Методика на соц. услуги за хора със зрителни увреждания

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Методика на соц. услуги за хора със зрителни увреждания

Мнение от bisolnev » Вто Юли 02, 2013 4:05 pm

Свали статията в pdf

ЦЕЛ:
Целта на настоящата методика е да запознае специалистите, работещи пряко с хора със зрителни увреждания със специфичните потребности на слепите и слабовиждащи лица и да ги подпомогне при предоставянето на социалните услуги в общността с акцент върху въвеждане на единни стандарти, гарантиращи качество на социалните услуги за слепи и слабовиждащи лица с цел стимулиране на ресоциализацията и постепенното социално включване.
ПОДЦЕЛИ:
1. Предоставяне на оптималния ресурс от знания и умения чрез основна рехабилитация, подкрепа за преодоляване на изолацията, социално включване, мотивационно обучение, професионално обучение, кариерно развитие и успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората със зрителни увреждания.
2. Повишаване ефикасността на междусекторното партньорство между Държавата, Общините и Доставчиците на социални услуги при предоставяне на услугата на хора със зрителни увреждания.
3. Оптимизиране на условията за равнопоставен достъп до услуги на хората с нарушено зрение, застрашени от социална изолация и/или намиращи се в неравностойно социално положение.
4. Разширяване на спектъра от услуги, кореспондиращи с актуалните потребности на хората със зрителни проблеми.
5. Прилагане на иновативни подходи за повишаване качеството и ефективността на специализираните и стандартни социални услуги.
6. Управление на материалните, финансови и човешки ресурси за приоритетна насоченост към директните ползватели на услугата.
7. Позитивна промяна на обществената компетентност, чувствителност и нагласа към проблемите и възможностите на хората с нарушено зрение.
ОБЕКТ НА МЕТОДИКАТА:
Лица със зрителни увреждания.
/Слабовиждащи лица, Слепи лица; Слепоглухи лица; Лица със допълнителни (съпътстващи) увреждания.
СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕТОДИКАТА:
І. ОБЩА ЧАСТ
1. Видове зрителни увреждания
2. Ограничения вследствие слепотата и слабото зрение
3. Проблеми, които често се срещат при хора след увреждане на зрението
4. Основни причини за проблемите
ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
1. Непосредствени цели
2. Приоритетни направления
2.1. Основна рехабилитация
2.1.1. Ориентиране и мобилност
2.1.2. Полезни умения
2.1.3. Брайлова грамотност
2.1.4. Зрителна рехабилитация /психо-физиологическа корекция на слабото зрение/
2.1.5. Готварство
2.1.6. Занимателна терапия, свободно време, отдих и развлечения
2.1.7. Трудова терапия /арт-терапия/
2.1.8. Музико и ритъм терапия.
2.1.9. Физическа култура
2.1.10. Комуникация и достъп до информация
2.1.11. Сертифициране на мобилни умения
2.1.12. Работа с близките на ползвателите
2.2. Мобилни услуги и надомна рехабилитация
2.2.1. Маршрутна служба
2.2.2. Програма Домашна грижа
2.2.3. Изнесено обучение
2.3. Консултиране
2.3.1. Психологическо консултиране, помощ и подкрепа
2.3.2. Юридическо консултиране
2.3.3. Социално консултиране
2.3.4. Здравно консултиране
2.4. Предпрофесионална рехабилитация
2.4.1. Компютърна грамотност
2.4.2. Обучение по Европейската сертификационна програма European Computer Driving Licence /ECDL/
2.5. Социално включване и професионална интеграция
2.5.1. Кариерно ориентиране и консултиране
2.5.2. Професионално обучение
2.5.3. Планиране и управление на кариерата
2.6. Връзки с обществеността и популяризиране на дейността
І. ОБЩА ЧАСТ
1. Видове зрителни увреждания:
Частична слепота - При хора, които не виждат достатъчно добре, за да водят нормален социален живот, но остатъчното зрение им позволява да се справят с ежедневните дейности.
Вродена слепота - При хора, които се раждат слепи и нямат никаква представа как реално изглежда света около тях.
Придобита слепота - При хора, които са изгубили зрението си впоследствие и имат визуална представа за света.
2. Ограничения вследствие слепотата и слабото зрение
