Що е то специализирано предприятие – или защо то е интересно както за работодателите, така и за хората с увреждания?

Модератор: bisolnev

Добави отговор
s.zaykov
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Юни 29, 2018 3:22 pm
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Що е то специализирано предприятие – или защо то е интересно както за работодателите, така и за хората с увреждания?

Мнение от s.zaykov » Нед Сеп 02, 2018 2:44 pm

Първо да изясним какво представляват специализираните предприятия и с какво те могат да бъдат полезни за успеха на вашия бизнес.
Специализираното предприятие е правноорганизационна форма, при която търговско дружество, по смисъла на Търговския закон, след като е наело на работа определен от закона процент хора с трайни увреждания, подаде до Агенцията за хора с увреждания заявление за регистрация и бъде вписано във водения от нея регистър като специализирано предприятие или кооперация.
Според чл. 28 от Закона за интеграция на хора с увреждания (ЗИХУ): Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на следните условия:
1/ регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
2/ произвеждат стоки или извършват услуги;
3/ имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва:
а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;
б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;
в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;
4/ вписани са в публичния регистър на специализираните предприятия, който се поддържа от Агенцията за хора с увреждания.
Регистърът е общодостъпен и се поддържа в електронен формат.
Специализираното предприятие за хора с увреждания е една много интересна форма на организиране на даден трудов и търговски процес. От гледна точка на формата на собственост, то може да бъде държавно или общинско, може да бъде със смесена собственост, частно или кооперативно. От правна гледна точка то може да бъде еднолично акционерно дружество, акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперация.
С какво специализираното предприятие е различно от другите предприятия? На първо място с това, че в него определен брой от заетите трябва да бъдат хора с трайни увреждания. Техният процент в списъчния състав е условие за поддържане на специалния му статут.
На второ място, то се отличава от обикновените предприятия по това, че ползва известни данъчни преференции, чрез които да може да компенсира понижената производителност на труда при работещите в него хора с увреждания.
На трето място, като се ползва от общите условия, по които работят всички предприятия, и от специфичните данъчни преференции, то трябва да се самоиздържа като за целта реализира печалби. Печалбите са необходими за поддържане не само на простото възпроизводство, но и за да може предприятието да си осигурява възможности за развитие посредством инвестиции в нови машини, технологии, производства и услуги.
От това следва, че предприятието трябва да предявява определени професионални и производствени изисквания към всички заети в него, в това число и към ангажираните на работа работници и служители с увреждания. По този пункт специализираното предприятие се отличава от така наречените защитени предприятия.
Защитеното предприятие по правило е държавно или общинско. Неговата дейност се обезпечава от получавана под една или друга форма субсидия. В масовия случай неговият собственик и принципал има ангажимента да изкупува продукцията му, с което го предпазва от опасностите, които може да има за него в условията на чисто пазарна конкуренция.
Така например в югозападен Лондон има специализирано предприятие за слепи и лица със зрителни увреждания. То произвежда канцеларски материали и цялата му продукция се потребява от лондонската община, която е негов собственик. Всеки един работещ в него незрящ работник получава определена заплата. За всяко едно работно място за слепи обаче предприятието получава от държавата сума, която е поне с 25% по-голяма от тази, която се изплаща на съответния работник, заемащ това място.
Предимството на защитените предприятия е в това, че те гарантират сигурна работа и сигурни доходи на заетите в тях хора с увреждания.
От друга страна, обаче работата в тях в известна степен прилича повече на трудотерапия, отколкото на истинска трудова дейност.
Работещите в специализираните предприятия хора с увреждания в някаква степен са отговорни за съдбата на предприятието, в което работят, защото неговата съдба зависи немалко и от това доколко добре, качествено и навреме те изпълняват своите професионални задължения. Вярно е, че това дали то ще печели или губи зависи от много фактори, които са извън техния контрол, но въпреки всичко немалка част от проблемите и техните решения имат връзка и със собствената трудова дейност.
Ще се опитам с една фраза да предам спецификата и същността на тези специализирани предприятия. Това са предприятия, в които се оползотворява трудовия потенциал на работоспособните хора с увреждания. Предпоставената по-ниска тяхна производителност се компенсира с различни данъчни облекчения. В този смисъл може да се каже, че специализираното предприятие е предприятие с подкрепена от държавата конкурентоспособност.

Ира Антонова-Гроздева

Добави отговор

Назад към