Приоритетни направления за основна рехабилитация

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Приоритетни направления за основна рехабилитация

Мнение от bisolnev » Пет Юни 07, 2013 10:01 am

Приоритетни направления при осъществяване на основна рехабилитация на зрително затруднени лица

Свали статията в pdf

Целта на настоящата разработка е да запознае специалистите, работещи пряко с хора със
зрителни увреждания със специфичните потребности на слепите и слабовиждащи лица и да ги
подпомогне при предоставянето на социалните услуги в общността с акцент върху приоритетни
направления, гарантиращи качество на социалните услуги за слепи и слабовиждащи лица с цел
стимулиране на ресоциализацията и постепенното социално включване.

Ограничения вследствие слепотата и слабото зрение
Всяка година в България изгубват своето зрение средно 1700 човека, за които принудително
започва един твърде различен, объркващ и често непредсказуем етап от живота. Една значително по-
малка група хора се раждат и израстват със сериозни зрителни увреждания. Всички те имат нужда от
грижи, обучение и подходяща подкрепа.
Слепотата е едно от най-тежките сензорни увреждания, тя е съпроводена с не по-малко от 20
функционални загуби от физически, психически и социален аспект. 90% от информацията за околния
свят постъпва чрез зрителния анализатор. Зрителното увреждане е предпоставка за намаляване на
двигателната активност, сериозни затруднения при ориентирането и придвижването в пространството,
самообслужването и комуникациите. Липсата на зрение или крайната му редукция поражда много
сериозни ограничения във всички възможни сфери на човешката дейност. Тези ограничения се
преодоляват посредством предоставяне на социални услуги и системно обучение от специално
подготвени за целта кадри, преминали специализирано обучение за придобиване на професионални
умения, знания и компетентности за работа със зрително затруднени лица. Необходимо е
специалистите, предоставящи услуги на слепи и слабовиждащи лица да познават добре методите и
средствата за основна рехабилитация, обучение и социална работа, както и проблемите и рисковите
фактори в пряката работа с тях. Рехабилитацията е насочена към функциите на личността, а не към
нейните увреждания. Тя има за задача да възстанови социалните, трудовите и професионални функции
на личността, а при конгенетално слепите – да изгради тези функции. Крайната цел на процеса е
подготовка за самостоятелен и независим живот.

Проблеми, които често се срещат при хора след увреждане на зрението
Зрителното увреждане е предпоставка за:
• Социална изолация
• Намаляване на двигателната активност
• Сериозни ограничения при ориентирането и самостоятелното придвижване в пространството
• Сериозни затруднения при самообслужването
• Сериозни пречки при комуникациите и достъпа до информация.

Основни причини за проблемите
• Физиологически – липсваща или силно нарушена функция на зрителния анализатор;
• Психологически – сериозен срив в емоционалното състояние на личността;
• Функционални – липса на умения и навици за водене на самостоятелен живот при липсващо или силно нарушено зрение.

Основна рехабилитация
Целта на рехабилитацията е зрително затрудненото лице да придобие знания и умения, необходими за компенсиране на нарушеното зрение и функционалния дефицит. Обучението по отделните рехабилитационни дисциплини стартира с изготвяне на индивидуална рехабилитационна програма за всеки потребител, съобразена с неговите потребности, предпочитания и възможности. Всички дейности са насочени към възстановяване на социалните функции на личността с цел постигане в оптимална степен на самостоятелен и независим живот. Те включват обучение по следните приоритетни направления:
Ориентиране и мобилност - възстановява възможностите на клиентите за ориентиране и придвижване в пространството.
Загубата на зрение, частично или пълно, винаги води до ограничаване самостоятелното придвижване на индивида в пространството. Ограничаването нараства правопропорционално на степента на увреждане на зрението, което води до продължителни депресивни състояния и обездвижване, нерядко преминаващи в трайно психо-физиологическо и социално травмиране на личността. Ето защо процесът за ревалидизацията на хората с нарушено зрение в сферата на мобилността е с цел възстановяване възможностите им за ориентиране и придвижване в пространството. С нейното решаване започва и процесът на ресоциализация на личността. Обучението по мобилност си поставя следните конкретни задачи:
1. Изграждане на положителни мотиви за самостоятелно ориентиране и придвижване в пространството.
2. Развитие и практическо използване на компенсиращи анализаторни системи в процеса на пространственото ориентиране и придвижване.
3. Усвояване на съвременни техники за самостоятелно ориентиране и придвижване в малкото и голямото пространство.
4. Придобиване на умения за използване на съвременни технически и електронни средства за ориентиране в пространството.
5. Овладяване на маршрути.
На обучение по мобилност подлежат и зрително затруднени лица, при които е налице необходимост от самостоятелно придвижване, но не могат пълноценно да се ориентират и придвижват посредством остатъчното си зрение с или без помощта на оптични средства.