Всяка година в България изгубват своето зрение средно 1700 човека, за които принудително започва един твърде различен, объркващ и често непредсказуем етап от живота. Една значително помалка група хора се раждат и израстват със сериозни зрителни увреждания. Всички те имат нужда от грижи, обучение и подходяща подкрепа.
Слепотата е едно от най-тежките сензорни увреждания, тя е съпроводена с не по-малко от 20 функционални загуби от физически, психически и социален аспект. 90% от информацията за околния свят постъпва чрез зрителния анализатор. Зрителното увреждане е предпоставка за намаляване на двигателната активност, сериозни затруднения при ориентирането и придвижването в пространството, самообслужването и комуникациите. Липсата на зрение или крайната му редуцираност поражда много сериозни ограничения във всички възможни сфери на човешката дейност. Тези ограничения се преодоляват посредством предоставяне на социални услуги и системно обучение от специално подготвени за целта кадри, преминали специализирано обучение за придобиване на професионални умения, знания и компетентности за работа със зрително затруднени лица. Необходимо е специалистите, предоставящи услуги на слепи и слабовиждащи лица да познават добре методите и средствата за основна рехабилитация, обучение и социална работа, както и проблемите и рисковите фактори в пряката работа с тях. Рехабилитацията е насочена към функциите на личността, а не към нейните увреждания. Тя има за задача да възстанови социалните, трудовите и професионални функции на личността, а при конгенетално слепите – да изгради тези функции. Крайната цел на процеса е подготовка за самостоятелен и независим живот.
3. Проблеми, които често се срещат при хора след увреждане на зрението
Зрителното увреждане е предпоставка за:
• Социална изолация
• Намаляване на двигателната активност
• Сериозни ограничения при ориентирането и самостоятелното придвижване в пространството
• Сериозни затруднения при самообслужването
• Сериозни пречки при комуникациите и достъпа до информация.
4. Основни причини за проблемите
[*] Физиологически – липсваща или силно нарушена функция на зрителния анализатор
[*] Психологически – сериозен срив в емоционалното състояние на личността
[*] Функционални – липса на умения и навици за водене на самостоятелен живот при липсващо или силно нарушено зрение.
ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
1. Непосредствени цели
1.1. Осъществяване на дейности с потребителите, насочени към възстановяване на социалните функции на личността с цел постигане в оптимална степен на самостоятелен и независим живот.
1.2. Методическа помощ в работата на специалистите, работещи с хора със зрителни увреждания.
1.3. Да се превъзмогнат предразсъдъците в обществото към хората със зрителни увреждания, като се ангажират медиите, образователната система и работодателите.
1.4. Работа с близките на хората със зрителни увреждания с цел превръщането им в активна страна в интеграционния процес.
1.5. Помощта да бъде достъпна, комплексна и съобразена със специфичните потребности на потребителите.
Основен акцент е гарантиране равноправното положение на хората със зрителни увреждания чрез интегриране в обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности, да стимулира цялостното развитие на личността, да улесни и да направи възможен самостоятелния им начин на живот.
2. Приоритетни направления
Посредством интервю и с помощта на подходящи тестове мултидисциплинарният рехабилитационен екип изготвя за всеки потребител индивидуална рехабилитационна програма, съобразена с неговите потребности, предпочитания и възможности. Целта на рехабилитацията е зрително затрудненото лице да придобие знания и умения, необходими за компенсиране на нарушеното зрение и функционалния дефицит. Всички дейности са насочени към възстановяване на социалните функции на личността с цел постигане в оптимална степен на самостоятелен и независим живот. Те включват обучение по следните приоритетни направления:
2.1. Основна рехабилитация

