Срокове и размери на еднократни помощи за 2020-2021 г.

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Срокове и размери на еднократни помощи за 2020-2021 г.

Мнение от redaktor » Нед Авг 16, 2020 7:53 am

В социалните мрежи все повече хора с увреждания задават въпроси и искат информация за сроковете и размера, къде и какви документи да подават за получаване на еднократни помощи за отопление, за първокласници, за осмокласници. На страницата на Агенцията за социално подпомагане е публикувана такава информация. За потребителите на форума в по-разширен вид представям отговори на тези въпроси, които, предполагам, че ще им бъдат полезни.
Еднократната целева помощ за отопление е регламентирана в Закона за социално подпомагане и в правилника за неговото прилагане, за първокласници – в Закона за семейни помощи за деца, а по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с Постановление на Министерския съвет № 155 от 21.07.2020 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 66 от 24.07.2020 г., са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8-ми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година.
Целева помощ за отопление
Отоплителният сезон е периодът от 1 ноември 2020 г. до 31 март 2021 г. Срокът за кандидатстване за целева помощ за отопление е 31 октомври 2020 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез ПИК или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/s ... i-pomoshti
За предстоящия зимен сезон помощта за отопление е близо 500 лв., като размерът й е увеличен с 30 лв. спрямо миналата година. Тя се отпуска след подадено заявление-декларация за пет месеца от дирекции "Социално подпомагане" по настоящ адрес и при спазване на изискванията от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Към заявлението-декларация се представят и документи за брутен доход. Към тях спадат пенсиите, заплатите, рентните плащания от селското, горското и водното стопанство, както и стипендиите или получените плащания за извършени услуги. Задължително към комплекта с документи се прибавя и експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. За справка се показват личните карти или паспорти на всички членове на семейството. В случаите, когато има липсващ или нередовен документ, пропуските трябва да се отстранят до две седмици.
Припомням, че в правилника е регламентирано кои доходи не се включват и не се вземат под внимание при определяне размера на социалните помощи за хората с увреждания:
• помощите, отпуснати по реда на правилника;
• добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
• помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца;
• хуманитарните помощи;
• еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
• месечната финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.
В срок до 20 дни от подаване на заявление-декларацията социален работник от дирекцията за социално подпомагане извършва социална анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ. В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Заповедта се връчва в 14-дневен срок от нейното издаване и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Еднократна целева помощ за първокласник
По реда на Закона за семейни помощи за деца се отпуска целева помощ на семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите за учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
С Постановление № 88/04.05.2020 г. Министерски съвет определи размер 250 лева на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г.
Срокът за подаване в Дирекция “Социално подпомагане” на заявлението-декларация за отпускане на помощта е не по-късно от 15.10.2020 г. след записване на детето в първи клас.
Право да получат тази помощ имат семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път. Средствата се отпускат при задължително условие, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. Такова изискване обаче за децата с увреждания няма. Съгласно Чл. 10а., ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца еднократна целева помощ за покриване на част от разходите се отпуска на деца с трайни увреждания, записани в първи клас на държавно или общинско училище, независимо от дохода на семейството. Помощта се предоставя в началото на учебната година в пари и/или под формата на социални инвестиции. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.
Редът за получаване на помощта е разписан в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" въз основа на заявление-декларация по образец за всяка отделна помощ, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Образците се обнародват в "Държавен вестник". Такъв образец можете да получите и от дирекция „Социално подпомагане“.
За целевата помощ за първокласник към заявлението-декларацията се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
• удостоверение за раждане на детето (за справка);
• лична карта на родителя, подал молбата, (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за справка.
Еднократната помощ ще се изплаща на два пъти – 50% със започването на учебната година и останалите 50% в началото на втория срок, ако детето продължава да посещава училище.
Целева помощ за осмокласник
В Постановлението на Министерския съвет са определени срокът, размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите за учебната 2020 – 2021 година. Размерът е 250 лева.
Заявление-декларацията се подава след записване на детето в осми клас за учебната 2020 – 2021 година, но не по-късно от 15 октомври 2020 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020 – 2021 година.
Семействата, които имат право на тази помощ по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, за преодоляване на последиците от коронавирус , подават лично заявление-декларация по образец до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес, като се прилага лична карта (за справка). Заявлението може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор, като то следва да е в оригинал; може и по електронен път с квалифициран електронен подпис.
В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път по реда от Закона за семейни помощи за деца, към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020 – 2021 година, издадено от съответното училище;
3. медицински протокол на ЛКК, ако е необходимо;
Наличието на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се установява служебно.
В заявление-декларацията лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията. При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявление-декларацията. Помощта се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв.
Важно е да знаете, че при разглеждането на заявленията се взима предвид дали човекът е с увреждане, дали има деца и др. Средномесечният доход за последните шест месеца на кандидатите трябва да бъде по-нисък или равен на коефициент, базиран на възрастта и семейното им положение. Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 г. с 6,7% няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или овластено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявление-декларацията със заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Изплащането на помощта се извършва по касов или безкасов път на два пъти: 50 на сто от размера й в началото на учебната година и останалата част – от началото на втория срок. Когато обаче при извършена проверка се установи, че детето не е посещавало училище, плащане на остатъка не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява по реда на Закона за семейни помощи за деца. Дирекциите „Социално подпомагане“ извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната 2020 – 2021 година.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към