Полезни умения /Дейности от всекидневния живот/ - възстановява предишни и подпомага придобиването на нови ежедневни умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение.
Целта на обучението е преодоляването на психически бариери, възстановяването на предишни умения и придобиването на нови такива, подпомагащи справянето с променената жизнена ситуация в условията на увредено или липсващо зрение. Придобитите конкретни практически умения улесняват дейностите от всекидневния живот на зрително затруднените. Темите, включени в нея, са избираеми. Обучението по общопознавателни умения е предназначено за клиенти, изгубили зрение в ранна детско-юношеска възраст или слепи по рождение, които трябва да формират адекватни представи за обектите от околната действителност, запознавайки се с макети на натуралните обекти от различни области на живота. Диагностициране равнището на различните видове полезни умения се извършва посредством чек-листове, интервюта, наблюдения и практическо изследване. Занятията по полезни умения се провеждат индивидуално. Групови занятия се провеждат, когато някои теми изискват това, с цел формиране на положителни мотиви у клиентите за обучение по полезни умения. Основни методи при груповите занятия са дискусията, събеседването и консултирането.
Придобивайки тези умения, зрително затруднените лица успяват сами да се справят с ежедневните си потребности. Към полезните умения се включват следните групи:
• Общообразователни: Придобиване, формиране на представа за предмети, мерки, заобикалящата ги среда, количества, форми, посоки (ляво, дясно, нагоре, надолу, напред, назад, над, под и т.н.), фигури, различни видове материи, представа за сложни предмети и саморъчен подпис.
• Ежедневни: Умения за почистване, пране, грижа за дрехите, поддържане на лична хигиена, умения за хранене, пазаруване (разпознаване на банкноти и монети) и други такива, необходими в ежедневието. Предоставяне на актуална информация за подходящи помощни средства. Обучение за правилното използване и поддръжка на помощните средства.
• Социални: Запознаване с институции и организации, работещи в полза на хората със зрителни увреждания. Придобиване на комуникативни умения, отстраняване на блайндизмите (неконтролируеми движения), ориентиране на тялото по посока на звука, придобиване на навици за отношение към околните.

Брайлова грамотност - възстановява възможностите за четене и писане по тактилен начин; дава възможност за преодоляване на информационния дефицит.
Брайловата система дава неограничени възможности на невиждащите хора самостоятелно да могат да четат и пишат текстоализирана информация. Брайловата азбука представлява релефно-точкова система, даваща възможност на слепите да четат и пишат пълноценно. За писане се използват специални технически средства, а за четене се използва осезанието на пръстите. На Брайл може да се пишат букви, цифри, препинателни и математически знаци, също ноти и всички други знаци. Брайлът има широко приложение сред незрящите, той може да се ползва за четене на книги, документи или рецепти. Може да се използва и за етикиране на хранителни продукти, дрехи, видео касети, папки, и т.н. Брайлът може да се ползва за водене на записки или за писане на телефонни номера и адреси. Основната цел на Брайловото обучение е незрящите да овладеят Брайловото писмо и да получат знания и умения за самостоятелно четене и писане. Обучението се провежда с малки групи или индивидуално според характера на занятията и възможностите на обучаваните. Продължителността на обучението се определя от личното темпо на всеки обучаван. Обучението по Брайлова грамотност включва:
• Тестване на тактилността
• Подготвителни упражнения за тренировка на тактилната чувствителност. Запознаване със системата от релефно-точкови знаци
• Писане с шило и плоча
• Писане на Брайлова пишеща машина
• Четене на едностранен и двустранен печат
• Запознаване с Брайлов дисплей.

Зрителна рехабилитация /психо-физиологическа корекция на слабото зрение/ - чрез индивидуална програма от подходящи задачи обезпечава развитие и по-добро използване на слабото зрение.
Тази програма ще отговори на нарастващите нужди от рехабилитация на слабото зрение като една интегрална част от цялостния рехабилитационен процес. Слабовиждащият човек обикновено е поставен пред избора да живее и функционира като сляп или като виждащ. Зрителната рехабилитация трябва да направи максималното, за да го приобщи и спечели за втората възможност. Основната цел на обучението по зрителна рехабилитация е чрез индивидуална програма от подходящи зрителни задачи да обезпечи по-доброто използване на слабото зрение, отговарящо на функционалните потребности на личността. Обучението по зрителна рехабилитация си поставя следните задачи:
• Хората със слабо зрение да осъзнаят индивидуалните си възможности за пълноценно използване на остатъчното си зрение
• Формиране на системи от нови и разнообразни зрителни умения върху полисензорна основа
• Обезпечаване координация на зрителния с останалите анализатори
• Чрез постигане на по-добра зрителна ефективност да се съдейства за по-успешно използване на слабото зрение във всекидневния бит и професионална дейност.
Обучението по зрителна рехабилитация съдейства за изграждане на полезни социални умения.
Обучението включва индивидуални занимания със слабовиждащи потребители за придобиване на умения за съхраняване, развитие и оптимално използване на остатъчното зрение, чрез:
• Ползване на специални технически помощни средства “затворена телевизия”, електронни, ръчни, настолни лупи и лупи с осветление
• Четене, писане, фокусиране
• Хигиена и безопасно използване на зрението
• Индивидуална работа за повишаване ефективността на функционалното зрение
• Начини за правилно използване на остатъчното зрение
• Хранителен режим.