2.1.1. Ориентиране и мобилност - възстановява възможностите на клиентите за ориентиране и придвижване в пространството.
Загубата на зрение, частично или пълно, винаги води до ограничаване самостоятелното придвижване на индивида в пространството. Това ограничаване нараства правопропорционално на степента на увреждане на зрението, което води до продължителни депресивни състояния и обездвижване, нерядко преминаващи в трайно психо-физиологическо и социално травмиране на личността. Ето защо процесът за ревалидизацията на хората с нарушено зрение в сферата на мобилността е с цел възстановяване възможностите им за ориентиране и придвижване в пространството. С нейното решаване започва и процесът на ресоциализация на личността. Обучението по мобилност си поставя следните конкретни задачи:
1. Изграждане на положителни мотиви за самостоятелно ориентиране и придвижване в пространството.
2. Развитие и практическо използване на компенсиращи анализаторни системи в процеса на пространственото ориентиране и придвижване.
3. Усвояване на съвременни техники за самостоятелно ориентиране и придвижване в малкото и голямото пространство.
4. Придобиване на умения за използване на съвременни технически и електронни средства за ориентиране в пространството.
5. Овладяване на маршрути.
На обучение по мобилност подлежат и зрително затруднени лица, при които е налице необходимост от самостоятелно придвижване, но не могат пълноценно да се ориентират и придвижват посредством остатъчното си зрение с или без помощта на оптични средства.
2.1.2. Полезни умения /Дейности от всекидневния живот/ - възстановява предишни и подпомага придобиването на нови ежедневни умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение.
Целта на обучението е преодоляването на психически бариери, възстановяването на предишни умения и придобиването на нови такива, подпомагащи справянето с променената жизнена ситуация в условията на увредено или липсващо зрение. Придобитите конкретни практически умения улесняват дейностите от всекидневния живот на зрително затруднените. Темите, включени в нея, са избираеми. Обучението по общопознавателни умения е предназначено за клиенти, изгубили зрение в ранна детско-юношеска възраст или слепи по рождение, които трябва да формират адекватни представи за обектите от околната действителност, запознавайки се с макети на натуралните обекти от различни области на живота. Диагностициране равнището на различните видове полезни умения се извършва посредством чек-листове, интервюта, наблюдения и практическо изследване. Занятията по полезни умения се провеждат индивидуално. Групови занятия се провеждат, когато някои теми изискват това, с цел формиране на положителни мотиви у клиентите за обучение по полезни умения. Основни методи при груповите занятия са дискусията, събеседването и консултирането.
Придобивайки тези умения, зрително затруднените лица успяват сами да се справят с ежедневните си потребности. Към полезните умения се включват следните групи:
• Общообразователни: Придобиване, формиране на представа за предмети, мерки, заобикалящата ги среда, количества, форми, посоки (ляво, дясно, нагоре, надолу, напред, назад, над, под и т.н.), фигури, различни видове материи, представа за сложни предмети и саморъчен подпис.
• Ежедневни: Умения за почистване, пране, грижа за дрехите, поддържане на лична хигиена, умения за хранене, пазаруване (разпознаване на банкноти и монети) и други такива, необходими в ежедневието. Предоставяне на актуална информация за подходящи помощни средства. Обучение за правилното използване и поддръжка на помощните средства.
• Социални: Запознаване с институции и организации, работещи в полза на хората със зрителни увреждания. Придобиване на комуникативни умения, отстраняване на блайндизмите (неконтролируеми движения), ориентиране на тялото по посока на звука, придобиване на навици за отношение към околните.
2.1.3. Брайлова грамотност - възстановява възможностите за четене и писане по тактилен начин; дава възможност за преодоляване на информационния дефицит.
