Целева помощ за отопление през зимния период 2014-2015г.

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Целева помощ за отопление през зимния период 2014-2015г.

Мнение от bisolnev » Пет Авг 15, 2014 12:25 pm

От 1 Юли 2014г. започна приемането на молби за получаване на целевa помощ за отопление през отоплителният сезон 2014/2015.
Молба-декларация по образец се подава в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес от 1 юли до 31 октомври. В нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помощта.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 Ноември 2014г. до 31 Mарт 2015г.
Право на помощта имат лицата и семействата, които отговарят на следните условия:
• Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).
• Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
• Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
• Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.
• Средномесечния доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация да е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление.
ВИД СЕМЕЙСТВОДОХОД ДО:
Лице над 75 години, живеещо само202.20 лв.
Лице над 65 години, живеещо само.193.62 лв.
Лице над 70 години134.34 лв.
За всеки от съвместно живеещите съпрузи108.60 лв.
За лице, съжителстващо с друго лице или семейство146.04 лв.
Лице живеещо само151.50 лв.
За лице с трайно намалена работоспособност, живеещо само177.24 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто134.34 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто160.08 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто193.62 лв.
За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст117.18 лв.
За родител, отглеждащ сам дете/деца до 3-годишна възраст134.24 лв.
За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст177.24 лв.
За бременни жени 45 дни преди раждане134.34 лв.
За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст134.34 лв.
За дете сирак142.92 лв.
За дете с трайно увреждане142.92 лв.
Доходи са всички средства от пенсиии, заплати, наеми, ренти, детски добавки,издръжки и др. Семейство са съпрузите и всички деца до 18 г. Съжителстващи лица са съвместно живеещите в едно жилище. При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент се прилага коефициентът с по-висок размер.
Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:
• Обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от: за едно лице – едностайно; за двучленно и тричленно семейство – двустайно; за четиричленно семейство – тристайно; за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно; за всяко съжителстващо лице – една стая;
• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
• Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
• Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания.

Октай Шериф

Добави отговор

Назад към