Компютърна грамотност
Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч.
Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с Брайлов дисплей.
Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с визуален монитор.
Началната компютърна грамотност е предназначена за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч или Брайлов дисплей и ползващи компютър с монитор. Обучението включва теория и практика. Придобиват се базисни умения за работа с операционна система Windows, текстови документи, Интернет среда и електронни комуникации. Овладяват се клавишните комбинации на специфичния софтуер със синтетична реч и се придобиват умения за използване на софтуер за адаптиране на визуалния екран към индивидуалните особености на зрително затруднените.
Обучението се извършва чрез групови и индивидуални занимания със слепи и слабовиждащи потребители за придобиване на умения за работа с компютър. Потребителите получават:
• Обучение за работа чрез специализиран софтуер за незрящи “Jaws for Windows” и синтезатор на български говор
• Овладяване на умения за писане, четене, текстообработка
• Работа с документи
• Ползване на достъпни за незрящи страници в Интернет
• Електронна поща, Facebook и Skype
• Работа с книги в MP3 и електронен формат
• Умения за работа с компютър за слабовиждащи - мащабиране, ползване на удебелен шрифт и уголемен размер на обектите.

Готварство - възстановява предишни и подпомага придобиването на нови готварски умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение.
Обучението по готварство има за цел да възстанови предишни готварски умения и да подпомогне придобиването на нови, в условията на увредено или липсващо зрение. Занятията по готварство осигуряват на курсистите максимална самостоятелност при работата в кухнята, използвайки жизнения си опит и запазените си компенсаторни анализатори. Подпомагат придобиването на умения и култура на хранене в дома и обществените заведения. По време на обучението, потребителите усвояват лесно изпълними рецепти за приготвяне на основни видове ястия и напитки във всекидневието. Обучението е строго индивидуално и учителят работи най-много с двама обучаеми едновременно.

Занимателна терапия, свободно време, отдих и развлечения - дейностите, извършвани в свободното време са важен социализиращ фактор. Организацията на свободното време в основната си част се базира на специфичните нужди на потребителите, заявени при постъпването им и специфицирани в индивидуалните работни планове. Предоставят се услуги за осмисляне на свободното време и подпомагане на общуването, които включват:
• Културни мероприятия – театър, концерти, изложби, музеи
• Отбелязване на национални и религиозни празници
• Честване на рождени и имени дни
• Концерти
• Организиране на литературни четения и тържества
• Излети и екскурзии до близки природни обекти, екологични пътеки, паркове, пикници
• Беседи
• Организиране на спортни състезания и турнири
• Занимателни игри като шах, шашки, карти, не се сърди човече, домино, дама и др.
Трудова терапия /арт-терапия/ - дава възможност за превръщане на заниманието в хоби или собствен бизнес.
Осъществява се чрез занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и удовлетворение от собствените възможности; преструктуриране на личностните нагласи. Заниманията са по отворена програма без поставяне на изисквания за производствен резултат. Те включват:
Обучение по изработване на грънчарски изделия, мозайки, моделиране, апликиране, отливки на елементи за декорация, плетиво, макраме и др. Обучението е насочено както към слабовиждащите, така и към невиждащите. Целта е да се активизира психомоторната дейност на потребителите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди. Обученията са групови, но с индивидуален подход. Целта на терапията е превръщане на заниманията в хоби.
Музикална и ритъм терапия. Музикалната терапия обединява областите на музиката и терапията за осигуряване на креативна среда. Музикотерапията комбинира музикални модулации с хуманистични, психодинамични, бихевиористични и биомедицински технологии за помагане на клиентите в постигането на терапевтични цели. Тоналните и ритмичните модели въздействат върху координацията, равновесието, телесния ритъм и творческите или естетическите реакции. Ритъм терапията разширява обема на вниманието, намалява стреса, улеснява себеизразяването, стимулира асоциациите и въображението. Под формата на превенция, рехабилитация или лечение, музикотерапията и ритъмтерапията си поставят за задача да развиват потенциала и възстановяват функциите на индивида, така че той да може да постигне едно по-добро ниво на персонална интегрираност и по този начин един по-пълноценен живот.
Физическа култура - Програма за преодоляване на хиподинамията, настъпила вследствие на увреждането.
Учебната програма по физическа култура има главно корекционен и рехабилитационен характер. Главната цел на програмата е да се постигне добра общо физическа подготовка, да се развиват двигателните качества (бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост) да се създаде навик за самостоятелни занимания и да се премахнат психическите смущения, последица от загубата на зрение. Задачите на тази програма се осъществяват планомерно и целенасочено при прилагане на групов, индивидуален и строго диференциран подход в различните форми на занимания, предвидени в програмата. Учебното съдържание се диференцира по учебни степени и възрастови периоди, и се адаптира към конкретните потребности, възможности и здравословно състояние на курсистите. Занятията по физическа култура са тясно свързани със занятията по мобилност. Те подпомагат целия учебно рехабилитационен процес.