Брайловата система дава неограничени възможности на невиждащите хора самостоятелно да могат да четат и пишат текстоализирана информация. Брайловата азбука представлява релефно-точкова система, даваща възможност на слепите да четат и пишат пълноценно. За писане се използват специални технически средства, а за четене се използва осезанието на пръстите. На Брайл може да се пишат букви, цифри, препинателни и математически знаци, също ноти и всички други знаци. Брайлът има широко приложение сред незрящите, той може да се ползва за четене на книги, документи или рецепти. Може да се използва и за етикиране на хранителни продукти, дрехи, видео касети, папки, и т.н. Брайлът може да се ползва за водене на записки или за писане на телефонни номера и адреси. Основната цел на Брайловото обучение е незрящите да овладеят Брайловото писмо и да получат знания и умения за самостоятелно четене и писане. Обучението се провежда с малки групи или индивидуално според характера на занятията и възможностите на обучаваните. Продължителността на обучението се определя от личното темпо на всеки обучаван. Обучението по Брайлова грамотност включва:
• Тестване на тактилността
• Подготвителни упражнения за тренировка на тактилната чувствителност; Запознаване със системата от релефно-точкови знаци
• Писане с шило и плоча
• Писане на Брайлова пишеща машина
• Четене на едностранен и двустранен печат
• Запознаване с Брайлов дисплей.
2.1.4. Зрителна рехабилитация /психо-физиологическа корекция на слабото зрение/ - чрез индивидуална програма от подходящи задачи обезпечава развитие и по-добро използване на слабото зрение.
Тази програма ще отговори на нарастващите нужди от рехабилитация на слабото зрение като една интегрална част от цялостния рехабилитационен процес. Слабовиждащият човек обикновено е поставен пред избора да живее и функционира като сляп или като виждащ. Зрителната рехабилитация трябва да направи максималното, за да го приобщи и спечели за втората възможност. Основната цел на обучението по зрителна рехабилитация е чрез индивидуална програма от подходящи зрителни задачи да обезпечи по-доброто използване на слабото зрение, отговарящо на функционалните потребности на личността. Обучението по зрителна рехабилитация си поставя следните задачи:
• Хората със слабо зрение да осъзнаят индивидуалните си възможности за пълноценно използване на остатъчното си зрение
• Формиране на системи от нови и разнообразни зрителни умения върху полисензорна основа
• Обезпечаване координация на зрителния с останалите анализатори
• Чрез постигане на по-добра зрителна ефективност да се съдейства за по-успешно използване на слабото зрение във всекидневния бит и професионална дейност.
Обучението по зрителна рехабилитация съдейства за изграждане на полезни социални умения.
Обучението включва индивидуални занимания със слабовиждащи потребители за придобиване на умения за съхраняване, развитие и оптимално използване на остатъчното зрение, чрез:
• Ползване на специални технически помощни средства „затворена телевизия”, електронни, ръчни, настолни лупи и лупи с осветление
• Четене, писане, фокусиране
• Хигиена и безопасно използване на зрението
• Индивидуална работа за повишаване ефективността на функционалното зрение
• Начини за правилно използване на остатъчното зрение
• Хранителен режим.
2.1.5. Готварство - възстановява предишни и подпомага придобиването на нови готварски умения в условията на тежко увредено или липсващо зрение.
Обучението по готварство има за цел да възстанови предишни готварски умения и да подпомогне придобиването на нови, в условията на увредено или липсващо зрение. Занятията по готварство осигуряват на курсистите максимална самостоятелност при работата в кухнята, използвайки жизнения си опит и запазените си компенсаторни анализатори. Подпомагат придобиването на умения и култура на хранене в дома и обществените заведения. По време на обучението, потребителите усвояват лесно изпълними рецепти за приготвяне на основни видове ястия и напитки във всекидневието. Обучението е строго индивидуално и учителят работи най-много с двама обучаеми едновременно.
2.1.6. Занимателна терапия, свободно време, отдих и развлечения
Дейностите, извършвани в свободното време са важен социализиращ фактор. Организацията на свободното време в основната си част се базира на специфичните нужди на потребителите, заявени при постъпването им и специфицирани в индивидуалните работни планове. Предоставят се услуги за осмисляне на свободното време и подпомагане на общуването, които включват:
• Културни мероприятия – театър, концерти, изложби, музеи
• Отбелязване на национални и религиозни празници
• Честване на рождени и имени дни
• Концерти
• Организиране на литературни четения и тържества
• Излети и екскурзии до близки природни обекти, екологични пътеки, паркове, пикници
• Беседи
