите членове на семейството/.
(5) Документ за самоличност за справка.
Процедура за извършване на услугата:
(1) Заявлението с приложенията се подава се в Деловодството на Община Пловдив.
(2) Комисия разглежда документите на лицето и излиза с мотивирано Решение.
(3) Лицата с решение „отказ“ се уведомяват писмено.
(4) При положително решение за ползване на социалната услуга, длъжностното лице от Дирекция „Социална политика” уведомява клиента по телефона или писмено за датата и часа на първоначалния преглед при лекар-стоматолог.
(5) Ако лицата отговарят на условията за зъбен статус, установен от стоматолог, медицинското лице насрочва дата и час за започване процедурата.
3. Подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив
Услугата „Подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив” се изразява в отпускането на еднократна помощ до 1 000 лв. за задоволяване на тежки здравни, комунално-битови и др. жизнено важни социални потребности на лица и семейства.
Необходими документи:
(1) Заявление – декларация /по образец/.
(2) Документ за самоличност за справка.
(3) Служебни бележки за доход на работещите членове на семейството за последните 3 месеца.
(4) Рецепти за ползвани лекарства, удостоверение за ползвани лекарства.
(5) Направление за изследване и операции.
(6) Разходооправдателни документи – фактури,касови бележки.
(7) Служебна бележка от Дирекция „Бюро на труда” за наличие на регистрация за безработни лица.
(8) Копие на ЕР на ТЕЛК - копие/ако има/.
(9) Копие на епикризи – /при наличие/.
(10) Копие на последното разпореждане на НОИ за размера на пенсията.
(11) Копие на Настанителна Заповед за живеещите във ведомствено или общинско жилище.
(12) Копие на Договор за наем /за живеещите на свободен наем /.
(13) Удостоверение за декларирани данни от НАП и декларация – при регистрирана фирма.
Процедура за извършване на услугата:
(1) Заявлението-декларация с приложенията се подава в деловодството на Община Пловдив.
(2) Окомплектованата преписка се разглежда от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Пловдив и излиза с мотивирано Решение.
(3) Лицата с решение „отказ“ се уведомяват писмено.
(4) За лицата с положително решение се изготвя и внася предложение до Общински съвет - Пловдив за еднократно финансово подпомагане от бюджета на Община Пловдив.
4. Издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо човек с увреждане
Картата за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, се издава по образец, съобразен с изискванията на стандартния модел на Общността - Приложение към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
Картите се издават за срок не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ЦТЕЛК.
Необходими документи:
(1) Заявление по образец.
(2) Копие от експертиза от ТЕЛК/НЕЛК/ЦТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност/сверява се с оригинала при подаване на документите.
(3)Копие от личната карта на лицето с трайно увреждане или удостоверението за раждане на детето / сверява се с оригинала при подаване на документите/.
4) Актуална цветна снимка.
Процедура за извършване на услугата:
(1)Заявлението с приложенията се подава в Дирекция „Социална политика” – Община Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 160.
(2) Картата се получава лично или от упълномощено лице от Дирекция „Социална политика” – Община Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 160.
5. Столове за диетично хранене
Услугата „Столове за диетично хранене” се предоставя въз основа на Решение на ОбС Пловдив № 84, взето с Протокол № 5 от 05.03.2009г. Изразява се в осигуряване на здравословна и диетична храна на граждани на община Пловдив със здравословни проблеми – пенсионери, граждани с нисък социален статус и граждани, които са диабетично или сърдечно болни, с бъбречни заболявания, със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и с чернодробни заболявания, доказани от ЛКК. Столове за диетично хранене има във всички райони на гр. Пловдив. Гражданите заплащат част от стойността на храната, като разликата е за сметка на Община Пловдив. Храната се приготвя по рецептурна книжка, а качеството на храната се следи от специалист – диетолог.
Необходими документи:
(1) Лична карта за справка.
(2) Карта за зачисляване по образец.
(3) Декларация по образец.
Процедура за включване в услугата:
(1) Клиентът заявява устно на служител от столовата желанието си да ползва диетичен стол.
(2) Клиентът получава Карта за зачисляване на диетично хранене към съответния стол.
(3) Клиентът попълва Декларация за доход – по образец.
(4) Служителят на столовата насочва клиента за преглед при личния му лекар.
(5) Въз основа на Заключението на личния лекар, клиентът се записва в книгата за диетично хранене с назначена диета.
(6) Клиентът закупува полагащите му се купони за месеца срещу подпис на лицето.
(7) Клиентът сам определя дните, в които ще ползва диетичното хранене, като предварително прави заверка на купоните за деня и брой порции.
(8) Храната се получава според работното време на съответния стол.
6. Социални трапезарии
Чрез услугата „Социална трапезария”, Община Пловдив предоставя безплатно топла храна през зимните месеци на социално слаби граждани от 15 декември до 31 март.
Лицата, желаещи да се хранят безплатно през зимния период подават заявление в районната администрация съгласно адресната им регистрация.
Необходими документи
(1) Заявление – декларация по образец.
(2) Лична карта за справка.
(3) Разпореждане за размер на пенсия.
(4) Експертно решение на ТЕЛК/ако има такова/.
(5) Епикризи за тежки заболявания.
Процедура за извършване на услугата:
(1) Клиентът подава заявление с необходимите приложения в районното кметство съгласно адресна регистрация.
(2) Документите се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на Районния кмет.
(3) Изготвят се списъци на правоимащи граждани, подредени според доход и социален статус.
(4) На видно място в районните администрации се поставя обява с информация за датата и мястото за получаване на безплатни купони за правоимащите.
(5) Всеки месец клиентът получава полагащите му се безплатни купони за месеца.
ІІ. Социални услуги, делегирани от държавата дейности, на които доставчик е Община Пловдив
1. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Олга Скобелева”
Описание на услугата:

Специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Специализираната институция е предложена от междуведомствена комисия за реформиране. Изготвен Проект за реформиране – приет от Общински съвет – Пловдив. Деца в риск, отглеждани в специализирана институция.
Адрес:
Гр. Пловдив, бул.“Марица“ №142.
2. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария- Луиза”
Описание на услугата:
Специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Специализираната институция е предложена от междуведомствена комисия за реформиране. Изготвен Проект за реформиране – приет от Общински съвет – Пловдив. Деца в риск, отглеждани в специализирана институция.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Асен Златарев” №29.
3. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович”
Описание на услугата:
Специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Специализираната институция е предложена от междуведомствена комисия за преструктуриране. Изготвен Проект за преструктуриране – приет от Общински съвет – Пловдив. От 2012г. се предоставя социалната услуга „Дневен център” – седмична грижа. Деца в риск, отглеждани в специализирана институция.
Адрес:
Гр. Пловдив, бул.“Марица“ №142.
2. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария- Луиза”
Описание на услугата:
Специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Специализираната институция е предложена от междуведомствена комисия за реформиране. Изготвен Проект за реформиране – приет от Общински съвет – Пловдив. Деца в риск, отглеждани в специализирана институция.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Асен Златарев” №29.
3. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович”
Описание на услугата:
Специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години. Специализираната институция е предложена от междуведомствена комисия за преструктуриране. Изготвен Проект за преструктуриране – приет от Общински съвет – Пловдив. От 2012г. се предоставя социалната услуга „Дневен център” – седмична грижа. Деца в риск, отглеждани в специализирана институция
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” №11.
4. Приют за безнадзорни деца
Описание на услугата:
Приютът осигурява защитен подслон на деца, останали на улицата. Специалисти оказват подкрепа на децата и техните семейства. Извършва се превантивна дейност, насочена към подобряване качеството на живот на безпризорните деца и откъсване от неблагоприятната среда. Осигурен е денонощен престой на децата.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ №1.
5. Център за настаняване от семеен тип „Детска къща
Описание на услугата:
Социална услуга - резидентен тип, свързана с предоставянето на жизнена среда, близка до семейната за пълноценното израстване и развитие на деца, за които към момента са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини, в приемно семейство или осиновяване. Деца от 3-18 г., за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за реинтеграция в собственото семейство.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Г. Гешанов“ №20.
6. Център за обществена подкрепа
Описание на услугата:
Предоставя социални услуги на деца и родители, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели“ №38.
7. Център за обществена подкрепа
Описание на услугата:
Центърът извършва дейности по:
- Деинституционализация и реинтеграция - социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейството им.
- Приемна грижа и осиновяване – обучение и подкрепа на приемни родители и кандидат-осиновители.
- Изграждане на междуинституционална професионална мрежа за взаимодействие, координация и сътрудничество между ОЗД, лечебните заведения, към които има родилни отделения и доставчик на социалната услуга, с цел да се улесни практическата работа за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.
Адрес:
Гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21.
8. Център за обществена подкрепа
Описание на услугата:
Центърът предоставя психологически консултации на подрастващи и млади хора по въпроси за здравето, секса, профилактика и лечение на полово предавани инфекции и заболявания. Консултациите са насочени към превенция и /или намаляване на последиците от ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции, нежелана бременност, наркотици и алкохолизъм. Дейности за насърчаване обучението на млади семейства и семейно консултиране.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Елба“ №6.
9. Звено „Майка и бебе“
Описание на услугата:
Предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки, които искат да изоставят новородените си деца, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Стою Шишков” №1.
10. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи
Описание на услугата:

Центърът предоставя комплекс от краткосрочни услуги /до 3 месеца/, които включват социално- правни консултации, психологическа и здравна подкрепа, оценка, планиране и управление на случай, посредничество между институции, семейни консултации, обучения за придобиване на базови поведенчески умения, професионално ориентиране.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №38.
11. Център за социална рехабилитация и интеграция
Описание на услугата:
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално- правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Предоставяне на краткосрочни и дългосрочни социални услуги. Предлага специализирано оборудване и обзавеждане. Създаване на оптимални условия за корекционно–компесаторна и интеграционна работа с потребителите.
Адрес:
Гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” №102.
12. Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развитие на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение.
Описание на услугата:

Услугата е насочена предимно към деца и младежи, настанени или напускащи специализираните институции за деца, деца в риск от отпадане от училище, деца, отпаднали от училище и деца в училищна възраст, необхванати от образователната система и техните семейства.
Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; развитие на умения за самостоятелен живот; личностно развитие и развитие на способностите на потребителите; създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и реинтеграция.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” №11.
13. Кризисен център за деца във висока степен на риск
Описание на услугата
:
За срок до 6 месеца центърът оказва подкрепа на младежите, напускащи институции за деца за придобиване на самостоятелност в живота. Задоволяват се ежедневните им потребности, оказва се съдействие, консултиране и индивидуална подкрепа за интеграцията им в обществото.
Адрес:
Гр. Пловдив, бул. „Марица” №142.
14. Център за работа с деца на улицата
Описание на услугата:

Социална услуга, свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно – хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Мобилна работа /социална работа на терен/ за идентифициране, локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към Центъра за работа с деца на улицата.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе” №18.
15. Наблюдавано жилище
Описание на услугата:

Целите на услугата са: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Д. Цончев“ №11.
16. Наблюдавано жилище
Описание на услугата:

Услугата предлага комплекс от здравни грижи, образователни дейности, организация на свободното време и лични контакти. Чрез индивидуален подход, всеки от ползващите услугата усвоява комплекс от практически знания и умения, необходими в бъдещия независим живот. Потребителите на услугата живеят в самостоятелни малки жилища по двама в среда близка до семейната.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Р. Димитриев” №33.
17. Център за временно настаняване
Описание на услугата:

Услугата се управлява и предоставя от фондация „Бъдеще за България”. Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на потребителите. Съдействие за решаване на социално – битови проблеми и включване в различни курсове и програми за квалификация и преквалификация. Съдействие при намиране на работа и/или регистрация в дирекция „Бюро по труда” и съдействие за устройване с жилище.
Адрес:
Гр. Пловдив, ул. „Р. Димитриев” №33.

Автор: Октай Шериф

Добави отговор

Назад към