Социални услуги за хора с увреждания в Община Пловдив

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Социални услуги за хора с увреждания в Община Пловдив

Мнение от bisolnev » Пет Юни 07, 2013 9:43 am

Свали темата в pdf

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Св. Василий Велики”
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ №28
Капацитет: 200 души .
Описание на услугата: Домът за стари хора предоставя комплекс от услуги за възрастни хора, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В дома се осигурява ползването на спално помещение, диетично хранене, медицинско, социално-битово и културно-информационно обслужване, възможности за самостоятелно организиране на свободното време. Организират се и културни мероприятия, екскурзии.

Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов”
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №106
Капацитет: 80 души
Описание на услугата: Домът за възрастни хора с физически увреждания е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности потребителите да се чувстват пълноценна част от обществото. Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и развиване на потенциала на потребителите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности. В дома се осигурява: ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти; предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите; съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ; развитие на двигателни умения и закаляване на организма; Организиране на оптимален режим на трудотерапия, съобразен с личния избор и възможности на потребителите; Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности;

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач”
Адрес: гр.Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №104
Капацитет: 48 души
Описание на услугата: Комплекс от социални услуги на лица с умерена, умствена изостаналост, установена с експертно решение та ТЕЛК/НЕЛК. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, разширяване на възможностите им да водят относително самостоятелен начин на живот, както и социалното им включване в общността. Лица с умствена изостаналост, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Социален учебно- професионален център „Свети Георги”
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102
Капацитет: 110 деца и младежи
Описание на услугата: Социалният учебно-професионален център предоставя комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години. Комплексът притежава лицензи от НАПОО да провежда обучения за придобиване на квалификация за 10 професии и 14 специалности.

Дневен център за стари хора
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Изток” №48
Капацитет: 40 души
Описание на услугата: Потребители на услугата са хора над 60 годишна възраст или придобили право на пенсия за прослужено време и старост; самотно живеещи. Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Дневен център за възрастни хора с увреждания
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102
Капацитет: 50 души
Описание на услугата: Дневният център за възрастни с увреждания предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Комплексно въздействие, водещо до възстановяване на изгубените социални умения, придобиване на трудови и битови умения на увреденото лице и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип.

Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102
Капацитет: 15 души
Описание на услугата: Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Настаняват се пълнолетни жени и мъже с психически разстройства, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” №46
Капацитет: 10 души
Описание на услугата: Потребителите на социалната услуга водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
Цели на услугата: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост; осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.Пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени.

Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102
Капацитет: 15 души
Описание на услугата: Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция. Подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, без семейна подкрепа. Услугата се предоставя на младежи с умствена изостаналост, ползващи услугата „Социален учебно-професионален център”.

Център за социална рехабилитация и интеграция
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102
Капацитет: 20 души
Описание на услугата: Предлага се комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Предоставяне на краткосрочни и дългосрочни социални услуги. Предлага специализирано оборудване и обзавеждане. Създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите.
Основни дейности: социална интеграция, работа с роднини, връзки с обществеността, организиране на свободното време, отдих и развлечение.
Рехабилитация: логопедична рехабилитация, психологична рехабилитация, социална рехабилитация, трудотерапия, музикална терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство, кукло и приказкотерапия, фотография и други.

Дневен център за деца с увреждания „Св. Анна“
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Радко Димитриев” № 33
Капацитет: 25 деца
Описание на услугата: Дневният център предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на деца с увреждания през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти.
Основните дейности: обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери за обучение; занимания, свързани с общи познания; спортни дейности, междугрупови отношения и работа със семейството.

Дневен център за деца с увреждания „Олга Скобелева“
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” 142
Капацитет: 45 деца
Описание на услугата: Дневният център предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на деца с увреждания през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти. Основните дейности са: обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери за обучение; занимания, свързани с общи познания; спортни дейности, междугрупови отношения и работа със семейството.

Защитено жилище за хора в риск
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Радко Димитриев” № 33
Капацитет: 17 души
Описание на услугата: Основен акцент – постепенното им социално включване.
Цели: дейности по подпомагането на лицата с психични разстройства; превъзмогване на предразсъдъците и дискриминацията на хората с психични разстройства; преодоляване на стигмата /поставянето на етикети/ не само в обществото, но и в семейството; помощта е достъпна, комплексна и съобразена със специфичните потребности на потребителите. Възможно е и приемането на обслужване в защитеното жилище на лица с цел превенция.

Домашен социален патронаж
Адрес: гр. Пловдив , ул. „Звезда” № 16
Капацитет: 400 души
Описание на услугата: Комплексно обслужване на възрастни хора и хора с увреждания по домовете включващо:
1. Доставка на качествена, здравословна и питателна храна по домовете.Храната се доставя ежедневно, като включва: супа, две ястия,1/2хляб, три броя кисело мляко за седмица и суха храна за почивните дни.
2. Предлагат се три хранителни диети, съобразно заболяванията на лицата: Диета №7-за бъбречно болни; Диета №9-за диабетици; Диета №15-обща храна.
3. Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска помощ, здравни съвети. Снабдяване с предписаните медикаменти, контрол по приема им, измерване на кръвно налягане.
4. Осигуряване на достъп до информация.
5. Оказване помощ при общуването и насърчаване поддържането на социални контакти. Съдействие за организиране на свободното време. Оказване на емоционално-психологическа подкрепа.
6. Поддържане хигиената на дома и личната хигиена на лицата при доказана необходимост и преценка на доставчика на социални услуги, насочени към удовлетворяване на индивидуалните нужди на потребителите в обичайната им домашна среда.
7. Комунално-битови услуги. При нужда от купуване на стоки от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, парно, телефон, вода и други със средства на лицето.
8. Социално консултиране и посредничество с различни институции.

Служба за транспортно обслужване на трудноподвижни лица
Телефон : 032/962 478
Описание на услугата: Службата извършва превоз със специализирани микробуси, оборудвани с платформи в рамките на гр. Пловдив. Целта е осигуряване мобилност на трудноподвижни граждани и придвижването им до здравни заведения за преглед, посещение на културни и спортни мероприятия, пазаруване, гостуване и други. Заявки се извършва по телефона и превозът се извършва на принципа „От врата до врата”. Услугата е безплатна.

Общинска социална услуга „Асистент”
Описание на услугата: Социалната услуга „Асистент” е насочена към хора с увреждания, установени с решение на ТЕЛК /НЕЛК с потребност от чужда помощ. По дейността „Социален асистент” се предоставят следните услуги:
• Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.
• Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.
• Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка.
• Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и др.
• Извършване на плащания – за електричество, вода, местни и централни данъци и такси и др.
• Административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или до други административни звена и учреждения; съдействие при получаване на технически помощни средства.
• Придружаване на хора извън домовете им – придружаване извън дома, до учебно заведение, на кино, театър, гости и др.
• Помощ в общуването и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.

Клуб на пенсионера
На територията на гр. Пловдив са създадени 7 клуба на пенсионера.
Описание на услугата: Клубът е място, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси. Организират и участват в публични мероприятия, екскурзии и др. Всеки клуб има избрано ръководство и приет Правилник за работа.

Клуб на инвалида
На територията на гр. Пловдив са създадени 2 клуба.
Описание на услугата: Клубът е място, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси. Организират и участват в публични мероприятия, екскурзии и др. Всеки клуб има избрано ръководство и приет Правилник за работа.


Автор: Октай Шериф

Добави отговор

Назад към