• Организиране на спортни състезания и турнири
• Занимателни игри като шах, шашки, карти, не се сърди човече, домино, дама и др.
2.1.7. Трудова терапия /арт-терапия/ - дава възможност за превръщане на заниманието в хоби или собствен бизнес.
Осъществява се чрез занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и удовлетворение от собствените възможности; преструктуриране на личностните нагласи. Заниманията са по отворена програма без поставяне на изисквания за производствен резултат. Те включват:
Обучение по изработване на грънчарски изделия, мозайки, моделиране, апликиране, отливки на елементи за декорация, плетиво, макраме и др. Обучението е насочено както към слабовиждащите, така и към невиждащите. Целта е да се активизира психомоторната дейност на потребителите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди. Обученията са групови, но с индивидуален подход. Целта на терапията е превръщане на заниманията в хоби.
2.1.8. Музикална и ритъм терапия. Музикалната терапия обединява областите на музиката и терапията за осигуряване на креативна среда. Музикотерапията комбинира музикални модулации с хуманистични, психодинамични, бихевиорални и биомедицински технологии за помагане на клиентите в постигането на терапевтични цели. Тоналните и ритмичните модели въздействат върху координацията, равновесието, телесния ритъм и творческите или естетическите реакции. Ритъм терапията разширява обема на вниманието, намалява стреса, улеснява себеизразяването, стимулира асоциациите и въображението. Под формата на превенция, рехабилитация или лечение, музикотерапията и ритъмтерапията си поставят за задача да развиват потенциала и възстановяват функциите на индивида, така че той да може да постигне едно по-добро ниво на персонална интегрираност и по този начин един по-пълноценен живот
2.1.9. Физическа култура - Програма за преодоляване на хиподинамията, настъпила вследствие на увреждането.
Учебната програма по физическа култура има главно корекционен и рехабилитационен характер. Главната цел на програмата е да се постигне добра общо физическа подготовка, да се развиват двигателните качества (бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост) да се създаде навик за самостоятелни занимания и да се премахнат психическите смущения, последица от загубата на зрение. Задачите на тази програма се осъществяват планомерно и целенасочено при прилагане на групов, индивидуален и строго диференциран подход в различните форми на занимания, предвидени в програмата. Учебното съдържание се диференцира по учебни степени и възрастови периоди, и се адаптира към конкретните потребности, възможности и здравословно състояние на курсистите. Занятията по физическа култура са тясно свързани със занятията по мобилност. Те подпомагат целия учебно рехабилитационен процес.
2.1.10. Комуникация и достъп до информация
Дейността включва:
Обучение за ползване на IT технологии, сканиращи и четящи устройства. Четене на художествена литература и периодичен печат от интернет и електронни носители.
2.1.11. Сертифициране на мобилни умения – обучение и тестване на уменията за ориентиране и придвижване в пространството с бял бастун.
Дейността е насочена към зрителнозатруднени лица - кандидати за получаване на куче водач. Тя включва обучение за практическо използване на техниките на белия бастун в градска среда и/или тестуване на мобилните умения.
2.1.12. Работа с близките на потребителите - консултации с родители, роднини и близки на слепите и слабовиждащите потребители.
В рехабилитационния процес се включва и работа с най-близкото семейно обкръжение за продължаване, затвърждаване и усъвършенстване на уменията, придобити вследствие обучението и превръщането им в трайни навици. Тази дейност поддържа гореща връзка с хората и насърчава усилията за създаване на стимулираща и подкрепяща семейна среда. Тя включва:
• Запознаване на близките с индивидуалните програми на потребителите, текущите оценки и нанесените корекции
• Организиране на срещи с най-близкото обкръжение на потребители за обсъждане на актуални проблеми
• Сформиране на група за взаимопомощ от близките на ползвателите и изработване на нейния статут
• Провеждане на индивидуални консултации със специалистите по здравни, правни и социални въпроси, периодично и по заявка
• Обучение на близките по програма за домашни упражнения.
2.2. МОБИЛНИ УСЛУГИ И НАДОМНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
2.2.1. Маршрутна служба

