Изменения и допълнения в Закона за хората с увреждания

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Изменения и допълнения в Закона за хората с увреждания

Мнение от redaktor » Пон Дек 28, 2020 11:08 pm

В края на ноември 2020 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Целта е да се прецизират и оптимизират някои текстове, в които са необходими нови механизми за гарантиране и адекватна защита на права на хората с увреждания. Основно извършените промени са в малко направления: нов механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне, съобразно стандарти за качество и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването; удължаване на сроковете за институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет; разширяване обсега на защитена заетост на хора с увреждания и на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения на лицата с цел създаване на възможности те да бъдат подкрепени в процеса на реализацията им на пазара на труда. Намалява се и административната тежест за получаване на финансова подкрепа, удължават се сроковете за действие на новите разпоредби.
Проследявайки разделите в ЗХУ, е видно, че извършените промени са само в няколко члена, с които се изменят или добавят нови регламентации в посочените по-горе направления. Така се отговаря на исканията на хората с увреждания и техните организации за промени към по-пълно упражняване на правата им и тяхната защита.
Недоволството на хората с увреждания предизвикваше нормативното изискване задължително да се изготвя индивидуална оценка на потребностите от финансово подпомагане, което според тях не е нужно, защото условията за отпускане на финансова помощ са обвързани с установената в експертните решения степен на трайно намалена работоспособност, вид или степен на увреждане от органите с медицинската експертиза. За премахване на тази допълнителна административна тежест в чл. 26 се създава нова алинея 6, съгласно която при промяна на обстоятелствата, въз основа на които е предоставена подкрепа на лична помощ с определен брой часове, социални услуги или друг вид подкрепа, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ служебно ще изготвя нова индивидуална оценка на потребностите.
За да се разшири обхватът на хората с увреждания в защитена заетост, в чл. 51 и чл. 52 се правят допълнения, с които, освен лицата с множество увреждания, се включват и хора с психични разстройства и/или интелектуални затруднения. Известно е, че тъкмо те, макар и физически здрави е много трудно или почти невъзможно да се реализират на пазара на труда.
От много години организациите на хората с увреждания се борят за приемането на правни норми, с които да се регламентира адекватно упражняването на правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. С направените в закона промени те ще се отпускат и предоставят от здравната система, а не от Агенцията за социално подпомагане. Тяхното предоставяне ще се извършва според конкретните нужди на всяко отделно лице в рамките на здравната система. Гарантира се ефективност от ползването на помощни средства, както и ефикасност от изразходването на бюджетните средства. които ще се изплащат от Здравната осигурителна каса.
Измененията и допълненията в тази област, които вълнуват огромната част от хората с увреждания, са в Глава четвърта „Подкрепа за социално приобщаване“, раздел „Финансова подкрепа“, чл. 73.
Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса.
(2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
(3) Механизмът за финансиране и стандартите по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и с наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия, а механизмът за предоставяне и ползване – в правилника за прилагане на закона.
(4) Хората с увреждания, неизползвали помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия по предназначение, възстановяват пълната им стойност, заплатена от Националната здравноосигурителна каса, заедно с лихвата по реда за събиране на държавните вземания.“
Преди приемането на този закон се разпространяваха слухове, че ще се отмени нормативната разпоредба Агенцията за хората с увреждания от изпълнителна към министъра на труда и социалната политика да се преобразува в държавна агенция към Министерски съвет от 1 януари 2021 г. . Оказа се, че това не е така. Разпоредбата не се отменя, но се удължава с още една година. С промените в ЗХУ преобразуването ще стане от 1 януари 2022 г. Мотивите са, че основните дейности на агенцията по изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания е дълъг процес на междуинституционално обединение, свързано с предстоящо изменение в устройството на Агенцията за хората с увреждания и на Агенцията за социално подпомагане. Необходимо е то да бъде осъществено внимателно и с пълно кадрово и териториално покритие за достъп до необходимата социална подкрепа. Ако това не се извърши с нужната прецизност, има сериозен риск от създаване на социално напрежение и обезсмисляне на реформирането на системата.
Произтичащи от тези изменения са и сроковете, свързани с тях. Те са отразени в Преходни и заключителни разпоредби на закона. До 31 декември 2021 г.:
- министърът на здравеопазването издава предвидената в закона наредба за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания; - Министерският съвет привежда в съответствие с този закон Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата и Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания;
- Агенцията за хората с увреждания предава на Изпълнителната агенция по лекарствата регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания и обучава персонала на Изпълнителната агенция по лекарствата за неговото водене и поддържане;
- Агенцията за социално подпомагане предава на Националната здравноосигурителна каса необходимата информация, свързана с предоставените целеви помощи за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество т.н.
Явно, до края на следващата година държавните институции трябва да извършат много работа, за да бъдат спазени регламентираните в закона срокове. Да се надяваме, че най-после някои наболели от десетилетия жизнено важни проблеми за хората с увреждания в България, сега са намерили правилното решение и от 2022 г. ще в влязат в действие.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към