Работа с близките на потребителите - консултации с родители, роднини и близки на слепите и слабовиждащите потребители.
В рехабилитационния процес се включва и работа с най-близкото семейно обкръжение за продължаване, затвърждаване и усъвършенстване на уменията, придобити вследствие обучението и превръщането им в трайни навици. Тази дейност поддържа гореща връзка с хората и насърчава усилията за създаване на стимулираща и подкрепяща семейна среда. Тя включва:
• Запознаване на близките с индивидуалните програми на потребителите, текущите оценки и нанесените корекции
• Организиране на срещи с най-близкото обкръжение на потребители за обсъждане на актуални проблеми
• Сформиране на група за взаимопомощ от близките на ползвателите и изработване на нейния статут
• Провеждане на индивидуални консултации със специалистите по здравни, правни и социални въпроси, периодично и по заявка
• Обучение на близките по програма за домашни упражнения.
Консултиране
1. Психологическо консултиране, помощ и подкрепа
Осъществява се чрез индивидуална работа с клиентите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижирано отношение). Като цяло диагностичният процес в социалната работа е търсене на отговор каква е индивидуалната характеристика на клиента, какъв е актуалният му проблем, какви ресурси, средства има за справяне с него, по какъв начин трябва да се мотивира за да се справи успешно със ситуацията. Подкрепата включва:
• Разговори, беседи, тестове
• Консултации и тренинги за моделиране на поведението
• Обучение за позитивна мотивация за превъзмогване на проблемите, стремеж към доказване, победа над страха от ограниченията и неуспеха
• Създаване на реалистична самооценка и очаквания, надмогване на комплексите
• Насърчаване на духовното израстване на всеки потребител, на правото да живее, изповядвайки собствените си ценности
• Развиване на инициативността и поемането на отговорност
2. Юридическо консултиране – насочено е както към зрителнозатруднените лица, така и към техните близки. Има за цел да формира положително отношение у зрителнозатруднените лица и техните близки към гражданското общество. Да информира потребителите за юридически казуси, които ги касаят и за реда и условията за тяхното решаване. Консултирането цели достъп до информация за правата на хората с увреждания, с цел социалната им адаптация. Потребителите се запознават със Законодателството, касаещо хората с увреждания.
3. Социално консултиране - Социалната работа се свързва с участието на клиента и взаимодействието му със социалния работник. Тя представлява:
Установяване на трудностите, проблемите в живота на клиента и улеснение на отношението му към тях. Преценка на състоянието на личните ресурси, потенциали, желания, нагласи, бариери, отговорности и необходимите стъпки за тяхното преодоляване. Дискутират се въпроси като: Социални проблеми, създадени от увреждането, Скрита дискриминация, Човекът с увреждане и другите.
Дейността е от изключителна важност за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания. Тя съдейства за повишаване мотивацията за преодоляване на социалната изолация, формиране на гражданска култура и активно поведение, усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги, реализиране на регламентирани права, облекчения и преференции. Потребителите получават знания в сферата на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, социалното подпомагане, необходимите документи за получаване на помощни средства, здравното обслужване, и
[*] Подкрепа за предотвратяване на маргинализацията чрез подпомагане на контактите и общуването с хората от общността. и др.
4. Здравно консултиране
Дейността включва:
Консултиране на потребителите за здравословен начин на живот, съобразен с степента на увреждането.
Предоставяне на актуална информация за напълно и частично платените от ЗОК лекарствени средства и клинични пътеки.
5. Кариерно консултиране
Основната цел е да осъществява връзката между образованието и пазара на труда. Кариерното консултиране е неразривна част от ресоциализацията на потребителите. Доставчиците на социалната услуга се ангажират не само с рехабилитацията и обучението на клиентите, но и с възможностите за тяхната реализация. Кариерното консултиране ориентира зрително затруднените лица към подходяща професионална реализация, след оценка на степента на увреждане, индивидуалните и професионални качества чрез интервюта, тестове, игрови ситуации, коучинг техники и други.

Стефан Данчев

Добави отговор

Назад към