Чрез тази услуга ще се осигурява всекидневно придвижване на трудноподвижни потребители и такива с множествени увреждания от местоживеенето им до Центъра и обратно. По предварителна заявка и график ще се осигурява транспорт до различни учреждения и институции. Така ще се улесни достъпа на зрително затруднените лица до Община, Социално подпомагане, личен лекар, банково обслужване и други жизненоважни институции. Ще се предоставят придружителски услуги на трудноподвижни и самотни незрящи за четене, писане на документи и консултации. Чрез маршрутната служба ще се осъществява разнос на Брайлова литература и говорящи списания по домовете на потребителите. Чрез тази услуга ще се организира по-икономичен транспорт за потребители, участващи в културно-исторически и спортно-туристически мероприятия. Ще се увеличи интензитета на предоставяне на социалните услуги в дома на потребителя, поради намаляване времето за придвижване.
2.2.2. Програма Домашна грижа
Целта на програмата е да даде адекватен отговор на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки едновременно техните здравни и социални потребности; осигуряване на обществено базирани услуги за възрастни хора, целящи да подкрепят ползвателите за независим начин на живот, създаване на условия за живот на възрастните хора със зрителни увреждания, които ще гарантират тяхното социално приобщаване и равни човешки права.
Програмата „Домашна грижа” предоставя социална грижа в домашна среда. Тя осигурява необходимото спокойствие на възрастния човек в неговия собствен дом. Осъществява се чрез посещения в собствените им домове на потребители с тотално изгубено зрение, тежко болни и трудноподвижни - по заявка, по предварително определен график или при спешни случаи.
Програмата предоставя стандартни и специализирани услуги съобразно условията в дома и в зависимост от конкретните нужди, мобилни услуги за самотно живеещи потребители, чиито близки не са в състояние да ги придружават.
2.2.3. Изнесено обучение
Програмата предлага обучение в непозната среда с цел тестуване и затвърждаване на придобитите умения и навици. Тя включва походи и преходи в горска и пресечена местност, екскурзии с нощувка с цел тестуване на приспособимостта в непозната среда, както и обучение за ползване на различни транспортни и технически средства, като автобус, влак, трамвай, метро, лифт, ескалатор и др.
2.3.КОНСУЛТИРАНЕ
2.3.1. Психологическо консултиране, помощ и подкрепа

Осъществява се чрез индивидуална работа с клиентите за преодоляване на негативните последици от сензорния и физически дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия, протекционистично или неглижиращо отношение). Като цяло диагностичният процес в социалната работа е търсене на отговор каква е индивидуалната характеристика на клиента, какъв е актуалният му проблем, какви ресурси, средства има за справяне с него, по какъв начин трябва да се мотивира за да се справи успешно със ситуацията. Подкрепата включва:
• Разговори, беседи, тестове
• Консултации и тренинги за моделиране на поведението
• Обучение за позитивна мотивация за превъзмогване на проблемите, стремеж към доказване, победа над страха от ограниченията и неуспеха
• Създаване на реалистична самооценка и очаквания, надмогване на комплексите
• Насърчаване на духовното израстване на всеки потребител, на правото да живее, изповядвайки собствените си ценности
• Развиване на инициативността и поемането на отговорност;
• Подкрепа за предотвратяване на маргинализацията чрез подпомагане на контактите и общуването с хората от общността.
2.3.2. Юридическо консултиране – насочено е както към зрителнозатруднените лица, така и към техните близки. Има за цел да формира положително отношение у зрителнозатруднените лица и техните близки към гражданското общество. Да информира потребителите за юридически казуси, които ги касаят и за реда и условията за тяхното решаване. Консултирането цели достъп до информация за правата на хората с увреждания, с цел социалната им адаптация. Потребителите се запознават със Законодателството, касаещо хората с увреждания.
2.3.3. Социално консултиране - Социалната работа се свързва с участието на клиента и взаимодействието му със социалния работник. Тя представлява:
Установяване на трудностите, проблемите в живота на клиента и улесняване на отношението му към тях. Преценка на състоянието на личните ресурси, потенциали, желания, нагласи, бариери, отговорности и необходимите стъпки за тяхното преодоляване. Дискутират се въпроси като: Социални проблеми, създадени от увреждането, Скрита дискриминация, Човекът с увреждане и другите.
Дейността е от изключителна важност за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания. Тя съдейства за повишаване мотивацията за преодоляване на социалната изолация, формиране на гражданска култура и активно поведение, усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги, реализиране на регламентирани права, облекчения и преференции. Потребителите получават знания в сферата на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, социалното подпомагане, необходимите документи за получаване на помощни средства, здравното обслужване, и др.
2.3.4. Здравно консултиране
Дейността включва:
Консултиране на потребителите за здравословен начин на живот, съобразен с степента на увреждането.
Предоставяне на актуална информация за напълно и частично платените от ЗОК лекарствени средства и клинични пътеки.
2.4. ПРЕДПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Дейностите по предпрофесионалната рехабилитация са насочени към възстановяване на трудовите функции на личността, повишаване и надграждане на професионалните умения с цел подготовка за професионална реализация. Основни дейности по предпрофесионална рехабилитация засега са:
2.4.1. Компютърна грамотност
Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч.
Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с Брайлов дисплей.
Компютърно обучение за зрително затруднени, ползващи компютър с визуален монитор.
Началната компютърна грамотност е предназначена за зрително затруднени, ползващи компютър със синтетична реч или Брайлов дисплей и ползващи компютър с монитор. Обучението включва теория и практика. Придобиват се базисни умения за работа с операционна система Windows, текстови документи, Интернет среда и електронни комуникации. Овладяват се клавишните комбинации на специфичния софтуер със синтетична реч и се придобиват умения за използване на софтуер за адаптиране на визуалния екран към индивидуалните особености на зрително затруднените.
Обучението се извършва чрез групови и индивидуални занимания със слепи и слабовиждащи потребители за придобиване на умения за работа с компютър, Потребителите получават:
• Обучение за работа чрез специализиран софтуер за незрящи „Jaws for Windows” и синтезатор на български говор
• Овладяване на умения за писане, четене, текстообработка
• Работа с документи
• Ползване на достъпни за незрящи страници в Интернет
• Електронна поща, Facebook и Skype
• Работа с книги в MP3 и електронен формат
• Умения за работа с компютър за слабовиждащи - мащабиране, ползване на удебелен
• шрифт и уголемен размер на обектите.
2.4.2. Обучение по Европейската сертификационна програма European Computer Driving Licence /ECDL/.
Тази програма е препоръчана от Европейската комисия в качеството си на основен сертификат по компютърни умения на населението на страните членки на Европейският съюз. Този тип сертификат е най-разпространеният измерител на компютърни умения в Европа и в света. Преведен е на 41 езика и се ползва в над 140 страни. Благодарение на своята универсалност и достъпност, както и на резултатите, даващи ясна представа за нивото на компютърни умения, ECDL се утвърждава като стандарт за квалификация в различни държавни организации, международни компании, в много учебни заведения, банки, финансови институции и др. ECDL сертификатите дават значително предимство на хората, търсещи работа, както в държавите от Европейския съюз, така и в други страни извън него, най-вече заради безспорния факт, че там те са възприети като един от задължителните документи, изисквани от работодателите при кандидатстване за повечето длъжности.
Засега в България се издават сертификатите ECDL START и ECDL CORE. ECDL START е начален сертификат, който се издава на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1 - Основи на информационните и комуникационните технологии.
ECDL CORE е професионален сертификат, който се издава на кандидат, издържал успешно тестовете и по седемте ECDL модула. Обучението е независим процес от тестирането. При необходимост от обучение, то се извършва само в лицензираните ECDL обучителни центрове.
2.5. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
2.5.1. Кариерно ориентиране

Спомага за ориентирането и кариерното развитие на зрително затруднените лица. Дейността включва:
Развитие на уменията за самооценка; развиване на добра невербална комуникация и умения за представяне; подготовка за интервю; умения за изготвяне на мотивационно писмо и портфолио; повишаване на увереността и позитивното излъчване; изучаване на добри практики за представяне пред работодател; умения за изготвяне на проект и бизнес план; умения за работа в екип. Запознаване на потребителите с възможностите за започване на подходяща работа.
2.5.2. Кариерно консултиране
Основната цел е да осъществява връзката между образованието и пазара на труда. Кариерното консултиране е неразривна част от ресоциализацията на потребителите. Доставчиците на социалната услуга се ангажират не само с рехабилитацията и обучението на клиентите, но и с възможностите за тяхната реализация. Кариерното консултиране ориентира зрително затруднените лица към подходяща професионална реализация, след оценка на степента на увреждане, индивидуалните и професионални качества чрез интервюта, тестове, игрови ситуации, коучинг техники и други.
2.5.3. Професионално обучение
Професионално обучение има за предмет на дейност да извършва професионална квалификация и преквалификация на Зрително затруднени лица и лица с допълнителни увреждания с цел създаване на предпоставки за трудовата им реализация, съобразно специфичните им възможности.
Обучаемите са привлечени като преки участници в процеса, като едновременно с обучението по определена професия участват и в следните дейности:
• Планиране и организиране на учебната заетост и свободното време
• Обсъждане и изготвяне на индивидуалните учебни задачи в екип учител – обучаем
• Самооценка на постигнатите резултати
• Оценка на ефективността от учебния процес.
Обучението се извършва от лицензирани доставчици по утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение програми.
2.5.4. Кариерно развитие
Кариерното развитие чертае пътя на зрителнозатрудненото лице, преминаващо през процеса на социалната рехабилитация, предпрофесионалното и професионално обучение. Професионално реализираните хора с увреждания е необходимо да бъдат в крак с новостите, да бъдат добре информирани, да овладяват нови умения. Затова е все по-важно те да бъдат мотивирани за „учене през целия живот” – т.е. хората да продължават да се обучават. Това ще им помогне да се задържат и да се развиват на своите работни позиции.
Доставчиците на социалната услуга предлагат широк спектър от дейности и услуги за потребителите, като: провеждане на семинари по програми за стажове и практики с участието на представители на работодателите и други представители на бизнеса; поддържане на информационен масив, отразяващ нуждите на работодателите; предоставяне на информация за свободните работни позиции и стажантски програми; ориентиране на потребителите в тенденциите, свързани с пазара на труда – търсени умения и компетенции, изисквания към кандидатите за работа, възможности за професионално израстване; осигуряване на индивидуални консултации за избора на подходящи възможности за професионално развитие.
3. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Дейността включва:
• Предоставяне на материали, популяризиращи дейността в средствата за масова информация
• Запознаване на обществеността с проблемите и постиженията на хората със зрителни увреждания
• Организиране на медийни кампании за отбелязване на: 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, 13 ноември - Световния ден на незрящите хора и 15 октомври - Международния ден на белия бастун
• Провеждане на работни срещи и дискусии
• Изготвяне и разпространяване на информационни материали – дипляни, брошури и други
• Привличане и обучение на доброволци и изготвяне на програма за включването им в дейността
• Разширяване на контактите на доставчика с органите на държавните и общински власти.

Автор: Стефан Данчев

elinar
Мнения: 0
Регистриран на: Вто Юни 18, 2013 2:32 pm
Име: Елена
Фамилия: Атанасова
Лице със зрителни увреждания: да

Re: Методика на соц. услуги за хора със зрителни увреждания

Мнение от elinar » Сря Юли 10, 2013 3:11 pm

Надявам се, че методиката се прилага по най-подходящия начин. Много ще се радвам, ако доставчиците на социални услуги за хора със зрителни увреждания реализират ежемесечно срещи между работодатели и потребителите си. Това ще подпомогне цялостния процес на интеграция при зрително затруднените лица.

Добави отговор

Назад към